De bedrijfsarts als specialist

 • Leestijd
  5 minuten
 • 02 april 2019 aangemaakt
 • 10 maart 2020 bijgewerkt

Een bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Hij helpt ook om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit wordt een open spreekuur genoemd. In de Arbowet zijn de randvoorwaarden vastgesteld. Zo bent u als werkgever verplicht uw werknemers actief te wijzen op het open spreekuur en heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. 

Taken en verantwoordelijkheden

Een bedrijfsarts is dus de specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij is er voor werknemer én werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels. Zijn taken en verantwoordelijkheden:

 • Hij ondersteunt werkgevers bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden en re-integreren van zieke werkenden terug naar het werk. 
 • Hij heeft ten alle tijde vrije toegang tot de werkvloer en kan zo beter inzicht krijgen in de werkomstandigheden en de belasting op de werkvloer.
 • Hij is bereikbaar voor werknemers voor vragen, met of zonder gezondheidsklachten, over hun werk in relatie tot hun gezondheid
 • Hij kan overleg voeren met de preventiemedewerker, ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging. 
 • Het kan zijn dat een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dan mag hij altijd een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts moet altijd aan dit verzoek gehoor geven tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Een second opinion kan niet door de werkgever aangevraagd worden.
 • Hij is verplicht beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

In de video hieronder worden de taken van de bedrijfsarts nog eens kort toegelicht. 

Bron: Arboportaal

Duurzame inzetbaarheid

De bedrijfsarts kan meer bieden dan alleen advies en ondersteuning op de verplichte gebieden van de Arbowet. De bedrijfsarts van ArboNed biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. Dat noemen wij duurzame inzetbaarheid.

Wettelijke verplichting

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en bedrijven zijn verplicht om samen te werken met deze specialisten. Sinds de nieuwe Arbowet is elke werkgever ook verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Verder zijn er nog drie wettelijke verplichtingen voor de taken van de bedrijfsarts. Zo moet hij door een bedrijf worden ingeschakeld bij: 

Bedrijfsarts, arbo-arts of basisarts?

Werkgevers en werknemers gebruiken de termen arbo-arts en bedrijfsarts soms door elkaar. Maar zijn deze artsen dan ook hetzelfde? Nee. Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en is ingeschreven bij het BIG-register. Een bedrijfsarts heeft altijd een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding van vier jaar. Arbo-artsen hebben geen specialisatie gevolgd. Bij de wettelijke verplichting vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt ook een bedrijfsarts geraadpleegd bij de probleemanalyse. Een arbo-arts is hiertoe niet bevoegd. ArboNed heeft dan ook geen arbo-artsen in dienst en werkt alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen en basisartsen. Een basisarts is iemand die zijn studie geneeskundige met succes heeft afgerond. Basisartsen bij ArboNed werken altijd onder supervisie.

Samenwerking met andere professionals

Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor de re-integratie van uw werknemers. Hij helpt ze om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Maar een aantal van zijn uitvoerende taken kan de bedrijfsarts net zo goed door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening laten uitvoeren. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd. 

Alles over taakdelegatie

Bedrijfsarts samen met HR

Bij een medewerker die ziek is, is een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts essentieel. Wat zijn dan de do’s en don’ts? En de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft de bedrijfsarts meer bevoegdheden op het gebied van preventie. Hoe kan HR daar beter gebruik van maken zodat je zieke werknemers kunt voorkomen? Dit zijn vragen die arts in opleiding Lianne Schouten beantwoordt in het HR Journaal. 

Wat zijn de voordelen?

Het werkveld is zeer divers, wat voortkomt uit de verschillende soorten branches, werkgevers en werknemers die de bedrijfsarts bedient. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor bedrijven zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En als u weet dat één dag verzuim € 250 kost, is niets doen voor een werkgever geen optie. Het inschakelen van een specialist die u helpt bij de verzuimbegeleiding, bij het voorkomen van verzuim en het beperken van de verzuimduur, is er dus voor werknemers én organisaties. De bedrijfsarts van ArboNed ondersteunt om arbeidsverzuim te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en -beheersing.

Kerndeskundigen Arbowet

De bedrijfsarts is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. De andere drie kerndeskundigen zijn de arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige.

De bedrijfsarts van ArboNed

De bedrijfsarts van ArboNed staat bekend om zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Door onderzoek, trainingen, testen en andere wetenschappelijk onderbouwde methodes blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodoende kan hij méér voor u bereiken op het gebied van verzuim en re-integratie.

Verzuimabonnement afsluiten

Met een abonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. Na het afsluiten van een abonnement bent u in het bezit van het wettelijk verplichte basiscontract en heeft u ook toegang tot de bedrijfsarts.

Kies het abonnement dat bij u past 

Bedrijfsarts Klaartje van der Burgt over haar werk

 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten