Arbeidsrisico’s verminderen

U kunt de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen, als u weet welke risico’s werknemers lopen in uw organisatie. Door die risico’s aan te pakken, verlaagt u het verzuim en zorgt u voor gemotiveerde werknemers die efficiënt en veilig kunnen werken. Als werkgever bent u bovendien wettelijk verplicht uw mensen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Welke arbeidsrisico’s er zijn en wat kunt u doen om ze aan te pakken, leest u in dit artikel.

Arbeidsrisico’s verminderen

Download gratis de praktische gids voor een veilige werkomgeving

Verlaag het verzuim binnen uw organisatie door de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor gebruikt u de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

gids rieIn deze gids:

  • Veilig en gezond (thuis)werken in tijden van corona
  • De belangrijkste arbeidsrisico’s
  • Mkb’ers aan het woord
  • Handig stappenplan om zelf uw RI&E te maken

Download de gids

De arbeidsrisico’s

Branches en werkzaamheden variëren sterk, dus u kunt zich voorstellen dat de arbeidsrisico’s ook flink uiteenlopen. Een top 5 van arbeidsrisico’s die het vaakst voorkomen, is er wel. De grootste risico’s zijn: gevaarlijke stoffen, geluid, machineveiligheid, werkplekinrichting en psychosociale arbeidsbelasting. Andere bekende risico’s zijn verlichting en klimaat(beheersing).

arbeidsrisicoArbeidsrisico's productieomgeving

Dit is de top vier van arbeidsrisico's in een productieomgeving.

1. Gevaarlijke stoffen

Ruim een miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk en jaarlijks sterven er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar schatting bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. En dat terwijl veel werkgevers zich niet realiseren dat er bij hen in het bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Bij gevaarlijke stoffen gaat het niet alleen om vervaardigde chemicaliën, maar ook om stoffen die ontstaan door processen. Het is van belang om voor elke werkplek binnen het bedrijf goed na te gaan welke mogelijke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn, wat de gevaren ervan zijn en of medewerkers eraan kunnen worden blootgesteld.

Heeft u binnen uw bedrijf te maken met gevaarlijke stoffen, dan moet u de gevaarlijke stoffen registreren die in de werkomgeving aanwezig kunnen zijn. Daarnaast moet u een nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen uitvoeren, de RI&E gevaarlijke stoffen. De blootstelling (aard, mate en duur) aan gevaarlijke stoffen moet daarin worden beoordeeld. Op basis van de beoordeling van de blootstelling moet de werkgever maatregelen treffen om schadelijke gevolgen te voorkomen. De arbeidshygiënist kan u hierbij ondersteunen.

gevaarlijke stoffen

2. Schadelijk en hinderlijk geluid

Dagelijks worden zo’n 900.000 werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid, vooral in de bouw en industrie. Schadelijk geluid is het niveau van het geluid boven 80 dB(A). Komt het geluid dagelijks boven de 80 dB(A) uit, dan moet u als werkgever zorgen voor gehoorbescherming. Het geluid is waarschijnlijk harder dan 80 dB(A) als het niet mogelijk is een normaal gesprek te voeren op ongeveer een meter afstand van elkaar.

Gehoorschade is niet te genezen, maar kan wel worden voorkomen. Werkgever én werknemer hebben hier een verantwoordelijkheid. Veilig werken is niet alleen een kwestie van geluidsarme machines, duidelijke instructies en beschermingsmiddelen. Veilig gedrag is net zo belangrijk. Denk daarbij aan het consequent dragen van gehoorbescherming.

Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Klachten over hinderlijk geluid kunnen zeer divers zijn: hoge geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, onvoldoende privacy, concentratieverlies, eentonigheid, schrikreacties, etc.

3. Machineveiligheid

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties brengt risico’s met zich mee. Machines kunnen gevaarlijk zijn, of ze kunnen gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. U voorkomt ongelukken door ervoor te zorgen dat uw werknemers de machines veilig gebruiken en dat de apparaten voldoen aan alle veiligheids- en keurmerken.

De wetgeving voor machineveiligheid is gebaseerd op Europese richtlijnen. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland geïmplementeerd in het Arbobesluit. Op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen moet u voor alle bestaande machines een risicobeoordeling (laten) uitvoeren, om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken. De hoger veiligheidskundige kan u hierover adviseren.

Arbeidsongeval melden

Als werkgever bent u verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Klik hier.

geluid

4. Werkplekinrichting

Aangezien de meeste mensen zo’n groot deel van hun tijd doorbrengen op het werk, moet de werkplek voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Het gaat om alle typen werkplekken, of het nu in een productie- of kantooromgeving is. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Een goede werksituatie verlaagt het verzuim en daarmee de bedrijfskosten. Het zorgt bovendien voor een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Een ergonoom kan in brede zin advies geven over de werkplek. Over de werkplekinrichting, maar ook over het opstellen van een eisenpakket voor meubilair en hulpmiddelen. Hij kan adviseren bij nieuwbouw, verbouwing en verhuizing, maar ook meedenken bij het ontwikkelen van nieuwe kantoorconcepten, zoals flexwerk en thuiswerk.

