Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

 • Leestijd
  3 minuten
 • 11 juli 2018 aangemaakt
 • 11 juli 2019 bijgewerkt

Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En misschien is uw werknemer al lange tijd ziek, maar wil er toch even een paar dagen tussenuit. Mag dat?

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimreglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. U kunt daarin bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

 • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst).
 • Uw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
 • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren.
 • Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
 • Uw werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn, anders kunt u zich er niet op beroepen. Is binnen uw bedrijf een OR of personeelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze betrekken bij het maken van de verzuimregels.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie, moet ik dit toestaan?

Wil uw zieke medewerker op vakantie, dan adviseren wij u in ieder geval om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan op medische gronden beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Kosten besparen: ziektedagen aanmerken als vakantiedagen

Om kosten te besparen, is het soms mogelijk om ziektedagen van zieke werknemers aan te merken als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden:

 • Deze afspraak moet zijn gemaakt in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of CAO) of moet de instemming van de werknemer hebben.
 • En het mag uitsluitend gaan om de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Wettelijke vakantiedagen per jaar kunnen berekend worden door vier keer de wekelijkse arbeidsduur te nemen (dus 20 dagen bij een volle werkweek). 

Als van tevoren niets is afgesproken, dan mag u als werkgever op het moment van de ziekmelding tijdens vakantie, met de werknemer afspreken dat die, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hiermee niet akkoord gaat en duurt de ziekte tijdens vakantie voort, dan zijn dit ziektedagen.

Regelmatig vakantiedagen opnemen voorkomt verzuim

Tot slot een tip. Stimuleer uw werknemers om regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert namelijk de ‘herstelfunctie’ van de vakantie, en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door regelmatig vakantiedagen op te nemen, voorkomt u verzuim.

Handig om te weten

 • Arbeidsongeschikte werknemers hebben het recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Als zij op vakantie willen gaan, moeten zij volledige vakantiedagen opnemen.
 • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen (de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’).
 • De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden opgenomen door de werknemer. De termijn van zes maanden geldt niet voor werknemers die niet (met recht) in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van ArboNed. Of neem direct contact met ons op. 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten