Algemene- en samenwerkingsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van het basiscontract dat uw organisatie met ArboNed heeft afgesloten. We raden u aan deze documenten te bewaren in de eigen administratie en te laten zien aan de Arbeidsinspectie als die vraagt om het basiscontract.

Basiscontract
Als ondernemer bent u ervoor verantwoordelijk dat uw werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Heeft uw organisatie met ArboNed een basiscontract afgesloten, dan voldoet u op basis van de ‘vangnetregeling’ aan de eisen die de Arbowet stelt rond het uitvoeren van uw wettelijke taken. Concreet betekent dit dat u verplicht bent u door ArboNed (als gecertificeerde arbodienst) te laten ondersteunen bij uw arbotaken, precies zoals de wet ook vereist:

 • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
 • Het toetsen van uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren.
 • Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO) bij uw werknemers.
 • Het uitvoeren van aanstellingskeuringen (indien van toepassing).
 • Bieden van de mogelijkheid om de (bedrijfs)arts te consulteren (bijvoorbeeld via een open spreekuur bij de (bedrijfs)arts).
 • Bezoek aan de werkplek: de (bedrijfs)arts moet iedere werkplek (vrij) kunnen bezoeken.

Het basiscontract bestaat uit:

 1. het getekende opdrachtformulier of uw overeenkomst,
 2. de getekende samenwerkingsvoorwaarden basiscontract,
 3. de algemene voorwaarden.  

Let op: uw personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de samenwerkingsvoorwaarden. Heeft u geen opdrachtformulier of overeenkomst (meer), dan kan uw vaste contactpersoon u een contractoverzicht mailen.

De onderwerpen die in het basiscontract geregeld moeten zijn rond uw wettelijke arbotaken en de werkafspraken die wij daarover maken, zijn vastgelegd in onze Samenwerkingsvoorwaarden.

Leaflet

Samenwerkingsvoorwaarden Basiscontract ArboNed 2023*

pdf, 106.5 kB

 

 

*Op 01-01-2023 zijn de wettelijke verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet in deze Samenwerkingsvoorwaarden ter verduidelijking nauwkeuriger omschreven. De update van deze tekst gaat niet over nieuwe diensten of inhoudelijke wijzigingen in de dienstverlening.

Ben ik verplicht om de (bedrijfs)arts toegang te geven tot mijn bedrijf?

Ja, om goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en in gesprek te kunnen gaan met uw werknemers, bent u wettelijk verplicht om de (bedrijfs)arts altijd onbelemmerd toegang te geven tot uw bedrijf. We proberen op tijd aan te geven dat we uw bedrijf bezoeken. Eventuele redelijke veiligheidsmaatregelen volgen we op.

Mag mijn werknemer de (bedrijfs)arts bezoeken ook al is hij niet ziek?

In de Arbowet staat dat u ervoor moeten zorgen dat uw werknemer zonder uw voorafgaande toestemming de (bedrijfs)arts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk, óók als hij nog niet verzuimt of klachten heeft. Zo'n bezoek heet het open spreekuur, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur of preventief spreekuur genoemd. Als werkgever moet u uw werknemers hierover informeren. Het open spreekuur is nadrukkelijk niet bedoeld voor de behandeling van medische, niet-werkgerelateerde klachten. Daarvoor moet de werknemer bij de eigen huisarts of medisch specialist zijn.

Het open spreekuur vraag je aan door te bellen met de vaste contactpersoon bij ArboNed. Uw werknemer moet een aanvraag anoniem bij ons kunnen indienen.

De gegevens van de werknemer worden vertrouwelijk behandeld. Er worden geen mededelingen (zonder toestemming van de werknemer) gedaan richting de werkgever.

Ben ik verplicht mij door ArboNed te laten ondersteunen bij mijn wettelijke arbotaken, als ik een basiscontract heb afgesloten met ArboNed?

Ja. Als ondernemer bent u ervoor verantwoordelijk dat uw werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Maakt u gebruik van de ‘vangnetregeling’ dan sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst. Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst.

Heeft uw organisatie met ArboNed een basiscontract afgesloten, dan voldoet u op basis van de ‘vangnetregeling’ aan de eisen die de Arbowet stelt rond het uitvoeren van uw wettelijke taken. Concreet betekent dit dat ArboNed u (als gecertificeerde arbodienst) ondersteunt bij onderstaande arbotaken, precies zoals de wet ook vereist. U mag deze arbotaken dan dus niet bij een andere dienstverlener onderbrengen.