Beeldschermwerk

Op kantoor wordt altijd gewerkt met beeldschermen. Niet alleen computers maar ook tablets, displays en smartphones. Wij kijken per dag, op het werk én thuis, bijna net zoveel naar beeldschermen als dat we slapen. Handig al die schermen maar ook een belangrijke bron van klachten als hoofdpijn en last aan armen en nek. Klachten die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurig) verzuim.

Een ergocoach kan uw medewerkers helpen met het correct instellen van de beeldschermwerkplek. U kunt hiervoor een werknemer (bijvoorbeeld de preventiemedewerker) een training laten volgen.

thuiswerken coronaThuiswerken en corona

Om het coronavirus in te dammen, werkt momenteel iedereen die dat kan vanuit huis. Dat is voor de meesten natuurlijk behoorlijk wennen, met alle risico's van dien. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw werknemers een langere periode prettig en gezond kunnen thuiswerken? Lees er hier alles over.

Fysieke belasting

Te zwaar tillen, te veel dragen, werken met trillend gereedschap of een ongunstige werkhouding. Dit kan zorgen voor ‘klachten aan het bewegingsapparaat’. En dat gebeurt helaas nog te veel, vooral in de bouwsector, zorgsector en logistieke sector waar de lichamelijke belasting van werknemers groot is. Ook fysieke onderbelasting (te weinig bewegen of te lang zitten) is ongezond.

Zorg ervoor dat uw preventiemedewerker of een externe deskundige, zoals een ergonoom, de houding en belasting van uw werknemers beoordeelt en de hulpmiddelen bekijkt. Hiermee kunt u chronische klachten voor zijn.

5. Psychosociale arbeidsbelasting

Bij arbeidsrisico’s gaat het om meer dan de werkplek en machines. Ook de omgang met collega’s kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Zeker als er sprake is van pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kunnen ingrijpende gevolgen hebben; mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Ook werkdruk valt onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. PSA kan leiden tot werkstress, beroepsziekte #1 en verantwoordelijk voor een kwart van het langdurig psychisch verzuim.

infographic ongewenst gedrag

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag, werkdruk en werkstress te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker.

Pesten op het werk

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maar liefst 1 op de 10 werknemers te maken met pestgedrag. En pesten kan grote gevolgen hebben. Werknemers die het mikpunt zijn van pesterijen krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers raken beschadigd. Ze kunnen slaapproblemen ontwikkelen en de productiviteit gaat achteruit. Uiteindelijk melden ze zich ziek en de spanning kan er uiteindelijk toe leiden dat de werknemer uitvalt met een burn-out. Als het echt zo ver komt, bent u uw medewerker gemiddeld 8 maanden kwijt. De Arbowet verplicht werkgevers om een anti-pestbeleid te hebben als onderdeel van het PSA-beleid.

Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie

De gevolgen van discriminatie en seksuele intimidatie zijn vergelijkbaar met die van pesten. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers die gediscrimineerd worden, raken beschadigd. Ze kunnen slaapproblemen ontwikkelen en de productiviteit gaat achteruit. Uiteindelijk melden ze zich ziek en kunnen zelfs arbeidsongeschikt raken.

Agressief gedrag

Intimiderend gedrag is de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag op het werk door externen. Maar niet alleen klanten en leveranciers maken zich er schuldig aan, ook collega's en leidinggevenden kunnen zich agressief of intimiderend gedragen. Eén op de vijf werknemers krijgt te maken met agressief gedrag op de werkvloer.

Het is dus niet alleen wettelijk verplicht, maar ook van belang voor het verminderen van arbeidsrisico’s om een goed PSA-beleid op te stellen. Dat maakt het voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt verder een interne of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie aan.

Vertrouwenspersoon

Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Het zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen, maar waar slachtoffers vaak niet zomaar over durven spreken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van het beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel om problemen aan te kaarten, wat bijdraagt aan een goede werksfeer en de duurzame inzetbaarheid van uw mensen.

VPTraining Vertrouwenspersoon

Na de training kunt u gesprekken voeren als vertrouwenspersoon en werknemers adviseren over het vervolg na een melding. Meer informatie

Verlichting

Fel licht heeft een andere impact op de werknemer dan gedempt licht. En als er bijvoorbeeld onvoldoende verlichting is, kunnen werknemers meer fouten maken. Om risico’s te beperken, past u de verlichtingssterkte en lichtkleur aan de omgeving en werkzaamheden aan. Schaduwvorming, weerkaatsingen en contrastverschillen moeten worden voorkomen.

