Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als uw werknemer die ziek is (misschien al lange tijd) en op vakantie wil? Mag dat?

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimprotocol of reglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. U kunt daarin bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

 • Wordt een werknemer op vakantie ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk melden bij zijn werkgever. Hij doet dat uiterlijk binnen 24 uur. 
 • Uw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
 • In de vakantieplaats moet de werknemer naar een arts. Hiervan moet hij bewijzen bewaren. 
 • Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer op medische gronden nog niet naar huis? Dan zorgt hij ervoor dat hij kan bewijzen dat hij niet kan reizen. 
 • Twijfelt u over de verklaring van de buitenlandse arts? Dan kunt u uw werknemer een second opinion laten aanvragen. U als werkgever mag bepalen bij welke andere arts in het vakantieland uw werknemer een second opinion moet aanvragen. Uw werknemer mag niet weigeren daaraan mee te werken.
 • U kunt daarnaast een telefonisch consult laten doen door de Nederlandse bedrijfsarts. Maar let op: de bedrijfsarts is wettelijk verplicht om de verklaring van de arts uit het gastland te volgen.
 • Is uw werknemer weer thuis? Dan neemt hij zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn. Hiervoor deelt u het verzuimprotocol met uw werknemers. Kennen de werknemers de regels niet? Dan kunt u zich er niet op beroepen. Is binnen uw bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief? Dan moet u deze betrekken bij het opstellen van het verzuimprotocol.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie. Moet ik dit toestaan?

Als uw zieke medewerker op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Als er geen medische belemmeringen zijn en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, dan kunt u de vakantie niet weigeren.

Kosten besparen: ziektedagen aanmerken als vakantiedagen

Om kosten te besparen, is het soms mogelijk om ziektedagen van zieke werknemers aan te merken als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden:

 • De afspraak moet vooraf gemaakt zijn in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of cao). Het mag uitsluitend gaan om de 'bovenwettelijke' vakantiedagen. Dit zijn de extra vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen. Wilt u weten hoeveel wettelijke vakantiedagen uw werknemer heeft per jaar? Dan neemt u vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Bij een volle werkweek zijn er 4x5 = 20 wettelijke vakantiedagen.
 • De werknemer moet ermee instemmen dat dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden als vakantiedagen.

Heeft u niets afgesproken met uw werknemer? Dan mag u als uw werknemer zich ziekmeldt tijdens zijn vakantie met hem afspreken dat hij, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hiermee niet akkoord gaat en de ziekte tijdens de vakantie voortduurt, dan zijn het ziektedagen.

Hoe zit het met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Opbouw vakantiedagen

 • Arbeidsongeschikte werknemers hebben het recht op volledige opbouw van vakantiedagen.
 • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele bovenwettelijke vakantiedagen. 

Afschrijven vakantiedagen

 • Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden opgenomen door de werknemer. Neemt uw werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet op binnen deze termijn? Dan vervallen deze vakantiedagen. 
 • Deze vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor zieke werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn om tijdig vakantie op te nemen. In dat geval is de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen ook 5 jaar. Om te bepalen of een werknemer redelijkerwijs in staat is vakantie op te nemen, wordt gekeken of hij kan re-integreren of niet. Verricht een werknemer re-integratiewerkzaamheden? Dan is hij niet 100% arbeidsongeschikt. Uitgangspunt is dan dat hij vakantie kan opnemen.
De volgende scenario's kunnen gelden:  
Volledig arbeidsongeschikt? Er mogen geen verlofdagen worden afgeschreven. (Tenzij de werknemer daar zelf expliciet mee instemt.)
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Een dag verlofopname telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve verlofdag en een halve ziektedag.

Regelmatig vakantiedagen opnemen voorkomt verzuim

Tot slot een tip. Stimuleer uw werknemers om regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Regelmatig vakantiedagen opnemen bevordert de ‘herstelfunctie’ van de vakantie en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Als uw werknemers regelmatig vakantie (kunnen) opnemen, kunt u verzuim voorkomen.

Wilt u meer weten?

Bent u klant bij ArboNed? Dan kunt u voor meer informatie terecht bij uw vaste contactpersoon. Of neem direct contact met ons op. 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten