Veelgestelde vragen

Over de specialisten van ArboNed

 • Wat doet een (bedrijf)sarts?

  Een (bedrijfs)arts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Hij biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een (bedrijfs)arts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De (bedrijfs)arts helpt u om zo snel mogelijk en verantwoord weer te kunnen werken in geval van verzuim. Dat kan stapsgewijs, van gedeeltelijk herstel naar volledig herstel. Of – afhankelijk van de klachten – met alternatief werk. 

 • Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen u en uw werkgever kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij bij diverse vragen en onderwerpen, zoals: kunt u re-integreren in uw eigen werk? Welke andere werkzaamheden kunt u doen? Of wat wordt er van de werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?

 • Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

  De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in uw sociale omgeving. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Een gesprek met een van de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kan uitval voorkomen of uw re-integratie bespoedigen.

 • Wat doet een psycholoog?

  Een psycholoog helpt bij psychische klachten, bijvoorbeeld als u last heeft van spanningsklachten, een burn-out of een depressie hebt. De psycholoog doet nader onderzoek naar de psychische klachten en ondersteunt bij herstel of het leren omgaan met de klachten.

Veiligheid en privacy

 • Ben ik verplicht mee te doen aan een Preventief medisch onderzoek (PMO)?

  Uw werkgever is verplicht u een PMO aan te bieden. U bent als werknemer echter niet verplicht om deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig en biedt u inzicht in uw energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Lees hier meer over het PMO voor u.

 • Waarom moet ik mijn legitimatie meenemen naar het spreekuur?

  In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen identificeren. Politie en toezichthouders mogen naar uw identiteit vragen. Ook zorgaanbieders, zoals ArboNed, controleren uw identiteit en vragen naar uw legitimatie. Zo moet onze bedrijfsarts er zeker van zijn dat hij de juiste persoon voor zich heeft. Dit is belangrijk omdat medische informatie wordt vastgelegd en de bedrijfsarts de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van arbeid moet kunnen vaststellen bij de juiste persoon.

 • Wat moet ik mijn werkgever vertellen bij een ziekmelding?

  U mag zelf bepalen wat u over uw ziekte vertelt aan uw werkgever. Ons advies is geen informatie te geven over medische zaken. Simpelweg omdat uw werkgever niets met deze informatie mag doen. Wat voor uw werkgever wel belangrijk is, zijn de antwoorden op vragen zoals: Wat kunt u nog wel en wat niet? Kunt u aangepast werk doen? Is er sprake van letselschade? Komt uw ziekte door het werk? Wat kan ik als werkgever voor u doen?

 • Wat wordt er wel en niet met mijn werkgever gecommuniceerd?

  Om uw werkgever te ondersteunen bij het voeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid, heeft hij gegevens nodig. Dat neemt niet weg dat u gegevens vertrouwelijk zijn. Wij koppelen daarom nooit inhoudelijke informatie aan uw werkgever terug over uw gesprek met onze specialisten. We informeren uw werkgever wel - binnen de bestaande wetgeving - over wat u nog wel en niet meer kunt. Of er passend werk kan worden verricht en hoelang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

 • Wat zijn de privacyrichtlijnen van ArboNed?

  In ons privacyreglement staat beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoelang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

 • Zijn mijn gegevens veilig?

  ArboNed vindt privacy zeer belangrijk. Dit hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement. Wij voldoen onder andere aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Daarnaast heeft ArboNed een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarmee we voldoen aan alle relevante (privacy) wet- en regelgeving.

Rechten en plichten

 • Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts, wat nu?

  Als zowel u als uw werkgever het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, dan kunnen jullie samen tot een ander besluit komen. Als u het niet eens bent met het advies en uw werkgever wel, dan kunt u een een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Dat kan uw werkgever trouwens ook doen als hij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts en u wel. Let wel, het oordeel van het UWV is niet doorslaggevend, maar is richtinggevend.

 • Ik ben ziek tijdens mijn vakantie. Wat nu?

  Voor een ziekmelding tijdens uw vakantie gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding als u werkt. Dus wordt u tijdens uw vakantie ziek, dan meldt u dit bij uw werkgever. In het verzuimprotocol staat beschreven bij wie u zich kunt ziek melden en op welke wijze u dit moet doen.

   

  Bent u op vakantie in het buitenland? Dan moet u zo snel mogelijk een lokale arts inschakelen voor een medische verklaring. De verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van de ziekte
  • het verloop van de ziekte
  • de ingestelde therapie
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

   In overleg met uw werkgever kunt u afspraken maken over het afboeken van de vakantiedagen.

 • Ik ben ziek, wat nu?

  Ziekmelden doet u bij uw werkgever. In het verzuimprotocol staat beschreven bij wie u zich kunt ziekmelden en hoe u dit moet doen.

 • Ik heb een conflict met m'n werkgever, wat nu?

  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Na een goed gesprek komt u er doorgaans wel uit. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is: conflictbemiddeling. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met u en uw werkgever naar een oplossing. Op het moment dat u zich ziek meldt, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

 • Ik wil weer aan het werk, hoe?

  Als u ertoe in staat bent dan heeft u in principe het recht om weer te gaan werken, zeker als uw verzuim kortdurend was. Overleg dan wel even met uw werkgever. Bent u langdurig ziek geweest en is er niets besproken over het moment van starten? Dan is het zinvol om de bedrijfsarts te raadplegen en is het ook verstandig dit met uw werkgever af te stemmen.

 • Kan ik naar een bedrijfsarts als ik niet ziek ben?

  Ja, volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft iedere werknemer het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. We noemen dit het open spreekuur. Vraag aan uw werkgever of preventiemedewerker hoe u in contact komt met de bedrijfsarts. Uw leidinggevende of werkgever wordt niet ingelicht over deze contacten, behalve als u dit wilt, hiervoor toestemming geeft én de bedrijfsarts het zinnig acht. Dit bezoek van het open spreekuur valt ook onder het medisch geheim. Als uw werkgever een contract heeft met ArboNed kunt u dus op eigen initiatief contact opnemen met jullie vaste contactpersoon bij ArboNed. 

 • Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

  Als werknemer heeft u bepaalde rechten en plichten bij uw re-integratie. We zetten de rechten en plichten voor werknemer en werkgever op onze website op een rij:

  Bekijk ook de animatie over de rechten en plichten van werknemers op arboportaal.nl.

Onze dienstverlening

 • Ik heb een verzoek ontvangen (per e-mail of SMS) om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op een beveiligde pagina op de website van IT&Care. Wat voor een bedrijf is IT&Care en welke relatie heeft IT&Care met ArboNed?

  De vragenlijst is bedoeld om achtergrondinformatie over uw verzuim in te winnen en wordt verstuurd door IT&Care. IT&Care is, net als ArboNed, onderdeel van HumanTotalCare en verzorgt voor ArboNed alle ICT-activiteiten.

  IT&Care werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van privacy, beveiliging van (persoons)gegevens en procesbeheersing. Ze zijn ISO 9001-, ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd. Daarnaast is IT&Care geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Kan ik wisselen van bedrijfsarts?

  Dat kan, hoewel er geen vrije artsenkeuze is. Uitgangspunt is één (of meerdere) vaste bedrijfsartsen per werkgever. Het kan natuurlijk zijn dat er absoluut geen vertrouwen is in de toegewezen bedrijfsarts. En vertrouwen is van groot belang bij adviezen om verzuim te voorkomen en in het ingewikkelde traject van terugkeer naar werk na een ziekmelding. Het is altijd zinvol een mogelijk gebrek aan vertrouwen eerst met de betreffende arts zelf te bespreken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u overwegen een klacht in te dienen. Meer over onze klachtenprocedure leest u hier. U kunt ook een verzoek indienen om geholpen te worden door een andere bedrijfsarts. Het is dan wel van belang dit verzoek goed te motiveren.

 • Waarvoor dient de Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen (LAB)?

   

  Met een Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen wisselen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige informatie met elkaar uit over mogelijkheden en beperkingen bij het uitvoeren van werk. Wat kunt u wel en wat niet? En als u iets wel kunt, gelden daar dan bijzondere voorwaarden bij? Het doel is om u op basis van deze informatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend werk.

 • Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

  U kunt uw werk niet meer (helemaal) uitvoeren en u meldt zich ziek. Uw werkgever geeft uw ziekmelding door aan ArboNed. Vervolgens nemen we contact met u op om informatie in te winnen over uw verzuim. Afhankelijk van het contract dat uw werkgever met ons heeft afgesloten, gebeurt dat telefonisch of via een online vragenlijst. De informatie die u met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk en gebruiken we alleen om te beoordelen welke volgende stap gezet kan worden. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw klachten, ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur met de (bedrijfs)arts of praktijkondersteuner bedrijfsarts.

 • Worden mijn reiskosten vergoed?

  Het is aan de werkgever te besluiten om reiskosten te vergoeden.