De WIA-aanvraag: welke stukken moet de werkgever inleveren?

  • 13 december 2018 aangemaakt

De Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Uitgangspunt is te kijken naar mogelijkheden, zodat werknemers zoveel mogelijk duurzaam aan het werk worden gehouden of geholpen. Als iemand door ziekte niet, of minder kan werken en daardoor minder gaat verdienen, regelt deze wet dat diegene toch inkomen ontvangt. Lees hier wat er nodig is voor het aanvragen van een WIA-uitkering.

De WIA-aanvraag: welke stukken moet ik als werkgever inleveren?

WIA-uitkering aanvragen

Werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WIA-uitkering. Dat betekent dat ze een compensatie ontvangen voor het gedeelte dat ze niet kunnen werken. In de 88e week krijgen u en uw werknemer een brief over de aanvraag WIA.

Re-integratieverslag

Uw werknemer kan een WIA-uitkering aanvragen bij UWV als hij ruim anderhalf jaar ziek is. Daarvoor moet de werknemer een aanvraag indienen en een bijbehorend re-integratieverslag overleggen.

De documenten voor het re-integratieverslag bestaan uit:

•    De probleemanalyse
•    Het getekende Plan van aanpak
•    De periodieke evaluaties
•    De eerstejaarsevaluatie
•    Eventueel het rapport van een arbeidsdeskundig onderzoek
•    Eventuele overige re-integratieactiviteiten
•    Het actueel oordeel van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts
•    De medische informatie van de bedrijfsarts
 
U zorgt er als werkgever voor dat de werknemer uiterlijk in de 91e week dat hij ziek is het Plan van aanpak heeft en de evaluaties, waaronder de eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie

Het re-integratieverslag levert u online in bij UWV en uw werknemer stuurt het formulier Medische informatie per post op. Als uw werknemer niet wil dat u de documenten upload, kan hij de kopieën die hij van u en uw arbodienst heeft gekregen per post opsturen. Hij doet dit uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is.

WIA-beoordeling

Binnen twee weken krijgt uw werknemer een ontvangstbevestiging van de aanvraag. UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek.

Binnen acht weken hoort hij of hij al dan niet een uitkering krijgt, en hoe hoog deze is. U ontvangt een kopie van de beslissing. Als UWV vindt dat u of uw werknemer te weinig aan re-integratie heeft gedaan dan kan UWV u een loonsanctie opleggen dan wel uw werknemer korten of zijn uitkering weigeren.

Meer over de WIA

Alles over de Wet verbetering poortwachter