Werkstress

 • Leestijd
  12 minuten
 • 03 oktober 2022 aangemaakt
 • 10 april 2024 bijgewerkt

Een gezonde werkdruk is prima, maar wat als deze omslaat in ongezonde werkstress? En dit zelfs leidt tot verzuim. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Maar wat is nu precies werkstress? En wat is het verschil met werkdruk? En wat kunt u als werkgever doen? U leest het in dit artikel.

werkstress

Praktische gids 'Goed omgaan met werkstress'

Weet u wat in uw organisatie stress oplevert? En merkt u het als uw werknemers stress ervaren? Download de gratis gids voor tips en oplossingen Gids

In deze gids:

 • Alles over een goede balans
 • Praktische tips
 • Signalen herkennen en bespreken

Download de gids

Wat is werkstress?

Stress in, of door de werksituatie noemen we werkstress. Dat kan een gevolg zijn van de hoeveelheid werk, maar kan ‘m ook zitten in hoe iemand werkdruk ervaart. Een werknemer die te perfectionistisch is, kan bijvoorbeeld het gevoel hebben tekort te schieten of de controle te verliezen. Privéomstandigheden kunnen ook stress veroorzaken, bijvoorbeeld als iemand naast zijn baan mantelzorger is. Staan er te weinig herstelmogelijkheden en ‘opladers’ tegenover, dan kan stress leiden tot uitval met gezondheidsklachten.

Werkstress in de Arbowet

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. Als werkgever bent u dus verplicht werkdruk te voorkomen. De aanpak hiervan legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid.

 

Cijfers over werkstress tot juli 2023

Het gemiddelde verzuim in Nederland van juli 2022 t/m juni 2023 is 4,6% (ten opzichte van 4,7% in 2022, 4,1% in 2021 en 4,2% in 2010). Van het totaal aantal verzuimdagen, wordt circa een derde veroorzaakt door psychische klachten (waarvan 23% stressgerelateerd). Van het totale langdurend verzuim (>6 weken) komt circa 29% door stress (spanning, overspanning en burn-out).

Werkstress

Gezonde werkdruk versus ongezonde werkstress

Werken is gezond en werkdruk is niet per se slecht. Sterker: we hebben werkdruk nodig om prestaties te leveren en het kan zelfs leiden tot ‘flow’. Is de spanning te groot, dan kan gezonde werkdruk omslaan in stressklachten. Onze prestaties, ons welzijn en zelfs onze gezondheid kunnen hieronder lijden. Alles draait om de juiste balans.

De mens als batterij

De consultants bij ArboNed gebruiken voor het inschatten van een goede balans het Job Demands-Resources model (JD-R model). Het idee van het model is dat het werk bepaalde eisen stelt die energie kosten (job demands, of: stressoren), maar dat mensen juist ook energie krijgen van hun werk (job resources, of: energiebronnen). Door met het JD-R model naar werk te kijken, kun je de mens zien als een batterij die soms leegloopt (door de stressoren die veel inspanning vergen) en weer oplaadt (bijvoorbeeld door de energiebronnen, de positieve aspecten van het werk).

JDR-model

Video: Hoe ontstaat stress?

In deze korte animatie leggen we aan de hand van het JD-R model uit hoe stress ontstaat.

Juiste balans

Bij het voorkomen van verzuim door werkstress draait alles om de juiste balans. Het werk stelt bepaalde eisen die energie kosten, zeker als mensen geen ruimte hebben om hun werk zelf aan te passen. Maar medewerkers kunnen ook energie krijgen van het werk. Als zaken die stress veroorzaken en zaken die weer energie geven te lang uit balans zijn, kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Net als bij een batterij moet ook een mens op tijd weer opladen.

Drukke baan = stress?

Werkgevers vinden het soms moeilijk om te begrijpen waar de ervaren werkstress vandaan komt. “Mijn werknemer heeft helemaal geen drukke baan”, klinkt het regelmatig. Vaak wordt de gestreste werknemer vergeleken met de werkgever of leidinggevende en diens functie-eisen en mate van verantwoordelijkheid. Maar stress ervaren heeft met meer te maken dan de functieomschrijving. Hoe hoog legt iemand de lat, hoeveel plezier haalt hij uit zijn werk? En het gaat om meer dan de eisen die de baan stelt aan de werknemer. Het draait om het versterken van energiebronnen. Waar halen uw mensen hun balans en werkplezier vandaan? Wat zijn hun sterke punten en waar ligt hun kracht? 

Stress door privé-omstandigheden

Er kunnen zich ook gebeurtenissen in de privésfeer voordoen die voor stress zorgen. Bijvoorbeeld ziekte en/of overlijden van dierbaren, een scheiding, verhuizing, of zwangerschap en geboorte, problemen in de opvoeding, financiële problemen, trouwen of ontslag.

Het wordt een uitputtingsproces als de energiebronnen en stressoren te lang in disbalans zijn. Mensen met bepaalde persoonlijke kenmerken en overtuigingen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van stressklachten en burn-out. Vaak wordt iemand die snel piekert, weinig zelfvertrouwen heeft en een passieve manier heeft van probleem oplossen in verband gebracht met stress. Of iemand die heel perfectionistisch is en de lat heel hoog legt. Extraverten lijken juist minder risico te lopen op stressklachten en burn-out.

webinar Q4 werkstressVoorkom verzuim door werkstress

In ons gratis webinar krijgt u praktische tips hoe u ongezonde werkstress bij uw werknemers kunt voorkomen of beperken. 

Wat zijn de signalen van werkstress?

De symptomen van werkdruk zijn alertheid en concentratie. Iemand kan veel doen in beperkte tijd. Lichamelijk krijgt hij het misschien warm en een beetje zweten om de warmte kwijt te raken is niet ongewoon. Als het stressmoment voorbij is, zwakken deze symptomen af. Het lichaam heeft tijd om te herstellen. 

Houdt de stress langer aan en heeft de werknemer geen tijd om op te laden, dan kunnen er signalen op het werk ontstaan. Denk hierbij aan een lagere productiviteit, moeite hebben met veranderingen op de werkvloer of in de werkzaamheden. Cynischer over de werkdruk of het bedrijf, sneller geïrriteerd naar de collega’s en ontevredenheid zijn ook symptomen. De gestreste werknemer kan zich ziek melden. Even een dagje niet naar werk om bij te komen.

Signalen die kunnen wijzen op stress kunnen geclusterd worden en zijn als volgt:

Denken Emotie
 • besluiteloos/piekeren
 • concentratieproblemen
 • verstrooid/vergeetachtig
 • ongeïnteresseerd 
 • van hak op de tak/niets afmaken
 • afwezig/ prioriteiten verwarren
 • ontevreden/prikkelbaar
 • onzeker/ongemotiveerd
 • agressief/desinteresse
 • lusteloos
 • wisselende stemmingen
 • opgejaagd/schuldgevoel
Fysiek Gedrag
 • hoofdpijn/nek- of rugpijn
 • zweten/ slecht slapen
 • maag- of darmklachten
 • onrust/moe
 • aankomen/afvallen
 • hartkloppingen/duizeligheid
 • snel geïrriteerd/agressief
 • meer roken/drinken/geremd
 • meer medicijngebruik
 • snel huilen/vaker ziekmelden
 • irriteren aan anderen
 • slecht presteren/kleine ongelukjes

 

Ervaringsdeskundigen van ArboNed aan het woord

Wat is een burn-out?

Onder burn-out verstaan wij een langdurige negatieve, geestesgesteldheid die primair gekenmerkt wordt door uitputting en gepaard gaat met spanningsklachten, verminderd functioneren en een cynische werkhouding. De term burn-out (letterlijk vertaald: opbranden) is een metafoor die betrekking heeft op de mentale uitputting. Zoals een vuur kan doven door onvoldoende brandstof, zo kan iemand zijn werklust uitdoven door een gebrek aan mentale energie. Het is de negatieve optelsom van stressoren en van wat iemand motiveert (energiebronnen) in met name het werk. 

Wat is het verschil tussen werkstress en een burn-out?

Het ervaren van ongezonde werkstress over langere tijd leidt vaak tot overspannenheid. Een werknemer is moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, lijdt aan concentratieverlies en/of slaapt slecht. Degene valt uit en de duur van de problematiek loopt tot circa drie maanden. De ’chronische vorm’ van werkgerelateerde overspannenheid met een langduriger beloop wordt burn-out genoemd. Er is sprake van een relatief lange voorgeschiedenis van overbelasting (zes maanden tot een jaar) en een chronisch klachtenbeloop. Degene valt langdurig uit en arbeidsongeschiktheid dreigt. Er is een verstoorde relatie met het werk.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

De kern van burn-out is dat het energieniveau is aangedaan. Burn-out wordt primair gekenmerkt door uitputting en een cynische houding ten opzichte van het werk. Door de burn-out ziet men het nut van zijn werk niet meer in.

Aanpak van verzuim door werkstress

Van het langdurend verzuim (>6 weken), valt ongeveer 30% van de werknemers uit door stress. Dit aandeel is al jaren te hoog. Het goede nieuws is dat er vaak iets aan te doen is. Dat begint met het herkennen van de signalen en een goed gesprek: waar wringt de schoen en hoe lost u dit samen op? Afhankelijk van het probleem richt de aanpak zich op het werk zelf (de hoeveelheid en/of inhoud) en op de persoonlijke factoren zoals veerkracht en waar uw medewerker energie van krijgt. 

Iemand kan bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aanleren om met stressvolle situaties om te gaan. Zo kunt u ernstige gevolgen voorkomen, zoals langdurige uitval door een burn-out. Bij ernstige stress- en burn-outklachten is professionele steun noodzakelijk. Denk hierbij aan een bedrijfsmaatschappelijk werker of het open spreekuur van de bedrijfsarts met eventuele doorverwijzing naar een psycholoog. Voorkom daarnaast dat u niet alleen focust op wat energie kost, dat is niet altijd direct op te lossen. Wat zijn de sterke punten van uw medewerker en waar ligt zijn kracht? Focus daar op. 

Bekijk onze praktische oplossingen

Omgaan met gestreste werknemers

Om werkstress te voorkomen richten veel werkgevers en werknemers zich voornamelijk op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat deze aanpak op het gebied van stressreductie werkt als een werknemer al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om werkgerelateerde stressklachten te voorkomen. Om stress op het werk te verminderen, is het juist van belang dat de werknemer energiebronnen benut. De drie belangrijkste energiebronnen zijn autonomie, competentie en verbondenheid. Wilt u effectief werkstress aanpakken, start dan daar. Ook heeft u als werkgever een voorbeeldfunctie, dus u zou het goede voorbeeld moeten geven. 

Hoe gaat u als werkgever om met werkstress bij al de verschillende werknemers?

Heeft u meerdere werknemers in dienst, dan lijkt het voorkomen van werkstress een onmogelijke opgave. Elk persoon is anders, heeft andere stressoren en andere energiebronnen en ervaart werkstress dus ook anders. En de business gaat door. Wat moet u als werkgever met die werkstress? Ga hier vooral over in gesprek met uw werknemers.

werkstressTraining Voorkom uitval door stress

Tijdens de praktische training van één dag leert u alles over gezonde werkdruk, ongezonde werkstress en hoe uitval door werkstress te voorkomen

Gerelateerde nieuwsberichten

Heeft u alles kunnen vinden?