Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Daarin staat wat werkgever en werknemers in de eerste twee ziektejaren moeten doen. UWV heeft dit in een stappenplan ziekteverzuim uitgewerkt. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Maar wat zijn de verplichtingen bij verzuim voor werkgever en werknemer? Wij zetten het voor u op een rij.

Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij een zieke werknemer

Verplichtingen werkgever

 • U moet een ziekmelding binnen een week doorgeven aan uw arbodienst.
 • Als uw werknemer ziek is, bent u verplicht samen met uw werknemer aan de slag te gaan met de re-integratie.
 • Is uw werknemer langer ziek dan zes weken schrijft u samen een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Uitgangspunt voor het opstellen van het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts. 
 • Indien er sprake is van langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), moet u een re-integratiedossier bijhouden.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer.
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek
 • Als uw werknemer een jaar (52 weken) ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars)evaluatie op. U stelt samen een beoogd re-integratieresultaat als doel, inclusief plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rond de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of cao kan zijn bepaald dat u deze periode meer dan 70% loon moet betalen.

Let op: dit zijn verplichtingen voor de werkgever om de ziekmelding waar mogelijk te voorkomen:

 • U moet zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u verplicht bent een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener, vrije toegang tot de werkvloer moet bieden aan de bedrijfsarts en dat u uw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts. Lees hier alles over de Arbowet en de laatste wijzigingen.
 • U heeft een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak. Lees hier alles de RI&E.
 • U biedt uw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan. Alles over het PMO.
 • U moet de regels rondom het aanvragen van verzuim bekendmaken onder uw werknemers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol.

Verplichtingen werknemer

 • Uw werknemers zijn verplicht om de regels rond het verzuimverlof, zoals u heeft gemeld binnen de organisatie, op te volgen.
 • Werknemers dienen zich te houden aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Als een werknemer zich ziek heeft gemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Hij moet toestemming voor vakantie vragen aan werkgever. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie
 • Hij moet actief meewerken aan de re-integratie om het herstel bevorderen.
 • Hij moet op spreekuur van bedrijfsarts verschijnen.
 • Hij moet melden wanneer hij denkt het werk te kunnen hervatten.
 • Indien hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast  of vervangend werk verrichten.

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim. Die zetten we hier op een rij. 

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verpichtingen bij ziekmelden. Leer hier in een praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten