Functie en taakomschrijving van een preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Affiniteit met arbozaken

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of office manager - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Persoonlijke eigenschappen

Een preventiemedewerker is de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. De prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. 

Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden?

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
  • Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Wat moet er in een functieprofiel van een preventiemedewerker staan?

Per organisatie stelt het verantwoordelijk management het profiel vast. Denk aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, deskundigheid, kennis en inzicht. ArboNed heeft een omschrijving van taken opgesteld. Deze kunt u gebruiken als basis en aanvullen voor uw organisatie. Een uitgebreide functieomschrijving kunt u toetsen bij een van onze gecertificeerde deskundigen.

Download omschrijving taken