De verschillende onderzoeken uit een PMO

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) kan bestaan uit verschillende fysieke onderzoeken. We zetten er hier een aantal op een rij. 

Biometrie:

Bloeddruk, gewicht, lengte en tailleomvang met berekening BMI (body mass index)

In de biometrie zitten de volgende onderdelen:

 • BMI (Body Mass Index): het meten van lengte en gewicht
 • Het meten van de bloeddruk
 • Heup- en taillemeting

Deze metingen worden gedaan met geijkte meetapparatuur.

Klein bloedonderzoek

Bij een klein bloedonderzoek wordt middels een klein vingerprikje een druppel bloed afgenomen. Uit het bloed zullen de volgende waarden afgelezen worden:

 • Cholesterol
 • Glucose

Als er afwijkingen zijn, wordt dit doorgegeven aan de werknemer en kan hij dit nader laten onderzoeken.

Oogonderzoek voor beeldschermwerkers

Het gezichtsvermogen (visus) voor dichtbij zien gaat met het stijgen van de leeftijd onvermijdelijk achteruit. Beeldschermwerkers kunnen hierdoor last krijgen van oogklachten zoals oogvermoeidheid. Een ander risico is verslechtering van de werkhouding met als gevolg klachten van nek en schouders. Dit wordt ondersteund door gegevens uit wetenschappelijk onderzoek. Dit oogonderzoek beoogt bij beeldschermwerkers na te gaan of men wel de juiste bril heeft of wellicht een bril nodig heeft. De meeting gebeurt op een afstand van 5 m, 60 cm en 40 cm.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het Groeneveld Beeldschermbril Systeem, volgens het ontwerp van het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO. Op een afstand van 60 cm wordt aangegeven welke optotypen zichtbaar zijn. Als visuswaarde geldt de waarde die bij de laatste regel foutloos benoemd kan worden. Het beeldschermoogonderzoek is voornamelijk bedoeld voor mensen die minstens twee uur achter elkaar aan een beeldscherm werken en/of 40 jaar en ouder zijn, brildragend zijn en/of klachten hebben met het gezichtsveld.

Longfunctieonderzoek

Regelmatige blootstelling aan rook, gas en dampen is een extra belasting voor de longen. Om te testen in hoeverre de longen nog gezond zijn, wordt een longfunctieonderzoek uitgevoerd. Een longfunctieonderzoek is een blaastest waarbij op verschillende manieren de longinhoud en kracht van de longen wordt gemeten. Bij deze test moet iemand zo diep mogelijk inademen en daarna zo krachtig mogelijk uitademen via een mondstuk dat bevestigd is aan het longfunctieapparaat.

Op deze manier wordt de snelheid gemeten waarmee iemand kan uitblazen. Daarnaast wordt er gevraagd diep in te ademen en zo lang mogelijk uit te ademen. Hierdoor wordt de longinhoud gemeten. Om te voorkomen dat door de neus wordt geademd, krijgt de testpersoon een neusklem.

Afhankelijk van de uitslag krijgt men een gezondheidsadvies, zoals bijvoorbeeld te stoppen met roken of consequenter de juiste bescherming te dragen. Indien blijkt dat de longen minder goed functioneren, kunnen er maatregelen worden genomen en zo nodig worden doorverwezen naar gespecialiseerde deskundige voor nader onderzoek en advies.

Gehooronderzoek:

Audiogram

Regelmatige blootstelling aan geluid kan het gehoor blijvend beschadigen, als er geen goede persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen worden gedragen. Om te constateren of er sprake is van gehoorverlies, kan een audiometrie (gehooronderzoek) worden afgenomen. Allereerst wordt het oor onderzocht op oorsmeer en proppen door met een lampje in het oor te kijken. Bij een gehooronderzoek / audiometrie krijgt iemand op diverse frequenties tonen te horen. Als hij/zij deze toon hoort, kan er een knop ingedrukt worden. De testpersoon krijgt een koptelefoon op in een audiocabine, die is geplaatst in een ruimte zonder al te veel omgevingsgeluiden. Na circa tien minuten is de test klaar en wordt er een rapport afgedrukt waaruit de arts kan aflezen of alle tonen zijn waargenomen. Indien dit rapport afwijkingen vertoont, kan zo nodig worden doorverwezen naar een deskundige.

Chester Steptest

De Chester Steptest is een test waarbij niet een maximale inspanning is verreist. De steptest is gebaseerd op de beweging die gemaakt wordt bij het traplopen. Deze test kent vijf fases, die niet door iedere deelnemer doorlopen hoeven te worden. Bij het bereiken van de grens van de submaximale belasting is het eind van de test bereikt. Dat betekent dat mensen die minder gewend zijn om te bewegen misschien maar twee fases doorlopen, terwijl getrainde deelnemers alle vijf de fases uitvoeren. De uitslag van de test kan in beide gevallen op verantwoorde wijze geïnterpreteerd worden. Bij de steptest is de aanwezigheid van een arts geen vereiste. De deelnemer ontvangt bij deze test op basis van de uitslag een beweegadvies op papier. De steptest is een veilige, kostenbewuste manier om voor uw werknemers een goed beeld van de conditie te verkrijgen.

Incidenteel zal het voor een persoon niet mogelijk zijn om de test uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan mensen met ernstig knie- en heupletsel.

Urineonderzoek

Bij het onderzoek van de urine levert de testpersoon urine in een potje. Met een stickje kan de keuringsassistente vervolgens diverse gegevens aflezen zoals: bloed, eiwitten of suiker in de urine. Bloed of eiwitten in de urine kunnen bijvoorbeeld wijzen op een urineweginfectie. Suiker in de urine is een indicatie voor suikerziekte (diabetes). Als er afwijkingen worden gevonden, wordt dit meegedeeld en kan verder onderzoek plaatsvinden. Verder kan de urine ook worden opgestuurd voor nader onderzoek op bijvoorbeeld zware metalen.

Groot bloedonderzoek

Het bloedonderzoek V243 is een uitgebreid onderzoek (een zogenaamd ‘groot bloedbeeld’). We bekijken de nierfunctie, leverfunctie en de bezinking (in verband met eventuele ontstekingen). We meten BSE, hematocriet, hemoglobine, leucocyten, thrombocyten, leuco-diff, ALAT, ASAT, Y-GT, cholesterol, HDL-cholesterol, chol-ratio en creatinine.

Kleuren zien test

De gekeurde wordt getest op kleurenblindheid. Tevens kan kleuren zien in de loop der tijd veranderen als gevolg van netvliesafwijkingen bij bijvoorbeeld diabetes mellitus, hoge bloeddruk en bij afwijkingen aan de oogzenuw.

Meer fysieke onderzoeken mogelijk

Er zijn meer fysieke onderzoeken mogelijk, die ArboNed ook kan uitvoeren zoals huidplooimeting, drugsonderzoek, diepteonderzoek en gezichtsveldonderzoek. Deze worden echter niet vaak toegevoegd aan het Preventief medisch onderzoek. 

Meer over het PMO

Keuringsruimte op locatie

Als het fysieke onderzoek van het Preventief medisch onderzoek op de eigen locatie plaatst vindt, is het noodzakelijk een goede keuringsruimte in te richten. Deze dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De ter beschikking gestelde ruimte moet minimaal 5 meter lang zijn ivm oogonderzoeken
 • In de ruimte moet aanwezig zijn: een tafel en twee stoelen
 • Let op dat er ook voldoende ruimte is voor het plaatsen van een audiocabine
 • De privacy moet gewaarborgd kunnen worden, én ivm gehooronderzoek in een rustige omgeving liggen

Voorwaarden gehooronderzoek op eigen locatie

Voor het afnemen van de gehooronderzoeken op de eigen locatie is het noodzakelijk een audiocabine in te zetten. Voor het plaatsen van deze cabine moet rekening gehouden worden met de volgende onderwerpen:

 • De audiocabine is 200 cm hoog, 105 cm breed en 75 cm diep.
 • Houd voor plaatsing rekening met een deur en stroomaansluiting.
 • Een lift is nodig als de cabine geplaatst moet worden op een hogere verdieping. Voorbeelden van problemen zijn te kleine liften, te steile trappen, moeilijke bochten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons

030 299 62 77

Belafspraak

inplannen