Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

 • Leestijd
  2 minuten
 • 19 april 2022 aangemaakt
 • 13 juni 2022 bijgewerkt

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft bij verzuim.

Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij een zieke werknemer

Verplichtingen werkgever bij een ziekmelding

 • U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst.
 • U gaat samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.
 • Is uw werknemer zes weken of langer ziek? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw (bedrijfs)arts. 
 • Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim (zes weken of langer), dan houdt u een re-integratiedossier bij.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer en past het Plan van aanpak waar nodig aan.
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek.
 • Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief Plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.

Verplichtingen werkgever om verzuim te voorkomen

Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

 • U moet zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u een basiscontract moet hebben met een arbodienstverlener, dat u de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer moet bieden en dat u uw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts. Lees hier alles over de Arbowet.
 • U heeft een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief Plan van aanpak. Lees hier alles over de RI&E.
 • U biedt uw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan. Lees hier alles over het PMO.
 • In specifieke gevallen moeten uw werknemers een aanstellingskeuring doen. Lees hier alles over keuringen.
 • De regels rondom het aanvragen van verzuim moeten bekend zijn bij uw werknemers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol.

ArboNed kan u onder ander ondersteunen bij de volgende wettelijke taken:

Verplichtingen werknemer bij een ziekmelding

 • Uw werknemer houdt zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie.
 • Hij houdt zich aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Wil uw zieke medewerker met vakantie? Dan vraagt hij hiervoor toestemming aan u. Als werkgever moet u instemming verlenen, tenzij u gewichtige redenen heeft om het verzoek af te wijzen. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De (bedrijfs)arts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. 
 • Uw werknemer werkt actief mee aan zijn herstel en de re-integratie en verschijnt op het spreekuur van de (bedrijfs)arts.
 • Denkt uw werknemer te weten wanneer hij het werk weer kan hervatten? Dan meldt hij dit aan u.
 • Als hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast of vervangend werk doen.

Jaar 1

wet verbetering poortwachter Jaar 1

Jaar 2

wet verbetering poortwachter Jaar 2

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim. Deze zetten we hier op een rij. 

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld. ArboNed is kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verpichtingen bij ziekmelden. Leer in deze praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten