Ondersteuning eigenrisicodragers WGA

ArboNed ondersteunt werkgevers bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Tijdens het 1e en 2e jaar van het verzuim stellen onze ERD-specialisten vast hoe groot de kans is dat iemand in de WGA terechtkomt. Is er een hoog instroomrisico, dan wordt, na machtiging van de werknemer, de casus eventueel besproken met de WGA verzekeraar. Uiteraard wordt medische en andere privacygevoelige informatie niet gedeeld. We stemmen af welke financieringsmogelijkheden er zijn om instroom in de WGA te voorkomen. De werkgever krijgt dit van ons teruggekoppeld in een concreet vervolgadvies.

Indien de (ex-)werknemer toch en WIA-aanvraag doet en een WGA-uitkering door UWV toegekend krijgt, dan onderzoeken we of de ex-werknemer terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Zo ja, dan begeleiden wij de (ex-)werknemer, samen met de werkgever, tijdens het 3e t/m (maximaal) het 12e verzuimjaar. Dit gaat dus om maximaal de eerste tien jaar dat de (ex-)werknemer een WGA-uitkering ontvangt.

Gedurende de WGA-begeleiding beoordelen we de UWV beschikkingen en voeren zo nodig bezwaar- en beroepsprocedures, monitoren het verloop van de re-integratie, houden de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten en bekijken de mogelijkheden voor het aanvragen van herbeoordelingen.

Schematische weergave ziek uit dienst binnen de 12 jaarspropositie van ArboNed.

De WGA regeling

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een onderdeel van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). (Ex-)Werknemers die na twee jaar verzuim niet in staat zijn meer dan 65% van het laatst verdiende inkomen te verdienen, maar van wie UWV denkt dat zij in de toekomst (gedeeltelijk) wel inkomen kunnen verdienen, hebben recht op een WGA-uitkering. De WGA regeling is van toepassing als een werknemer tussen de 35% en 80% of tijdelijk 80%-100% arbeidsongeschikt is.

De werkgever kan een WGA-verzekering afsluiten om zich te verzekeren voor het uitbetalen van de WGA-uitkering als (ex-)werknemers een WGA-uitkering toegekend krijgen. De verzekeraar betaalt dan de WGA-uitkering.

Eigenrisicodragers dragen geen premie meer af aan UWV. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de WGA-uitkeringen, vaak via UWV, aan (ex-)werknemers. Vanaf het moment van een toekenning van een WGA-uitkering is de eigenrisicodrager 10 jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WGA-uitkering en re-integratie van die (ex-)werknemer.

In januari 2017 is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-vast en WGA-flex samengevoegd. U bent als eigenrisicodrager WGA dus voor tien jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke (ex-)werknemers die een WGA-uitkering toegekend krijgen. U hebt de financiële verantwoordelijkheid en een re-integratieverplichting. U kunt kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering. Welke keuze u ook maakt, het is dus belangrijk om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. ArboNed kan u daar actief bij ondersteunen.

Eigenrisicodrager worden?

Dit kan door een melding te doen bij de Belastingdienst. De melding dient voor 1 april of 1 oktober van het jaar ingediend te zijn. De melding houdt twee dingen in:

  • Het invullen van de belastingdienstformulier, en;
  • Het opsturen van de garantieverklaring van uw verzekeraar/bank naar de Belastingdienst.

Voor opzeggen geldt hetzelfde: voor 1 april of 1 oktober van het jaar de opzegging indienen bij de belastingdienst. Na de opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de WGA-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan.

Leaflet

Leaflet Module ERD WGA

pdf, 1.2 MB
Leaflet

Tarieflijst Module ERD WGA 2019

pdf, 120.1 kB

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) zijn? 

Neem dan contact op met uw contactpersoon of de afdeling Salessupport via onderstaande gegevens.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen