Veelgestelde vragen over eigenrisicodrager

Wilt u eigenrisicodrager ZW en/of WGA zijn of worden?

Wat betekent eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap betekent dat u als werkgever ervoor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers voor wie u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest ervoor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim.

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan bent u nadat UWV een WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemer heeft toegekend tot nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en de re-integratie van uw (ex-)werknemers.

Een WGA-uitkering wordt toegekend als:

 • uw (ex-)werknemer 104 weken verzuimt;
 • uw (ex-)werknemer een WIA-aanvraag heeft ingediend;
 • u als werkgever aan alle re-integratieplichten heeft voldaan (UWV heeft dus geen loonsanctie opgelegd), en
 • UWV heeft bepaald dat uw (ex-)werknemer:
  - minder dan 65% van zijn laatst verdiende inkomen kan verdienen met gangbare arbeid;
  - 35-80% arbeidsongeschikt is of 80-100% arbeidsongeschikt met geringe kans op herstel.

Hoe kan ik bepalen of in eigenrisicodrager wil worden?

De keus om eigenrisicodrager te worden is vaak een financiële afweging en afhankelijk van de bedrijfsgrootte en loonsom van uw bedrijf. Naast de financiële consequenties, willen werkgevers in toenemende mate zélf de eigen regie houden op de re-integratie van hun arbeidsongeschikte (ex-)werknemers gedurende de gehele 12 jaar periode.

Werkgevers die bij UWV zitten, hebben geen regie en invloed op het verzuim van een ziek uit dienst gegane werknemer, ook niet na 104 weken. Deze werkgevers betalen wel de rekening via premies. Kiest een werkgever ervoor om eigenrisicodrager te worden, dan houdt hij grip op het verzuim en kan de werkgever invloed uitoefenen op het beleid en de re-integratie.

Vraag uw financieel adviseur om advies bij de vraag of eigenrisicodrager worden interessant is voor uw bedrijf. In samenwerking met een van onze partners kunnen wij u overigens ook een (financiële) analyse voor u uitvoeren.

Hoe zit het met inlooprisico van eigenrisicodragers?

Zit u bij UWV en wilt u eigenrisicodrager worden? Dan heeft u als werkgever geen inlooprisico. De (ex-)werknemers die nu al een ZW- of WGA-uitkering ontvangen, neemt u niet mee. U hoeft deze (ex-)werknemers niet mee te verzekeren bij uw verzekeraar en u draagt geen financiële en geen re-integratie plicht voor deze (ex-)werknemers. UWV neemt namelijk de kosten van de bestaande ZW- en WGA-uitkeringen en de re-integratieplicht over. Ook die van de werknemers die op het moment van de overstap ziek zijn, en in de toekomst in aanmerking zullen komen voor een ZW- en WGA-uitkering.

Voor welke uitkering wordt u eigenrisicodrager?

U wordt eigenrisicodrager voor de ZW- en/of WGA-uitkering, afhankelijk van uw keuze. Voor de ZW-uitkering geldt het eigenrisicodragerschap voor maximaal 2 jaar.

Voor de WGA-uitkering geldt het eigenrisicodragerschap voor maximaal 10 jaar. De WGA-uitkering kent 2 fases: de loongerelateerde periode en de vervolgperiode. Tijdens de loongerelateerde periode bedraagt de uitkering de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende loon en de rest van de loongerelateerde periode 70% van het laatst verdiende loon. Tijdens de vervolgperiode is dat altijd het uitkeringspercentage van het minimumloon. Ook wanneer de (ex-)werknemer een loonaanvullingsuitkering krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Hoogte WGA-uitkering
35-45% 28% van het minimumloon
45-55% 35% van het minimumloon
55-65% 42% van het minimumloon
65-80% 50,75% van het minimumloon

 

Indien de (ex-)werknemer inkomen heeft naast de uitkering, dan moet dit met elkaar verrekend worden.

Wie vallen er niet onder het eigenrisicodragerschap?

Er is een vangnetregeling, die van toepassing is op alle (ex-)werknemers die recht hebben op een ZW- en/of WGA-uitkering. Het UWV betaalt dan de uitkering. Deze (ex-)werknemers komen dus niet voor rekening van de eigenrisicodrager. Het gaat hierbij om de volgende groepen:

 • werknemers met een zgn. No-Riskpolis;
 • orgaandonoren;
 • vrouwen die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap of bevalling.

Wat kan ik doen als een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie?

U moet als werkgever zelf nagaan of uw (ex-)werknemer er alles aan doet om werk te vinden. Doet hij dat naar uw mening niet of onvoldoende en heeft u hem hierop aangesproken, dan mag u voor bepaalde tijd de uitkering geheel of gedeeltelijk stopzetten of korten. U dient dit goed onderbouwd te doen én u bent verplicht om UWV hierover te informeren.

Deze sanctie moet wél aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder inzicht van een werknemer in de onderbouwing van het besluit, inzage in de stukken, en de (ex-)werknemer moet de gelegenheid krijgen om een klacht in te dienen of bezwaar te kunnen maken tegen het besluit. Dat laatste moet beoordeeld worden door een onafhankelijke persoon.

Voor ZW-uitkeringen dient een sanctie aangevraagd te worden bij UWV. UWV geeft dan een beslissing af waar de (ex-)werknemer tegen in bezwaar kan.

Voor WGA-uitkeringen geeft u als eigenrisicodrager zelf de beslissing af. De hoogte en duur van de sanctie is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. De re-integratieverplichtingen genoemd in de artikelen 27 t/m 30 van de Wet WIA zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën zoals vermeld in het Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten.

 • 1e categorie (A): verplichtingen op grond van art. 27 WIA;
 • 2e categorie (B): verplichtingen op grond van art. 28 WIA;
 • 3e categorie (C): verplichtingen op grond van art. 29 WIA;
 • 4e categorie (D): verplichtingen op grond van art. 30 WIA.

Bij het vaststellen van de hoogte van de sanctie wordt uitgegaan van standaard sancties per categorie. De eigenrisicodrager kan besluiten tot verlaging of verhoging van de sanctie volgens vastgestelde onder- en bovengrenzen, indien verminderde of verhoogde ernst of verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven.

Categorie Standaard Minimum Maximum
A. 5% van de WGA-uitkering, voor min. 1 maand 2% 20%
B. 10% van de WGA-uitkering, voor min. 2 maanden 5% 30%
C. 25% van de WGA-uitkering, voor min. 4 maanden 15% 100%
D. Een blijvend gehele weigering van de uitkering 100% 100%

 

Wat is de minimale terugkeerperiode naar UWV?

Als uw eigenrisicodragerschap eindigt, geldt een minimale terugkeerperiode naar UWV van drie jaar. U kunt binnen deze periode dus niet opnieuw eigenrisicodrager worden.

Vragen over eigenrisicodrager ZW

Hoe word ik eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)?

Dit kan via een melding bij de Belastingdienst. De melding moet uiterlijk 31 maart of 1 oktober van het jaar ingediend zijn. De melding houdt twee dingen in:

Wat kan ArboNed betekenen voor werkgevers die ZW eigenrisicodrager zijn óf willen worden?

ArboNed ondersteunt werkgevers gedurende de eerste twee jaren dat een ex-werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangt met een gespecialiseerd team van deskundigen. We onderzoeken of de ex-werknemer terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Zo ja, dan streven we samen met de werkgever en de ex-werknemer naar een duurzame re-integratie. Zo beperken we de duur van de Ziektewet-uitkering en voorkomen we onnodige instroom in de WGA. ArboNed bewaakt de voortgang van het herstel en houdt de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten. Ook kunnen we, in samenwerking met onze partner SVPay, de volledige Ziektewet uitkeringsadministratie van de werkgever overnemen.

Zie ook Ondersteuning eigenrisicodragers ZW.

Wat houdt het in als ArboNed de volledige Ziektewet uitkeringsadministratie overneemt i.s.m. SVPay?

In samenwerking met SVPay regelen we de volgende zaken voor u:

 • Claimbeoordeling: vaststelling recht, hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering;
 • Voeren van een uitkeringsadministratie: vertrekken uitkeringsstrook aan ex-werknemer en betaalbestand aan werkgever (de eigenrisicodrager is verplicht deze administratie van zijn   verzuim registratie te scheiden);
 • Aanvragen beschikkingen UWV en eventueel instellen bezwaar- en beroepszaken;
 • Aanvragen herbeoordeling in de tweede ziektewetjaar bij UWV.

Vragen over eigenrisicodrager WGA

Hoe word ik eigenrisicodrager voor WGA?

Dit kan door een melding bij de belastingdienst. De melding moet uiterlijk 31 maart of 1 oktober van het jaar ingediend zijn. De melding houdt twee dingen in:

Wat is een garantieverklaring van de verzekeraar of bank?

Een werkgever moet voldoen aan voorwaarden om eigenrisicodrager te kunnen zijn. Bij de WGA betekent dit onder andere dat hij van een financiële instelling (meestal een bank of verzekeraar) een garantieverklaring moet regelen zodat de werkgever kan aantonen dat hij zijn financiële verplichtingen richting (ex-)werknemers kan nakomen. De bank of verzekeraar geeft een verklaring waarin staat dat zij namens de werkgever richting uw (ex-)werknemers garant staat dat de WGA-uitkering voor maximaal 10 jaar betaald kan worden. Ook in het ongelukkige geval dat een werkgever failliet gaat.

Wanneer ben ik eigenrisicodrager voor de totale WGA-lasten?

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) staat dat werkgevers eigenrisicodrager kunnen worden voor de totale WGA-lasten (vaste en tijdelijke werknemers). Dit deel van de wet is ingegaan op 1 januari 2017. Bent u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het eigen risico voor zowel vast als tijdelijk personeel.

Wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een eigenrisicodrager voor de WGA richting de (ex-)werknemer?

Een werkgever heeft de volgende verplichtingen:

 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • begeleiding bij en betaling ván zijn re-integratie, ook voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij het bedrijf werken;
 • erop toezien dat een werknemer er alles aan doet om aan het werk te komen en te blijven en daarmee zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Een werkgever heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Zie ook de vraag 'Wat te doen als een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie?'.

Wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een werknemer indien de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is?

Een (ex-)werknemer mag van de werkgever verwachten dat hij er alles aan doet om hem weer aan het werk te krijgen.

Verder moet uw (ex-)werknemer zelf veranderingen in zijn situatie aan ons doorgeven:

 • als zijn gezondheid verandert;
 • als zijn inkomen wijzigt;
 • als hij meer of minder gaat werken;
 • als er veranderingen zijn in het re-integratietraject;
 • als hij gaat verhuizen.

De (ex-)werknemer is daarnaast verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. En de werknemer is verplicht om zelf actief mee te werken aan herstel en re-integratie.

Wat is het verschil tussen WGA-vast en WGA-flex?

WGA-vast betreft werknemers die de 104 weken wachttijd volmaken tijdens het dienstverband.  WGA-flex betreft de werknemers die in de 104 weken ziek uit dienst gaan en vervolgens een ZW-uitkering ontvangen tot de ingangsdatum van de WGA. Meestal zijn dit de werknemers met  een tijdelijk dienstverband. Uiteindelijk is er in de verplichtingen van de werkgever naar vaste en flex-medewerkers geen verschil meer.

Wat is een premie op basis van historische lasten?

De premie voor (middel)grote werkgevers die eigenrisicodrager waren, maar die vanaf 1 januari 2017 teruggekeerd zijn naar het UWV, wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA-uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA-uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.

Wat kan ArboNed betekenen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn óf willen worden?

ArboNed ondersteunt werkgevers bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Tijdens het 1e en 2e jaar van het verzuim stellen onze ERD-specialisten vast hoe groot de kans is dat iemand in de WGA terechtkomt. Is er een hoog instroomrisico, dan wordt, na machtiging van de werknemer, de casus eventueel besproken met de WGA verzekeraar. Uiteraard wordt medische en andere privacygevoelige informatie niet gedeeld. We stemmen af welke financieringsmogelijkheden er zijn om instroom in de WGA te voorkomen. Wij geven de werkgever terugkoppeling in een concreet vervolgadvies.

Indien de (ex-)werknemer toch een WIA-aanvraag doet en een WGA-uitkering door UWV toegekend krijgt, dan onderzoeken we of de ex-werknemer terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Zo ja, dan begeleiden wij de (ex-)werknemer, samen met de werkgever, tijdens het 3e t/m (maximaal) het 12e verzuimjaar. Dit gaat dus om maximaal de eerste tien jaar dat de (ex-)werknemer een WGA-uitkering ontvangt.

Gedurende de WGA-begeleiding beoordelen we de UWV beschikkingen en voeren zo nodig bezwaar- en beroepsprocedures, monitoren het verloop van de re-integratie, houden de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten en bekijken de mogelijkheden voor het aanvragen van herbeoordelingen.

Zie ook Ondersteuning eigenrisicodragers WGA.