Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is er de Wet verbetering poortwachter. Daarin staat wat werkgever en werknemers in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer allebei verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Welke verplichtingen heeft u bij verzuim? Wij zetten het voor u op een rij.

Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij een zieke werknemer

Verplichtingen werkgever

 • U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst.
 • Als uw werknemer ziek is, gaat u samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.
 • Is uw werknemer langer ziek dan zes weken? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts. 
 • Is er sprake van langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), dan houdt u een re-integratiedossier bij.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer.
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek.
 • Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.

Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

 • U moet zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u een basiscontract moet hebben met een arbodienstverlener, u de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer moet bieden en dat u uw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts. Lees hier alles over de Arbowet.
 • U heeft een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak. Lees hier alles over de RI&E.
 • U biedt uw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan. Lees hier alles over het PMO.
 • In specifieke gevallen moeten uw werknemers een aanstellingskeuring doen. Lees hier alles over keuringen.
 • De regels rondom het aanvragen van verzuim moeten bekend zijn bij uw werknemers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol.

Verplichtingen werknemer

 • Uw werknemers houden zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie.
 • En ze houden zich aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Wil hij op vakantie, dan moet toestemming vragen aan u als werkgever. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie.
 • Hij werkt actief mee aan de re-integratie om het herstel bevorderen.
 • Uw werknemer verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts.
 • Hij meldt het wanneer hij denkt het werk te kunnen hervatten.
 • Als hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast of vervangend werk doen.

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim. Die zetten we hier op een rij. 

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld. ArboNed is kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verpichtingen bij ziekmelden. Leer in deze praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten