Veiligheid en privacy

 • Waarom moet ik mijn legitimatie meenemen naar het spreekuur?

  In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen identificeren. Politie en toezichthouders mogen naar uw identiteit vragen. Ook zorgaanbieders, zoals ArboNed, controleren uw identiteit en vragen naar uw legitimatie.

 • Wat moet ik mijn werkgever vertellen bij een ziekmelding?

  Je mag zelf bepalen wat  je over je ziekte vertelt aan je werkgever. Ons advies is weinig informatie te geven over medische zaken. Simpelweg omdat jouw werkgever niets met deze informatie mag doen. Waar voor jouw werkgever wel belangrijk is, zijn de antwoorden op vragen zoals Wat kun je nog wel en wat niet? Kun je aangepast werk doen? Is er sprake van letselschade? Komt jouw ziekte door het werk? Wat kan ik als werkgever voor je doen?

 • Wat wordt er wel en niet met mijn werkgever gecommuniceerd?

  Om jouw werkgever te ondersteunen bij het voeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid, heeft hij gegevens nodig. Dat neemt niet weg dat je gegevens vertrouwelijk zijn. Wij koppelen daarom nooit inhoudelijke informatie aan je werkgever terug over jouw gesprek met onze specialisten. We informeren je werkgever - binnen de bestaande wetgeving - wel over wat je nog wel en niet meer kunt. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

 • Zijn mijn gegevens veilig?

  ArboNed vindt privacy zeer belangrijk. Dit hebben wij vastgelegd in ons Privacy reglement. Wij voldoen onder andere aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Daarnaast heeft ArboNed een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarmee we voldoen aan alle relevante (privacy) wet- en regelgeving.

Over de specialisten van ArboNed

 • Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij bij diverse vragen en onderwerpen, zoals: kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen? Of wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?

 • Wat doet een bedrijfsarts?

  Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts helpt tevens werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Dat kan stapsgewijs, van gedeeltelijk herstel naar volledig herstel. Dat kan ook – afhankelijk van de klachten – met alternatief werk. De bedrijfsarts biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen.

 • Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

  De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van mensen. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding kan arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voorkomen. Een gesprek met een van de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kan uitval voorkomen of de re-integratie van uw werknemer versnellen.

 • Wat doet een psycholoog?

  Een psycholoog helpt bij psychische klachten, als je bijvoorbeeld last hebt van spanningsklachten, een burn-out of een depressie. De psycholoog doet nader onderzoek naar de psychische klachten en ondersteunt bij herstel of het leren omgaan met de klachten.

 • Wat doet een vitaliteit & gezondheidsdeskundige?

  De vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen weten hoe ze ingesleten gewoontes kunnen doorbreken. En hoe ze met soms kleine aanpassingen iemands leefstijl positief kunnen veranderen. Zij coördineren de medische onderzoeken en vitaliteitsprogramma’s. Op basis van de resultaten van de onderzoeken, geven ze gericht advies aan werkgevers en werknemers. En bieden op oplossingen om de fitheid van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld met leefstijlprogramma’s.

  Niet alleen werknemers geven zij inzicht in gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s. De adviezen van de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige geven werkgevers een indicatie hoe gezond en vitaal hun organisatie is. En welke acties nodig zijn om verzuim te voorkomen en de productiviteit te verhogen.

Rechten en plichten

 • Ik ben het niet eens met het advies, wat nu?

  Als zowel jij als jouw werkgever het beide niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, dan kun je gezamenlijk tot een ander besluit komen. Als jij het niet eens bent met het advies en je werkgever wel, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dat kan jouw werkgever trouwens ook doen, als jij het wel eens bent met het advies van de bedrijfsarts en je werkgever niet. Let wel, het oordeel van het UWV is niet doorslaggevend, maar is richtinggevend.

 • Ik ben ziek tijdens mijn vakantie. Wat nu?

  Voor een ziekmelding tijdens je vakantie gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding als je werkt. Dus word je tijdens je vakantie ziek, dan meld je dit bij je werkgever. In het verzuimprotocol staat beschreven bij je je kunt ziekmelden en op welke wijze je dit moet doen.
   
  Ben je op vakantie in het buitenland? Dan moet je zo snel mogelijk een lokale arts inschakelen voor een medische verklaring. De verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van de ziekte
  • het verloop van de ziekte
  • de ingestelde therapie
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

   In overleg met jouw werkgever kun je afspraken maken over het afboeken van de vakantiedagen.

 • Ik ben ziek, wat nu?

  Ziekmelden doe je bij je werkgever. In het verzuimprotocol staat beschreven bij wie je je kunt ziekmelden en op welke wijze je dit moet doen.

 • Ik heb een conflict met m'n werkgever, wat nu?

  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Na een goed gesprek kom je er doorgaans wel uit. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is: conflictbemiddeling. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met jou en je werkgever naar een oplossing. Op het moment dat je je ziek meldt, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

 • Ik wil weer aan het werk, hoe?

  Als je ertoe in staat bent dan heb je in principe het recht om weer te gaan werken, zeker als jouw verzuim kortdurend was. Overleg dan wel even met je werkgever. Ben je langdurig ziek geweest en er is niets besproken over het moment van starten, dan is het zinvol om de bedrijfsarts te raadplegen. Ook hier is het verstandig dit met je werkgever af te stemmen.

Onze begeleiding

 • Hoe bereid ik mijn afspraak voor?

  De taak van de bedrijfsarts is vast te stellen of de klachten die je hebt te maken hebben met het werk. Vervolgens beoordeelt hij of je in staat bent om te werken.  Misschien een paar uur per week, misschien alweer volledig. Of wellicht kun je aangepast werk doen in het bedrijf.

  In jouw voorbereiding op het bezoek aan de bedrijfsarts kun je vast nadenken of je naar jouw idee wel of niet in staat bent om te werken en welk alternatief werk je eventueel zou kunnen doen. Graag vragen we je ook –mits je deze hebt - uitslagen van onderzoeken mee te nemen en medicijnen.

 • Ik heb een verzoek ontvangen (per e-mail of SMS) om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op een beveiligde pagina op de website van IT&Care. Wat voor een bedrijf is IT&Care en welke relatie heeft IT&Care met ArboNed?

  De vragenlijst wordt verstuurd door IT&Care. IT&Care is, net als ArboNed, onderdeel van HumanTotalCare en verzorgt voor ArboNed alle ICT-activiteiten.

  IT&Care werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van privacy, beveiliging van (persoons)gegevens en procesbeheersing. Ze zijn ISO 9001-, ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd. Daarnaast is IT&Care geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Kan ik wisselen van bedrijfsarts?

  Dat kan, hoewel er geen vrije artsenkeuze is. Uitgangspunt is één (of meerdere) vaste bedrijfsartsen per werkgever. Het kan natuurlijk zijn dat er absoluut geen vertrouwen is in de toegewezen bedrijfsarts. En vertrouwen is van groot belang bij adviezen om verzuim te voorkomen en in het ingewikkelde traject van terugkeer naar werk na een ziekmelding. Het is altijd zinvol een mogelijk gebrek aan vertrouwen eerst met de betreffende arts zelf te bespreken. Als dat geen resultaat oplevert, kun je overwegen een klacht in te dienen, of je doet een verzoek om een andere bedrijfsarts toe te wijzen. Het is dan wel van belang dat verzoek goed te motiveren.

 • Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

  Als je je werk niet meer (helemaal) kunt uitvoeren en hierdoor verzuimt, geeft je werkgever dit door aan ArboNed. Vervolgens nemen we contact met jou op, om informatie in te winnen over je verzuim. De informatie die jij ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om te beoordelen welke volgende stap gezet kan worden. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van je klachten, ontvang je een uitnodiging voor het spreekuur.