Aan de slag met Plan van aanpak bij de RI&E

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen worden genomen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. In een aantal gevallen moet u de RI&E samen met het plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. Er wordt dan gekeken naar de volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Wij geven drie tips voor het opstellen van uw Plan van aanpak. 

aan de slag met het Plan van aanpak bij de RI&E

1. Doe het samen

Een Plan van aanpak is dus integraal onderdeel van uw RI&E.  In het Plan van aanpak worden keuzes vastgelegd over arbeidsomstandigheden in de komende periode:  welke arboknelpunten gaan op welke momenten door wie worden aangepakt? Die keuzes hebben niet alleen invloed op de veiligheid en gezondheid maar veelal ook op de financiën, werkprocessen en de inzet van medewerkers. Betrek dan ook uw werknemers bij het opstellen van het Plan van aanpak. Veelal is dat uw preventiemedewerker.

2. Gebruik de arbocatalogus

U hoeft niet altijd het wiel zelf uit te vinden, u kunt gebruik maken van een arbocatalogus. Zo'n catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden. Op de website van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een overzicht van alle getoetste arbocatalogi. 

3. Ben volledig

Het Plan van aanpak bevat naast oplossingen ook termijnen waarbinnen de maatregelen moeten worden genomen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor een aanpak van de risico's bij de bron. Indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn, redelijkerwijs vervangbaar of onvoldoende bescherming bieden, mag een onderneming maatregelen van een lagere orde kiezen. De volgorde van maatregelen:

  • Bronmaatregelen;
  • Maatregelen gericht op collectieve bescherming;
  • Maatregelen gericht op individuele bescherming;
  • Toepassen van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

4. Schakel hulp in

Het opstellen van een Plan van aanpak kan nog knap lastig zijn. Toch is het een essentieel onderdeel van de RI&E. Want door het aanpakken van de vastgestelde risico's zorgt u echt voor een veilige en gezonde werkomgeving wat de kans op ongelukken en verzuim sterk verminderd. Heeft u geen preventiemedewerker of is het vinden van de juiste arbocatalogi lastig? ArboNed helpt u graag bij het opstellen van uw Plan van aanpak bij uw RI&E. Een van onze deskundigen met kennis van uw branche neemt met u de stappen door zodat u verder kunt.

Deze hulp kunt u zelf invullen en kan bestaan uit:

  • Hulp bij het maken van keuzes bij bijvoorbeeld soort maatregelen of welke termijnen;
  • Hulp bij het bepalen van de juiste maatregelingen en de volgorde van maatregelingen, ook in tijden van corona;
  • Hulp bij het op schrift zetten van Plan van aanpak en het maken van een meerjarenplan;
  • Overige vragen beantwoorden waar u tegenaan loopt.

De kosten voor dit online advies en ondersteunen bedragen 2 uur à € 324,- of gedurende 4 uur à € 648,-. U heeft dan direct - telefonisch of online- een deskundige ter beschikking met kennis en ervaring in uw branche. 

Direct hulp aanvragen

Gerelateerde nieuwsberichten