Algemene- en samenwerkingsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van het basiscontract dat uw organisatie met ArboNed heeft afgesloten. We raden u aan deze documenten te bewaren in de eigen administratie en te laten zien aan de Arbeidsinspectie als die vraagt om het basiscontract.

Basiscontract
Als ondernemer bent u ervoor verantwoordelijk dat uw werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Heeft uw organisatie met ArboNed een basiscontract afgesloten, dan voldoet u op basis van de ‘vangnetregeling’ aan de eisen die de Arbowet stelt rond het uitvoeren van uw wettelijke taken. Concreet betekent dit dat ArboNed u (als gecertificeerde arbodienst) ondersteunt bij uw arbotaken, precies zoals de wet ook vereist:

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het toetsen van uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren.
  • Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO) bij uw werknemers.
  • Het uitvoeren van aanstellingskeuringen (indien van toepassing).
  • Bieden van de mogelijkheid om de (bedrijfs)arts te consulteren (bijvoorbeeld via een open spreekuur bij de (bedrijfs)arts).
  • Bezoek aan de werkplek: de (bedrijfs)arts moet iedere werkplek (vrij) kunnen bezoeken.

De onderwerpen die in het basiscontract geregeld moeten zijn rond uw wettelijke arbotaken en de werkafspraken die wij daarover maken, zijn vastgelegd in onze Samenwerkingsvoorwaarden.

Leaflet

Samenwerkingsvoorwaarden Basiscontract ArboNed 2023*

pdf, 106.5 kB

 

*Op 01-01-2023 zijn de wettelijke verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet in deze Samenwerkingsvoorwaarden ter verduidelijking nauwkeuriger omschreven. De update van deze tekst gaat niet over nieuwe diensten of inhoudelijke wijzigingen in de dienstverlening.

Leaflet

Algemene voorwaarden 2023

pdf, 116.2 kB

 

Onze Algemene voorwaarden zijn geactualiseerd en treden op 1 januari 2023 in werking. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Aanvullende documenten

Leaflet

Aanvullende voorwaarden ArboDuo

                        pdf, 52.4 kB

 

Voor dienstverlening vanuit ArboDuo gelden naast de algemene voorwaarden ook deze aanvullende voorwaarden.

Leaflet

Gebruiksrechtovereenkomst

pdf, 134.9 kB

 

ArboNed heeft van IT&Care een licentie verkregen om het online verzuimportaal ‘Vandaag’ aan haar klanten ter beschikking te stellen. De gebruiksrechtovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van u als gebruiker van het online verzuimportaal Vandaag.

Leaflet

Verwerkersovereenkomst

pdf, 142.7 kB

 

Als klant van ArboNed levert u voor de verzuimbegeleiding de gegevens van uw werknemers aan. ArboNed maakt hiervoor gebruik van de software van het IT-bedrijf IT&Care (net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare). De gegevens worden via het online verzuimportaal ‘Vandaag’ bij IT&Care aangeleverd. Omdat IT&Care als ‘verwerker’ persoonsgegevens verwerkt namens u als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moeten er volgens de geldende wetgeving afspraken worden gemaakt over die verwerking. U sluit daarom een ‘verwerkersovereenkomst’ af met IT&Care (conform beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), april 2016). 

Leaflet

SEPA-formulier

pdf, 48.0 kB

 

Indien u gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u dit formulier downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u aan info@arboned.nl. Dat kan als u al bestaande klant bent of wanneer u een verzuimabonnement bij ons afsluit.

Privacyreglement

Leaflet

Privacyreglement

pdf, 144.9 kB

 

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn. Klik hier voor de toelichting op het privacyreglement

English information

Please visit our English website to read more about our General Terms and Conditions.