De Goudse - Comfortpakket

Als ondernemer wilt u langdurig verzuim van uw medewerkers voorkomen. En als uw werknemer dan toch langdurig ziek wordt, wilt u het liefst zo weinig mogelijk ‘gedoe’. Als u uw verzuimverzekering van De Goudse combineert met een ArboNedcontract, verzorgt De Goudse de loondoorbetaling van uw zieke werknemer en ondersteunt ArboNed u bij de verzuimbegeleiding en re-integratie én - misschien nog wel belangrijker - bij het voorkómen van ziekteverzuim.

Onze unieke aanpak

Wordt uw werknemer ziek, dan ontvangt hij op de derde dag na uw ziekmelding bij De Goudse een vragenlijst, de Digitale verzuimvoorspeller. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst bepaalt ArboNed meteen de juiste vervolgactie. Bij (dreigend) langdurig verzuim wordt de werknemer opgeroepen voor het spreekuur. Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactie, is uw werknemer snel en verantwoord weer aan het werk. Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller dat er sprake is van psychisch verzuim, dan ontvangt uw werknemer een aanvullende (digitale) vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt hij direct een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts.   

De procesregisseur: uw vaste aanspreekpunt

Bij ArboNed heeft u altijd een vast aanspreekpunt, de procesregisseur. Hij begeleidt u en uw werknemer bij elke stap en voert de regie op het hele proces rond de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. Ook deelt hij de nodige informatie met De Goudse, met inachtneming van alle privacyregels.

Uw procesregisseur:

 • onderneemt meteen de juiste actie op basis van de uitkomsten van de digitale verzuimvoorspeller;
 • bewaakt het verzuimbegeleidings- en re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter;
 • regelt vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een spreekuur bij de (bedrijfs)arts, of een consult bij de bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige;
 • onderhoudt contact met alle betrokkenen zoals u als werkgever, uw werknemer, De Goudse en in- en externe re-integratiespecialisten.

Poortwachtergarantie

U bent als werkgever verplicht een zieke werknemer twee jaar door te betalen. Is uw werknemer na twee jaar nog niet of gedeeltelijk aan het werk, dan beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de werknemer; de Poortwachtertoets. 

Vergoeding bij loonsanctie
Het kan voorkomen dat u volgens het UWV onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer te laten terugkeren naar het werk. Het UWV kan u in dat geval een loonsanctie opleggen. U moet dan maximaal een jaar langer het loon doorbetalen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken als u de adviezen en aanwijzingen van ArboNed rond de re-integratie opvolgt. Krijgt u dan toch een sanctie van het UWV, dan ontvangt u een vergoeding van ArboNed voor de schade die u door de loonsanctie lijdt. Dit noemen we poortwachtergarantie.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste voorwaarden. Raadpleeg de voorwaarden voor de volledige regeling.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u de claim in bij ArboNed via pwg@arboned.nl. Dit moet u uiterlijk binnen 21 dagen na dagtekening van de beschikking van het UWV over de loonsanctie doen. Als u de sanctie ná de gestelde termijn indient, dan vergoeden wij deze niet. 

Download PDF met informatie over de Poortwachtergarantie voor 2023

Voorwaarden Poortwachtergarantie

 • Wanneer hebt u recht op een vergoeding?

  • U hebt bij De Zeeuwse of De Goudse een verzuimverzekering ‘Eigen Risico in Dagen’ afgesloten met arbodienstverlening van ArboNed op basis van het Comfortpakket. De verzuimverzekering is van kracht zolang uw zieke werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte en de verzekering werd afgesloten voor de eerste ziektedag.
  • U hebt alle facturen van ArboNed betaald.
  • ArboNed heeft de Poortwachtergarantie tijdens de wachttijd niet ingetrokken.
  • Als u een werknemer heeft die op de datum waarop u met ArboNed het comfort-pakket afsloot al langer dan 6 weken verzuimt beoordeelt ArboNed eerst of dat verzuimgeval onder de Poortwachtergarantie valt.
 • Wanneer stopt ArboNed betaling van de vergoeding?

  • Per de datum waarop de verzuimverzekering bij De Goudse of bij De Zeeuwse stopt of het Comfortpakket eindigt.
  • U volgt de adviezen die ArboNed in het derde ziektejaar geeft niet op.
  • Per de datum waarop de werknemer is hersteld of het UWV het sanctiejaar eerder eindigt.
 • Wat vergoeden we?

  • ArboNed vergoedt 70% van het op grond van de SV-wetten maximaal verzekerd loon dat u in het derde ziektejaar aan de werknemer moet betalen. Als u verplicht bent om meer te betalen, bijvoorbeeld omdat de CAO dat voorschrijft, dan betalen we ook meer.
  • ArboNed betaalt vanaf 1 januari 2023 als compensatie voor werkgeverslasten een vast bedrag van 25% over de te betalen compensatie in het derde ziektejaar.
  • De waarde van het werk dat uw zieke werknemer in het derde ziektejaar nog kan verrichten wordt van de vergoeding afgetrokken.
  • ArboNed vergoedt bepaalde kosten die door de loonsanctie veroorzaakt worden.
 • Wat verwachten we van u als u een beroep kunt doen op de Poortwachtergarantie?

  • U geeft ons op tijd bericht van de loonsanctie en stuurt ons binnen 21 dagen na de datum van het UWV-besluit een kopie.
  • U maakt op tijd (pro forma) bezwaar tegen het besluit van het UWV en laat - liefst via SRK – beoordelen of het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft.
  • U doet er alles aan om zo snel mogelijk bij het UWV een bekortingsverzoek in te dienen. Daarom volgt u de adviezen die ArboNed in het derde ziektejaar geeft zo snel mogelijk op.

Uw voordelen:

 • U geeft verzuimmeldingen door via het meldportaal van De Goudse
 • De procesregisseur van ArboNed zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen
 • U heeft recht op het afgesproken re-integratiebudget van De Goudse
 • Toegang tot online klantportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen. Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces
 • Gemak door gegevensuitwisseling met De Goudse (met inachtneming van alle privacyregels)
 • Korting op het tarief voor de arbodienstverlening

Direct afsluiten

Met het Comfortpakket zijn de belangrijkste verzuimbegeleidingsactiviteiten die volgen uit de Wet verbetering poortwachter gedekt. U betaalt alleen voor activiteiten die niet zijn opgenomen in het abonnement.  

U kunt het Comfortpakket en uw verzuimverzekering van De Goudse tegelijk afsluiten via uw verzekeringsadviseur.

Meer informatie