U kunt verlichting ook in positieve zin inzetten en bijvoorbeeld (laten) uitzoeken welk licht in uw werkomgeving juist een stimulerend effect heeft. De arbeidshygiënist kan u hierover adviseren.

Klimaat

Binnenklimaat

Een droge mond, geïrriteerde ogen, hoofdpijn, veelvuldige verkoudheid: klachten waarbij het binnenklimaat, of de klimaatbeheersing, de boosdoener kan zijn. Het thermisch binnenklimaat op de werkplek heeft invloed op het comfort en productiviteit van de werknemers. In extreme gevallen kan het thermisch binnenklimaat leiden tot onomkeerbare gezondheidsschade. Het thermisch binnenklimaat kunt u verbeteren door technische en organisatorische maatregelen te nemen. Ook op dit gebied kan een arbeidshygiënist uitkomst bieden en oplossingen aandragen.

Hittebelasting en werken in de kou

Wat u kon lezen over het binnenklimaat geldt ook voor de aanpak van hittebelasting en voor werken in de kou: in extreme gevallen kan het gezondheidsschade tot gevolg hebben. Bij extreme warmte heeft het lichaam moeite om zijn kerntemperatuur niet te laten oplopen en dat brengt risico’s met zich mee. Ook als de temperatuur te veel daalt kunnen lichaamsfuncties verstoord raken. Opwarming en verkoeling van het lichaam tot gevaarlijke niveaus is te voorkomen door voorspellende normen te gebruiken, die bijvoorbeeld een maximale verblijfstijd en rustverhouding voorschrijven. Ook over klimaat(beheersing) kan de arbeidshygiënist u adviseren.

hitteTips voor werken tijdens een hittegolf

Een stijging van de temperatuur heeft effect op de productiviteit en het concentratievermogen. Zo houdt u het hoofd koel.

Hoe kunt u arbeidsrisico’s verminderen?

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar arbeidsrisico’s kunt u verminderen, waardoor u het verzuim binnen uw organisatie kunt verlagen. Een goede inschatting en aanpak van de arbeidsrisico’s hoort daarbij. De wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is hiervoor een belangrijk middel.

corona checklist

Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download de checklist

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers, zodat er – waar nodig – maatregelen getroffen kunnen worden. Dat doet u met de wettelijk verplichte RI&E. Als u alle risico’s in uw organisatie heeft geïnventariseerd en geëvalueerd, stelt u een Plan van aanpak op. Dat Plan van aanpak is in feite een praktische ‘to do list’ waarin u bij elk verbeterpunt vermeldt wie het punt hoe en wanneer aanpakt.

Ten aanzien van de RI&E is het verder van belang om te weten dat de werknemersvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft. Zij moet onder meer instemmen met het RI&E-instrument, de getoetste RI&E en het Plan van aanpak. Het is dan ook verstandig om de leden van de werknemersvertegenwoordiging in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van de RI&E en het Plan van aanpak.

Staatssecretaris Van Ark is in 2020 gestart met een meerjarenplan voor het aanjagen van de RI&E. Ze maakt zich vooral zorgen over het lage aantal RI&E’s binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). De Inspectie SZW gaat meer en strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht.

ri&eTraining: Maak zelf uw RI&E

Leer binnen één dag hoe u zelf een RI&E kunt maken, inclusief goed Plan van aanpak. Meer informatie.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het wettelijk verplichte PMO geeft uw werknemers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s. U krijgt (op groepsniveau) inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw mensen en kunt daarmee gezondheidsrisico’s voor uw werknemers beperken.

Veiligheidstrainingen

Bedrijven die samen met hun werknemers willen werken aan een veilige werkplek, om (bedrijfs)ongevallen te voorkomen, doen er goed aan veiligheidstrainingen te volgen. Door uw werknemers deze trainingen aan te bieden, zorgt u ervoor dat iedereen veiliger werkt, het aantal ongevallen vermindert en het verzuim daalt.

Keuringen

Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan uw werknemers. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of zij in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

ri&e

Rol van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in het bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) hebben. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

preventiemedewerkerVeelgestelde vragen

In de Arbowet heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Lees hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen.

De preventiemedewerker is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven ‘binnenshuis’ meer deskundigheid zouden ontwikkelen rond gezondheidsrisico’s en preventie. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan eventuele arbeidsrisico’s in een vroeg stadium signaleren.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.
  • Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Snel praktische hulp bij al uw arbo-vragen

Als werkgever moet u zich inzetten om ongevallen en verzuim te voorkomen. Een uitstekend middel hiervoor is de RI&E. Kunt u hier binnen uw bedrijf coaching en concreet advies bij gebruiken? Schakel dan laagdrempelig een ervaren arbo-deskundige in: Mijn preventie-expert.

Meer informatie

Training preventiemedewerker in 1 dag

Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid. Hoewel een opleiding tot preventiemedewerker niet wettelijk verplicht is, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers wel trainingen om sterker in hun schoenen te staan.

Gerelateerde nieuwsberichten