Geactualiseerde Algemene Voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden zijn geactualiseerd en treden op 1 januari 2023 in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Artikel 2.3 ‘Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden’
  In dit artikel verklaart de klant een exemplaar van de Algemene voorwaarden te hebben ontvangen. Aan dit artikel wordt de mogelijkheid toegevoegd voor de klant om de Algemene voorwaarden van de website van ArboNed te downloaden en op te slaan in de eigen administratie. Dit sluit beter aan bij de praktijk.
   
 • Artikel 2.7 ‘Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden’
  In dit artikel is opgenomen dat ArboNed zich bij een eenzijdige wijziging van de Algemene voorwaarden verplicht haar klanten tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijziging. In dat geval is ervoor gekozen om een termijn van 30 dagen op te nemen.
   
 • Artikel 4.4 en 4.5 ‘Diensten’
  In deze artikelen is een wijzigingsbevoegdheid van de dienstverlening opgenomen. Dit artikel is duidelijker geformuleerd.
   
 • Artikel 6.2 en 6.3 ‘Tarieven en indexering’
  In de oude voorwaarden werd nog verwezen naar een prijsindex die niet meer bestaat. ArboNed zal voortaan éénmaal per jaar de tarieven voor de diensten kunnen indexeren conform het prijsindexcijfer voor cao-lonen zoals gepubliceerd door het CBS, met dien verstande dat de tarieven tenminste kunnen worden verhoogd met de loonkostenstijging van door ArboNed ingezette professionals.
 • Artikel 9.1 en 9.5 ‘Duur en beëindiging van de aansprakelijkheid’
  In het eerste lid staat dat de opzegging per aangetekende brief dient te geschieden. In dit artikel is nu opgenomen dat de opzegging schriftelijk dient te geschieden. Voor het overige is het artikel niet aangepast. Hetzelfde geldt voor artikel 9.5.
   
 • Artikel 11.2-11.4 en 11.9 ‘Aansprakelijkheid’
  De beperking van de hoogte van de aansprakelijkheid van ArboNed is in het voordeel van de klant aangepast. Daarnaast is een bepaalde schadepost als indirecte schade – namelijk schade als gevolg van inzet van eigen bestede uren – uitgesloten. Ook is opgenomen dat ArboNed in geen geval aansprakelijk is voor schade ten gevolge van niet juiste, incomplete, te late ziek- of te vroege hersteldmelding.

Als u onze dienstverlening blijft afnemen, stemt u in met de geactualiseerde Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de geactualiseerde voorwaarden kunt u onze dienstverlening opzeggen conform artikel 9.1. Neem indien van toepassing voor advies contact op met uw assurantie tussenpersoon.