WGA

De WGA regeling

De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een onderdeel van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, maar in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunnen werken hebben recht op een WGA-uitkering.

De WGA regeling is van toepassing als uw werknemer tussen de 35% en 80% of tijdelijk meer dan 80% arbeidsongeschikt is. De werkgever kan zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers. In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk om zelf het risico te dragen voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers. Eigenrisicodragers dragen geen premie meer af aan UWV. Hij is dan wel zelf verantwoordelijk voor het betalen van uitkeringen aan (ex)werknemers in de WGA van het derde tot en met het twaalfde ziektejaar.

Vanaf januari 2017 worden de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-vast en WGA-flex samengevoegd. U bent als werkgever tot 12 jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. U hebt zowel de financiële verantwoordelijkheid als ook een re-integratieverplichting. U kunt kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering. Welke keuze u ook maakt, het is dus belangrijk om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. ArboNed kan u daar actief bij ondersteunen.

Eigenrisicodrager worden

De werkgever kan per 1 januari of 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Hij moet daarvoor minstens drie maanden van tevoren een verzoek indienen bij de uitvoeringsinstelling. Bij de aanmelding is een zekerheidsstelling nodig. Dat is een verklaring van de bank of verzekeraar waarin staat dat de werkgever altijd aan de WIA-verplichtingen kan voldoen. Voor opzeggen geldt hetzelfde: per 1 januari of 1 juli en minstens drie maanden van tevoren. Na opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de WIA-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan.

Wat betekent dit voor u?

Door deze veranderingen kan eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of voor de ZW, al dan niet in combinatie met een private verzekering, aantrekkelijk voor u zijn. Het is belangrijk dat u zich goed en tijdig laat adviseren. Uw verzekeringsadviseur kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Goed om te weten dat, welke keuze u ook maakt, ArboNed volledige ondersteuning biedt vanaf het eerste tot maximaal het twaalfde ziektejaar van uw (ex-)werknemer:

Ondersteuning eigenrisicodragers WGA

ArboNed heeft een Programma Eigenrisicodragers WGA dat u bij de re-integratie van uw langdurig zieke (ex)werknemers ondersteunt met een gespecialiseerd team van deskundigen. Tijdens het 1e en 2e jaar van het verzuim wijzen we op het risico van instroom in de WGA. Met de WGA-risicoscans wordt, op specifieke momenten, vastgesteld hoe groot het instroomrisico is van een werknemer om daadwerkelijk in de WIA/WGA terecht te komen. Bestaat er een hoog instroomrisico, dan wordt, na machtiging van de werknemer, de casus eventueel besproken met de WGA verzekeraar. Uiteraard wordt medische en andere privacygevoelige informatie niet gedeeld met verzekeraars. We stemmen af welke interventies en welke financieringsmogelijkheden mogelijk zijn.

Indien de werknemer toch langer dan 104 weken arbeidsongeschikt blijft en instroomt in de WGA-periode dan zullen wij de werknemer, samen met werkgever, begeleiden tijdens het 3e t/m (maximaal) het 12e jaar dat de werknemer een WGA-uitkering ontvangt.

We beoordelen daarnaast de UWV beschikking en voeren zo nodig bezwaar- en beroepsprocedures, monitoren het verloop van het herstel, houden de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten en we bekijken de mogelijkheden voor het aanvragen van herbeoordelingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) zijn? Neem dan contact op met uw contactpersoon van ArboNed of met Marty de Groot via telefoonnummer 06 226 052 45 of via marty.de.groot@arboned.nl.