Gezond, veilig en eerlijk werk in 2019

  • 04 januari 2019 aangemaakt

In het nieuwe jaar verstevigt de Inspectie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dit doen ze onder andere door extra medewerkers te werven. Dit staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019.

Gezond en veilig werk speerpunt van Inspectie

€ 50 miljoen extra

In het Regeerakkoord is structureel € 50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dit is volgens hen nodig om tegenwicht te bieden aan negatieve trends op de arbeidsmarkt. Zo leidt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt tot het inhuren van meer buitenlandse arbeidskrachten en het risico van illegaal werkenden. Mensen die kwetsbaar zijn voor onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden.

Veilig werk

Ruim de helft van de uitbreiding wordt ingezet op het thema eerlijk werk. Verder krijgt het verminderen van de arbeidsrisico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsdiscriminatie meer aandacht. Ook werkt de Inspectie aan het herstellen van de balans tussen inzet op ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties.

Risico-inventarisatie en –evaluatie

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. De Inspectie SZW controleert of u een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie heeft.

Meer over de RI&E