Veelgestelde vragen Arbeidsconflicten

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over arbeidsconflicten.

Mijn werknemer heeft een conflict, ik niet.

In samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij arbeidsconflicten is afgesproken dat wanneer een van de partijen (werkgever of werknemer) een conflict ervaart in de werksituatie, het als een conflict behandeld moet worden.

Als werknemer een conflict heeft, dan is hij toch niet ziek?

Een werknemer die een conflict heeft hoeft niet ziek te zijn, maar het kan wel. Soms ontstaat een conflict tijdens een al langer bestaande ziekteperiode, bijvoorbeeld over de re-integratie inspanningen. Maar ook een sluimerend conflict kan wel degelijk tot ziekte en een ziekmelding aanleiding geven.

De werknemer wil mij niets vertellen over de reden van de ziekmelding.

Een werknemer is niet verplicht aan te geven met welke klachten hij zich ziek wil melden en de werkgever mag er niet naar vragen. Hoe beter het contact tussen werkgever en werknemer is, hoe groter de kans dat een werknemer vertelt wat er speelt. Niet alles is makkelijk te vertellen.

Ik hoor wel eens iets over de Werkwijzer arbeidsconflicten van STECR, wat is dat?

De NVAB (beroepsvereniging van bedrijfsartsen) heeft tegenwoordig een eigen richtlijn rondom arbeidsconflicten. De werkwijzer STECR, maar ook de richtlijn van de bedrijfsartsen over dit onderwerp geeft aan welke stappen ondernomen moeten worden om hopelijk zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

 

Moet ik als werkgever een ziekmelding accepteren als ik denk dat een conflict de oorzaak is?

Als werkgever mag je niet vragen naar de reden/oorzaak van de ziekmelding. Vertelt een werknemer dit spontaan, dan kun je wel aangeven dat voor jouw gevoel de ziekmelding met de problemen op het werk te maken heeft. Je kunt dan eventueel voorstellen om de werknemer een dag vrij te geven, de ziekmelding in te trekken en verder moet je een concrete afspraak met datum maken voor een gesprek over de problemen. Blijft werknemer volhouden dat hij ziek is, dan moet je de ziekmelding accepteren en zo snel mogelijk een (bedrijfs)arts inschakelen (binnen een week). Let wel op dat een discussie rondom het wel of niet accepteren van de ziekmelding ook gezien kan worden als een escalatie van het probleem.

Mijn werknemer zegt dat hij op advies van (huis)arts of psycholoog voorlopig niet met mij kan praten over de problemen.

Een werknemer heeft de plicht om alles te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Daar hoort in geval van een conflict praten met de werkgever bij. Dat is meestal mogelijk, ook als een werknemer vindt dat het niet kan. Overleg in een dergelijke situatie met uw arbodienst. De toetsing hiervan ligt bij de (bedrijfs)arts.

Ben ik verplicht het advies van de bedrijfsarts over mediation op te volgen?

Bedrijfsartsen adviseren op basis van de Richtlijn conflicten in de werksituatie (NVAB). Voor bepaalde situaties is daarin beschreven dat mediation zinvol kan zijn. Ook werkgever of werknemer kunnen een voorstel tot mediation doen. In zijn algemeenheid is het niet verstandig om een dergelijk voorstel ongemotiveerd te weigeren. Dat kan of bij langer verzuim problemen geven met het UWV, of de rechter kan het meewegen bij een eventueel ontbindingsverzoek.

Wat heb ik aan een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel bij UWV kan worden ingezet als werkgever en werknemer het samen niet eens zijn, als werkgever of werknemer het niet eens is met het oordeel van de (bedrijfs)arts of als er vragen zijn over de inspanningen van een van de partijen. Zo kan de werkgever, die een advies tot mediation niet wil opvolgen, aan UWV vragen of dat verstandig is. Door capaciteitsproblemen bij UWV zal UWV in het geval van een conflict het deskundigenoordeel niet altijd oppakken. Ze zullen mogelijk verwijzen naar een second opinion (bedrijfs)arts.

Mijn werknemer heeft zich ziek gemeld, maar hij reageert nergens op.

Meestal is in een verzuimreglement of –protocol afgesproken hoe iemand zich ziek moet melden en welke activiteiten daarna worden verwacht. Als een werknemer zich niet aan die afspraken houdt, dan kan de werkgever maatregelen nemen. De werkgever kan een schriftelijke waarschuwing verstrekken. Indien de werknemer na de verstrekte waarschuwing zich nog niet aan de afspraken houdt, dan kan de werkgever op grond van de wet het loon opschorten. Het is verstandig met een jurist of advocaat vooraf te overleggen welke maatregelen getroffen kunnen worden en hoe. Het is belangrijk om bewust te zijn dat een loonstop een enorme escalatie van het conflict kan opleveren. Juristen adviseren dit regelmatig, maar (bedrijfs)artsen zijn vaak terughoudender om met dit in te zetten vanwege de grote kans op een verdere verharding van het conflict.

Kan mijn werknemer een second opinion vragen bij een andere (bedrijfs)arts?

Sinds de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op 1 juli 2017 kan een werknemer een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. De beroepsvereniging van de bedrijfsartsen (NVAB) heeft een Werkwijzer ’10-stappenplan Second Opinion’ uitgevaardigd. Bedrijfsartsen worden geacht zich aan deze werkwijzer te houden. In deze werkwijzer wordt aangegeven in welke situaties een second opinion aangevraagd kan worden, maar ook waar een second opinion niet voor bedoeld is. De bedrijfsarts heeft zwaarwegende argumenten om een second opinion te weigeren als:

  • De second opinion wordt ingezet als instrument in het conflict. De werknemer zet de second opinion in om zijn re-integratie te vertragen of om werkgever dwars te zitten. Of om net zolang 'rond te shoppen' tot iemand zegt wat werknemer wil horen.
  • De situatie eigenlijk vraagt om een deskundigenoordeel van UWV. Bijvoorbeeld omdat u en uw werknemer het niet eens zijn over de vraag of hij kan werken of over het soort werk dat hij kan doen. Of omdat een van beide partijen vindt dat de ander te weinig doet voor uw re-integratie. Of omdat het ernaar uitziet dat u het oordeel van een andere deskundige wilt inzetten voor een juridische procedure.

Er geen sprake is van een gezondheidsprobleem, maar van bijvoorbeeld een verschil van mening over loon, vakantiedagen of iets dergelijks. Dit is niet de expertise van een bedrijfsarts.

Wat kan ik van de (bedrijfs)arts verwachten bij een ziekmelding met een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict is het wenselijk dat er hoor en wederhoor plaatsvindt vanuit de (bedrijfs)arts. De input van de werkgever is ook van waarde voor de advisering. Het is belangrijk om te bedenken dat de (bedrijfs)arts geen dader of slachtoffer zal aanwijzen. Het gaat bij een conflict vaak om persoonlijke perceptie waardoor waarheidsvinding niet goed mogelijk is. Verder moet de (bedrijfs)arts duidelijk aangeven of er wel of geen sprake is van ziekte en als er geen ziekte speelt, wat dan de datum van medisch geschiktheid voor het werk is. De datum van geschiktheid kan niet in het verleden liggen,  alleen op de datum van het spreekuur of daarna. 

Heeft een driegesprek nut?

Soms komen werkgever en werknemer er samen niet uit, met name niet als er sprake is van onderling wantrouwen. Het kan dan verstandig zijn een derde bij de gesprekken over  de oplossing aanwezig te laten zijn. Dat kan iemand uit het bedrijf zijn met voldoende vertrouwen bij de betrokken partijen, maar ook bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker of (bedrijfs)arts van de arbodienst. Het moet dan nog wel een conflict zijn dat nog op te lossen op een andere manier dan een afscheid / vaststellingsovereenkomst.

De (bedrijfs)arts heeft een interventieperiode geadviseerd, wat is dat?

Een interventieperiode kan worden geadviseerd als de (bedrijfs)arts heeft vastgesteld dat er geen ziekte is, maar zulke heftige emoties (van één of van beide kanten) dat werkhervatting of een gesprek op zeer korte termijn tot escalatie kan leiden. De bedrijfsarts kan dan adviseren om werkgever en werknemer een week, maximaal twee weken uit elkaar te houden (de interventieperiode), waarbij binnen die week wel concrete afspraken worden gemaakt over de vervolgcontacten. Omdat werknemer niet ziek is, heeft hij geen recht op loondoorbetaling op basis van ziekte. De vraag aan werkgever is dan of het loon kan worden doorbetaald op andere gronden (investeren in een oplossing in plaats van kosten maken voor langdurige ziekte). Het stoppen van het loon in deze periode is namelijk een escalatie van het conflict waarbij de emoties niet zullen verminderen.

Mijn werknemer zegt dat hij niet naar de (bedrijfs)arts kan, omdat hij niet kan reizen.

Zie ook vraag 6. Het kan natuurlijk dat een werknemer psychisch zo in de war is of bepaalde medicatie heeft dat hij niet kan reizen, maar meestal is daarvan geen sprake. De (bedrijfs)arts kan een advies geven of werknemer wel of niet reisvaardig is. Een telefonisch consult is in sommige gevallen ook mogelijk, maar niet altijd wenselijk.

Kan ik een werknemer die niet meewerkt aan de oplossing van het conflict ontslaan?

Ontslag is niet gauw aan de orde. Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Het niet meewerken aan een oplossing van het conflict (bijvoorbeeld mediation) is geen grond voor ontslag op staande voet. Daarvoor zijn aanvullende feiten en omstandigheden nodig, bijvoorbeeld het meermaals weigeren van controlevoorschriften in het kader van een ziekte- en re-integratietraject. Voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding is vereist dat er sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsrelatie dat van werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Bovendien moet onderzocht zijn of de werknemer herplaatst kan worden in een andere functie of dat dat niet in de rede ligt. Het is verstandig hiervoor een jurist of advocaat in te schakelen, omdat er veel haken en ogen zitten aan een ontslagprocedure. Aangezien een ontslagprocedure risicovol is, heeft het de voorkeur dat werkgever en werknemer proberen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd kunnen in dat geval worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Ook hiervoor kan het beste een jurist of advocaat worden ingeschakeld.

Wat zijn de kosten van een ontslagprocedure?

Bij een ontbindingsprocedure moet je de rechtbank griffierecht betalen bij het indienen van het verzoekschrift. Daarnaast krijg je te maken met de kosten voor het inschakelen van een jurist of advocaat, kosten transitievergoeding, eventueel billijke vergoeding, tijd en mogelijk imagoschade. Als je de procedure verliest, kun je ook veroordeeld worden in de proceskosten van de wederpartij. Het is in veel gevallen daarom goedkoper om een conflict informeel op te lossen of indien een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gewenst is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren (periode van 6 maanden). De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Voor het bepalen van de billijke vergoeding bestaat geen formule zoals bij de transitievergoeding. Bij het bepalen van de billijke vergoeding wegen alle omstandigheden van het geval mee en neemt de kantonrechter in zijn beslissing vooral ook mee hoe ernstig verwijtbaar het handelen of nalaten van de werkgever is.

De (bedrijfs)arts doet niets met de achtergrondinformatie die ik heb gegeven over het gedrag van de werknemer.

Soms geven werkgevers de arbodienst veel achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over hoe werknemer zich in zijn vrije tijd gedraagt ondanks de ziekmelding. Het is de werkgever die de werknemer zal moeten aanspreken op ongewenst gedrag; niet de (bedrijfs)arts. Verder mag de (bedrijfs)arts aan de werkgever niet melden wat er is besproken tijdens het spreekuur. Het is dus voor werkgever niet zichtbaar welke informatie wel of niet is meegenomen in het gesprek tussen (bedrijfs)arts en werknemer. Daarnaast doet de (bedrijfs)arts niet aan waarheidsvinding om een eventuele schuldige partij aan te wijzen. Dit is een (arbeids)juridisch vraagstuk.

Ik verwacht dat de (bedrijfs)arts geen interventieperiode adviseert, maar werknemer gewoon ziek houdt i.v.m. de uitkering van de verzuimverzekering.

Een (bedrijfs)arts is verplicht de geldende richtlijnen en protocollen te volgen; in dit geval de Richtlijn conflicten in de werksituatie. Financiële motieven spelen voor de (bedrijfs)arts geen rol in zijn advisering. Daarbij komt dat sommige verzuimverzekeringen ook de interventieperiode doorbetalen en vaak wordt ook een mediation traject vergoed.

Mijn werknemer is bij de (bedrijfs)arts geweest en is niet tevreden; kan hij een andere (bedrijfs)arts krijgen?

Het hangt ervan af waar de onvrede mee te maken heeft. Als het alleen gaat om het advies, dan zijn daarvoor het deskundigenoordeel bij UWV of een second opinion (bedrijfs)arts bedoeld. Als er andere zaken spelen, is het zinvol dat de werknemer dit bespreekt met de (bedrijfs)arts. Komen zij er niet uit, dan kan de werknemer een klacht indienen bij zijn arbodienst. Op basis daarvan wordt besloten of er een andere (bedrijfs)arts wordt ingezet.

Ik ben niet tevreden met het advies van/de begeleiding door de (bedrijfs)arts.

Het is in eerste instantie zinvol daar met de (bedrijfs)arts over te communiceren. Het is dan belangrijk om samen uit te diepen waar de ontevredenheid vandaan komt. Het kan zijn dat een werkgever en een (bedrijfs)arts het inhoudelijk niet eens worden. Dit heeft ook te maken met een stuk informatie-ongelijkheid en de andere positie. Meestal kan middels een gesprek wel een goede manier gevonden worden om de neuzen toch dezelfde kant op te krijgen.