ArboNed kan hiervoor verschillende kerndeskundigen (de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige) inzetten.

 • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
 • Het toetsen van uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren.
 • Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO) bij uw werknemers.
 • Het uitvoeren van aanstellingskeuringen (indien van toepassing).
 • Bieden van de mogelijkheid om de (bedrijfs)arts te consulteren (bijvoorbeeld via een open spreekuur bij de (bedrijfs)arts).
 • Bezoek aan de werkplek: de (bedrijfs)arts moet iedere werkplek (vrij) kunnen bezoeken.

Maatwerkregeling
Kiest u voor de maatwerkregeling dan bepaalt u zelf hoe en door wie u zich deskundig laat bijstaan op het gebied van verzuimbegeleiding. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelfstandige bedrijfsartsen in te huren. In deze situatie bent u zelf verantwoordelijk voor afstemming tussen die deskundigen en de arbodienst, zoals bijvoorbeeld bij een re-integratietraject of een Preventief medisch onderzoek. De contracten met de deskundigen en de arbodienst moeten voldoen aan wettelijke en professionele normen. Van de 'maatwerkregeling' kan alleen gebruik worden gemaakt als een werkgever aan specifieke voorwaarden voldoet.

In deze animatie wordt uitgelegd bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/maatwerkregeling-en-vangnetregeling

Met welke andere professionals werkt een bedrijfsarts samen?

Taakdelegatie is altijd maatwerk. Per medewerker kan de (geregistreerde) bedrijfsarts en de arts (basisarts in opleiding tot bedrijfsarts onder supervisie van een bedrijfsarts) bepalen of het wenselijk en mogelijk is taken te delegeren. Binnen ArboNed kunnen  de vaste contactpersoon - de re-integratie en preventie-adviseur, of de procesregisseur  – en de praktijkondersteuner bedrijfsarts taken overnemen van de (bedrijfs)arts. Binnen ArboNed hebben we afspraken gemaakt in welke situatie de (bedrijfs)arts niet direct kan delegeren. Uw medewerkers houden hierbij altijd de mogelijkheid de bedrijfsarts persoonlijk te consulteren. De (bedrijfs)arts blijft altijd betrokken bij de verzuimbegeleiding, preventieve onderzoeken en adviezen aan medewerkers. Meer hierover vindt u op: https://www.arboned.nl/taakdelegatie  

 

Leaflet
Algemene voorwaarden 2023
pdf, 116.2 kB

 

Onze Algemene voorwaarden zijn geactualiseerd en treden op 1 januari 2023 in werking. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Aanvullende documenten

Leaflet

Aanvullende voorwaarden ArboDuo

                        pdf, 52.4 kB

 

Voor dienstverlening vanuit ArboDuo gelden naast de algemene voorwaarden ook deze aanvullende voorwaarden.
Leaflet
Gebruiksrechtovereenkomst
pdf, 134.9 kB

 

ArboNed heeft van IT&Care een licentie verkregen om het online verzuimportaal ‘Vandaag’ aan haar klanten ter beschikking te stellen. De gebruiksrechtovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van u als gebruiker van het online verzuimportaal Vandaag.
Leaflet
Verwerkersovereenkomst
pdf, 142.7 kB

 

Als klant van ArboNed levert u voor de verzuimbegeleiding de gegevens van uw werknemers aan. ArboNed maakt hiervoor gebruik van de software van het IT-bedrijf IT&Care (net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare). De gegevens worden via het online verzuimportaal ‘Vandaag’ bij IT&Care aangeleverd. Omdat IT&Care als ‘verwerker’ persoonsgegevens verwerkt namens u als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moeten er volgens de geldende wetgeving afspraken worden gemaakt over die verwerking. U sluit daarom een ‘verwerkersovereenkomst’ af met IT&Care (conform beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), april 2016). 
Leaflet
SEPA-formulier
pdf, 48.0 kB

 

Indien u gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u dit formulier downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u aan info@arboned.nl. Dat kan als u al bestaande klant bent of wanneer u een verzuimabonnement bij ons afsluit.

Privacyreglement

Leaflet
Privacyreglement
pdf, 144.9 kB

 

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn. Klik hier voor de toelichting op het privacyreglement

English information

Please visit our English website to read more about our General Terms and Conditions.

Heeft u alles kunnen vinden?