Welke rechten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

 • Leestijd
  2 minuten
 • 19 maart 2019 aangemaakt
 • 17 januari 2020 bijgewerkt

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Daarin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Maar wat zijn nou de rechten bij verzuim? Wij zetten het op een rij. Uiteraard hebben werkgever en werknemer ook plichten bij verzuim. Die hebben we hier op een rij gezet. 

Rechten bij verzuim

Rechten werkgever

 • Als werkgever mag u aan uw zieke werknemer vragen wanneer uw werknemer weer aan het werk denkt te kunnen en of er taken overgedragen moeten worden. U mag dus niet alles vragen aan uw zieke werknemer. Hier leest u wat u wel mag vragen.
 • Wanneer een werknemer zonder opgaaf van een goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in geen aangepast werk wil doen, kunt u loon opschorten of stopzetten. Bijvoorbeeld als de zieke werknemer zich niet houdt aan redelijke controlevoorschriften, zoals het niet-verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts, kunt u de uitbetaling van het loon opschorten. Als uw werknemer bijvoorbeeld weigert passende arbeid te aanvaarden, dan kunt u de loonbetaling stopzetten. Als deze maatregelen niet werken kunt u een jurist inschakelen om de mogelijkheden voor ontslag te bespreken. 
 • Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, mag u hem of haar ontslaan, mits:
  • De werknemer het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer kan doen;
  • U en uw werknemer er alles aan hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen, maar het niet is gelukt;
  • De werknemer ook niet in ander of aangepast werk terug kan keren naar het bedrijf, ook niet na opleiding of cursus.
  • Geen herstel van de werknemer binnen 26 weken valt te verwachten
 • Als een zieke medewerker op vakantie wil, mag u de bedrijfsarts vragen of de vakantie het herstel niet in de weg zal staan. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Rechten werknemer

 • Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te raadplegen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk.
 • Bij een ziekmelding hoeft een werknemer de werkgever niets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. 
 • Een medewerker heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbodienstverlener.
 • Een werknemer mag een second opinion aanvragen van een tweede bedrijfsarts.
 • Mits de vakantie het herstel niet in de weg staat, mag een zieke werknemer op vakantie.
 • De eerste twee jaar mag de zieke werknemer niet zomaar worden ontslagen.
 • Als het ontslag op basis van medische redenen, op advies van de bedrijfsarts plaatsvindt, heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering.
 • Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt geen WIA-uitkering, maar kan wel een WW-uitkering aanvragen.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verpichtingen bij ziekmelden. Leer hier in een praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten