Alles over zwangerschap, verzuim en ziekte

  • Leestijd
    4 minuten
  • 29 september 2022 aangemaakt
  • 02 augustus 2023 bijgewerkt

Als uw werkneemster zwanger is, heeft zij wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Zij krijgt van het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze bedraagt 100% van het dagloon van werkneemster. Wordt ze ziek? Dan gelden er verschillende regels en uitkeringen. We zetten ze hier op een rij. 

zwanger en werk

Zwangerschapsverlof

Uw zwangere werkneemster vraagt uiterlijk twee weken voor aanvang van haar zwangerschapsverlof een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen zes en vier weken voor de uitgerekende datum (flexibiliseringsperiode). De ingangsdatum bepaalt uw werkneemster zelf. Alles wat zij van tevoren minder dan zes weken aan verlof opneemt, telt u op bij haar bevallingsverlof. Gaat uw werkneemster bijvoorbeeld vijf weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof? Dan telt u één week op bij haar bevallingsverlof.

Zwangerschapsverklaring

Uw werkneemster vraagt een zwangerschapsverklaring aan bij haar huisarts of verloskundige. U hoeft deze niet te bewaren, dat doet uw werkneemster zelf. Uw werkneemster dient de verklaring tot in elk geval één jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering te bewaren. Het kan namelijk voorkomen dat het UWV alsnog om de verklaring vraagt.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof bedraagt minimaal tien weken en gaat in op de dag na de bevalling. Het kan zijn dat het verlof langer duurt dan zestien weken, bijvoorbeeld als uw werkneemster later bevalt dan de uitgerekende datum of als het kind na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Is de baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan zes weken, op bij het bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd minimaal zestien weken.

Ziek door zwangerschap of bevalling

Het kan gebeuren dat uw werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. Dit mag u officieel niet vragen bij de ziekmelding. Wel mag u vragen of zij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Een van de vangnetbepalingen is ziek door zwangerschap of bevalling. Let op: officieel hoeft uw werkneemster niet te melden onder welke vangnetbepaling zij valt.

Loonbetaling bij ziek door zwangerschap of bevalling

Meldt uw werkneemster zich ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling? Dan is het van belang te weten op welk moment haar ziekte is begonnen. Dat bepaalt namelijk welke uitkering zij ontvangt. Is uw werkneemster vóór haar verlofperiode ziek door haar zwangerschap? Dan kunt u voor haar een Ziektewetuitkering aanvragen. Uw werkneemster krijgt de uitkering vanaf haar eerste ziektedag. De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is of totdat haar zwangerschapsverlof begint.

Ziekte vóór zwangerschapsverlof

Is uw werkneemster ziek in de periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum, maar is haar zwangerschapsverlof nog niet begonnen? Dan krijgt zij een Ziektewetuitkering als zij zich ziek meldt. Deze ziektedagen worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof van minimaal zestien weken. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan was gepland. Is uw werkneemster nog steeds ziek op het moment dat haar zwangerschapsuitkering begint? Dan hoeft u haar niet beter te melden. De Ziektewetuitkering stopt dan automatisch.

Ziekte tijdens zwangerschapsverlof

Wordt uw werkneemster tijdens haar verlofperiode ziek? Dan krijgt ze geen Ziektewetuitkering. U ontvangt voor haar een zwangerschapsuitkering van het UWV en betaalt haar loon door. Kan uw werkneemster na haar zwangerschapsverlof nog niet aan het werk? Als de ziekte het gevolg is van de zwangerschap of bevalling, kan zij een Ziektewetuitkering krijgen. Zij moet zich wel ziek melden bij u. Als werkgever vraagt u voor haar de Ziektewetuitkering aan. De uitkering is 100% van het dagloon en wordt maximaal twee jaar uitbetaald.

Meldt uw werkneemster zich ziek voor of na de bevalling, dan behandelt u het als een ‘gewone’ ziekmelding en geeft u deze door aan uw arbodienst. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door. Uw arbodienstverlener sluit de ziekmelding dan af en bewaakt de einddatum van het verlof.

Ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling

Is uw werkneemster ziek, maar komt dit niet door haar zwangerschap of bevalling? Dan is het van belang te weten op welk moment haar ziekte begint. Dat bepaalt of u haar loon doorbetaalt of dat zij recht heeft op een Ziektewet- of zwangerschapsuitkering (WAZO).

Als uw werkneemster zich ziek meldt vóór haar verlof, dan is het ‘gewoon’ verzuim en betaalt u haar loon door. Wordt uw werkneemster tijdens haar verlofperiode ziek, dan ontvangt u haar zwangerschapsuitkering en betaalt u haar loon door. Zij krijgt geen Ziektewetuitkering. Hetzelfde geldt als zij ziek wordt na haar verlof.

Uitzonderingen

Is uw werkneemster zwanger van een tweeling of meerling? Of is ze niet zwanger, maar adopteert zij een kind of neemt ze een pleegkind op in haar gezin? Ook tijdens deze periode kan verlof opgenomen worden met een uitkering van het UWV.

Heeft u meer vragen rondom zwangerschap en ziekte? Neemt u dan contact op met uw vaste ArboNed contactpersoon

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten
Heeft u alles kunnen vinden?