Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

Leestijd
2 minuten
30 januari 2024 bijgewerkt

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft bij verzuim.

plichten

Verplichtingen werkgever bij een ziekmelding

 • U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst.
 • U gaat samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.
 • Is uw werknemer zes weken of langer ziek? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw (bedrijfs)arts. 
 • Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim (zes weken of langer), dan houdt u een re-integratiedossier bij.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer en past het Plan van aanpak waar nodig aan.
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek. Een arbeidsdeskundig onderzoek is in deze periode raadzaam.
 • Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief Plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.
 • Kan uw werknemer niet meer in uw bedrijf aan het werk, dan probeert u passend werk voor uw werknemer te vinden bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie spoor 2. Is de verwachting dat uw werknemer niet binnen 15 maanden hersteld is, dan moet het 2e spoor binnen 12 maanden worden opgestart. In het arbeidsdeskundig onderzoek worden hier adviezen over gegeven.

Verplichtingen werkgever om verzuim te voorkomen

Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

ArboNed kan u onder ander ondersteunen bij de volgende wettelijke taken:

Verplichtingen werknemer bij een ziekmelding

 • Uw werknemer houdt zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie.
 • Hij houdt zich aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Wil uw zieke medewerker met vakantie? Dan vraagt hij hiervoor toestemming aan u. Als werkgever moet u instemming verlenen, tenzij u gewichtige redenen heeft om het verzoek af te wijzen. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De (bedrijfs)arts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. 
 • Uw werknemer werkt actief mee aan zijn herstel en de re-integratie en verschijnt op het spreekuur van de (bedrijfs)arts.
 • Denkt uw werknemer te weten wanneer hij het werk weer kan hervatten? Dan meldt hij dit aan u.
 • Als hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast of vervangend werk doen.

Jaar 1

wet verbetering poortwachter Jaar 1

Jaar 2

wet verbetering poortwachter Jaar 2

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim. Deze zetten we hier op een rij. 

 

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verpichtingen bij ziekmelden. Leer in deze praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer