Medische keuringen

Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of uw werknemers kunnen voldoen aan de (zware) eisen die het werk hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Zo voorkomt u verzuim. Met een keuring kan worden bepaald of uw werknemer gezond genoeg is voor zijn beroep. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. Als een werknemer voor zijn functie aan bijzondere medische eisen moet voldoen, kan een aanstellingskeuring onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De keuringen

Bekijk hier een overzicht van de diverse keuringen.

Ambulancekeuring

Werken op de ambulance brengt gezondheidsrisico’s en een zware emotionele belasting met zich mee. De keuring voor ambulancepersoneel is er om gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen te signaleren. De (keurings)arts geeft advies en informatie om mogelijke risico’s te voorkomen.

Asbestkeuring

De asbestkeuring is geschikt voor iedereen die in aanraking kan, of is gekomen met asbest. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel als werknemers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, zeker in combinatie met fysiek zwaar werk.

Bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is voor werknemers die werken in, of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, bijvoorbeeld in het kader van bodemsanering. Deze keuring is verplicht voor werknemers die voor het eerst in verontreinigde grond gaan werken.

Brandweerkeuring

Van brandweermannen wordt veel gevraagd. Goede mentale en fysieke fitheid is dan ook van groot belang. De brandweerkeuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

Chauffeurskeuring

Bus- en vrachtwagenchauffeurs moeten continu alert zijn. Met de chauffeurskeuring kan worden beoordeeld of iemand voldoet aan alle normen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen en kunnen ongelukken worden voorkomen.

Duikerskeuring

Iedereen die wil deelnemen aan onderwatersportactiviteiten, moet duikmedisch gekeurd zijn, stelt De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Het advies is om voorafgaand aan een eerste (zwembad)duik altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten doen.

Kraanmachinistenkeuring

Machinisten van mobiele kranen en mobiele heistellingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en van andere mensen op bijvoorbeeld een bouwplaats. Door kraanmachinisten periodiek te keuren kunt u mogelijke ongelukken voorkomen.

Loodwerkerskeuring

Lood is een zwaar metaal dat in veel industrieën wordt gebruikt. Komt het loodgehalte in het lichaam boven een bepaald niveau, dan kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Volgens de wet moeten werknemers die gaan werken op een plek met loodblootstelling vooraf gekeurd worden. Daarnaast moeten werknemers jaarlijks een medisch onderzoek kunnen laten uitvoeren. Het loodgehalte in het bloed moet tweemaal per jaar worden gemeten.

Offshore keuring

De offshore keuring is een medisch onderzoek voor werknemers die offshore werken op een Nederlands platform of booreiland.

PAGO / bouwkeuring

PAGO is de afkorting van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek en wordt ook wel Bouwkeuring genoemd. Een PAGO beschermt niet alleen de gezondheid van werknemers, maar helpt ook om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Perslucht / ademluchtkeuring

Op basis van een perslucht / ademluchtkeuring, beslist de bedrijfsarts of de werknemer wel of niet medisch geschikt is om een ademluchtmasker te dragen. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten zijn uiterst belangrijke voorwaarden.

Rijbewijskeuring

Een bestuurder van een vrachtauto of bus zit vaak uren op de weg in een groot en zwaar voertuig. Dat is een grote verantwoordelijkheid. De rijbewijskeuring is belangrijk voor de verkeersveiligheid en is geschikt voor iedereen die gaat voor het rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), of wie zijn rijbewijs wil verlengen.

Scheepvaartkeuring

De scheepvaartkeuring is een medische keuring voor werknemers in de binnenvaart en zeevaart. Aan de hand van het onderzoek wordt beoordeeld of de betreffende werknemer fysiek en mentaal fit genoeg is om zijn functie verantwoord uit te oefenen.

Spoorwegkeuring

Werken op, aan of rondom het spoor brengt risico’s met zich mee. Belangrijk dus om te weten of een werknemer het werk fysiek en mentaal aankan. Voor de wet is deze aanstellingskeuring verplicht, maar het draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Stralingswerkerskeuring

Door werknemers die met straling werken periodiek te keuren, kunt u gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig signaleren. Bovendien maakt het werknemers bewust van de risico’s en het belang van bescherming, waardoor u gezondheidsrisico’s beperkt.

Taxipaskeuring

Taxichauffeurs zijn verplicht een taxipas (chauffeurspas taxi) te hebben en hiervoor is onder andere een Geneeskundige Verklaring nodig. Voor deze Geneeskundige Verklaring Taxi (KIWA) moeten taxichauffeurs medisch gekeurd worden.

Verzekeringskeuring

Ook verzekeraars kunnen een verzoek indienen voor het uitvoeren van een keuring. De verzekeraar zet een (keurings)arts in voor onafhankelijk advies. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het afsluiten van een verzekering of voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige.

Werken op hoogte (G41) keuring

De bewustwording neemt toe, maar toch gebeuren er jaarlijks veel ongevallen bij het werken op hoogte. Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Bij deze keuring worden onder meer de werkzaamheden besproken en wordt gericht lichamelijk onderzoek gedaan.

Verschil met Preventief medisch onderzoek (PMO)

In de Arbowet, artikel 18, staat dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dat is het Preventief medisch onderzoek (PMO). Een PMO verschilt op een aantal vlakken van een medische keuring:

  • Een keuring is slechts verplicht voor bepaalde beroepen, terwijl een PMO voor elk beroep verplicht is.
  • Hoewel een werkgever verplicht is een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht mee te doen. Aan een keuring moeten werknemers verplicht meewerken.
  • Een keuring kijkt naar de beroepsrisico’s en een PMO kijkt breder, bijvoorbeeld ook naar leefstijl.
  • In de beroepen waar een keuring verplicht is, moet een gecertificeerde keuringsarts (NOGEPA voor werkzaamheden offshore) de keuring uitvoeren.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten