Wat zijn de taken van een arbodienst?

  • 20 februari 2019 bijgewerkt

Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn alle werkgevers verplicht een basiscontract te hebben. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een arbodienstverlener. Maar wat doet een arbodienst nu eigenlijk?

Arbodienst

De kerntaak van de arbodienst is om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Daarvoor heeft de arbodienst vier kerndeskundigen in huis: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeid- en organisatiedeskundige.

1. Verzuimbegeleiding

Het meest bekend is de arbodienst van de verzuimbegeleiding. Bij de begeleiding van zieke werknemers is het namelijk verplicht om u bij te laten staan door een bedrijfsarts. De Wet verbetering poortwachter geeft namelijk aan dat binnen 6 weken een Probleemanalyse en advies wordt opgesteld door de bedrijfsarts. Hiermee kunnen u en uw werknemer een Plan van Aanpak maken voor de re-integratie.

2. Beperken van de risico’s op ziekteverzuim

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever dus samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Werkgevers moeten immers hun zieke werknemers twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Kunt u als werkgever niet aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren, dan kan u verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen. Het is dus belangrijk om het ziekteverzuim in uw bedrijf te beperken. Dit gebeurt onder andere met een wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie. Als u in totaal voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt en niet gebruikmaakt van een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging, is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodienst-verlener.

3. Voorkomen van verzuim

Het devies blijft altijd: voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor diensten van de arbodienst. Is er verzuim binnen uw bedrijf, kan de arbodienst u daarbij helpen maar zij staan ook voor u klaar bij het voorkomen van verzuim. Dit zijn ook belangrijke onderdelen van het verplichte basiscontract. Daarin zijn bijvoorbeeld zaken opgenomen als de vrije toegang voor de werknemers tot de bedrijfsarts, afstemmen door de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en het aan de bedrijfsarts geven van toegang tot alle werkplekken. Daarbij hebben werknemers het recht op een  preventief medisch onderzoek (PMO). Bij dat onderzoek wordt er gekeken of de werknemer gezond aan het werk is en of er kans is op gezondheidsproblemen door het werk. Een PMO kan afgenomen worden middels een digitale vragenlijst maar soms zijn er ook aanvullende fysieke onderzoeken nodig. Dat gebeurt meestal door een bedrijfsarts. Voor sommige beroepen moeten er verplicht periodieke medische keuringen plaatsvinden. Deze worden ook uitgevoerd door en onder supervisie van een bedrijfsarts. Let op, dit is maar voor een aantal beroepen.

De Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht bij de keuze voor de arbodienst, de preventiemedewerker en arbeidsomstandighedenbeleid. Zo worden ook de werknemers betrokken bij het arbeidsomstandighedenbeleid van uw bedrijf.