WIA

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De WIA is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Kijken naar mogelijkheden. Zodat werknemers zo snel en verantwoord re-integreren. En weer duurzaam inzetbaar zijn.

IVA en WGA

De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA is een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks tot geen inkomen hebben vanwege hun ziekte. De WGA vult het inkomen aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer een WIA-uitkering?

Als een werknemer ziek is, mag hij niet ontslagen worden. De werkgever heeft de plicht om een werknemer ander werk aan te bieden als hij niet naar zijn oude werk kan terugkeren. De werknemer heeft de plicht hieraan mee te werken en dit werk te accepteren als het voor hem passend is. Kan de werknemer niet naar zijn oude werkgever terug, helpt deze ook aan een baan bij een ander bedrijf. Lukt het dan nog niet, dan mag de werknemer toch ontslagen worden. Werknemers krijgen dan een WIA-uitkering als ze volgens het UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, door een gebrek of ziekte, structureel van aard. De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De WIA uitkering kan geweigerd worden als UWV beslist dat er te weinig inspanningen voor re-integratie zijn verricht. De werkgever moet dan langer loon doorbetalen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever na 91 weken een re-integratieverslag opleveren zodat de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie over de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving, en geeft een actueel oordeel over de situatie.

Welke WGA uitkering?

Welke WGA uitkering een werknemer krijgt, hangt af van zijn situatie. De re-integratie gaat tijdens de WGA uitkering gewoon verder. Er zijn drie soorten WGA uitkeringen:

  • Loongerelateerde uitkering
  • Loonaanvullingsuitkering
  • Vervolguitkering

Hoe groot is de WGA-uitkering?

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het arbeidsgeschiktheidspercentage. En bijvoorbeeld hoeveel hij verdiend heeft voordat hij ziek werd. Ook als een werknemer zich niet genoeg inspant om weer aan het werk te komen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van zijn uitkering. Alleen het UWV beoordeelt het arbeidsgeschiktheidspercentage, niet de bedrijfsarts van de arbodienst. De WIA verlangt dat mensen naar vermogen werken en dat blijven of gaan doen. Dit heet: het verdienvermogen benutten. Het UWV gaat vanuit dat een WIA-uitkering van tijdelijke aard is. In de meeste gevallen voert het UWV de WIA-uitkering uit en komen de kosten voor rekening van de ondernemer. Hiervoor betaalt de werkgever een WIA-premie. 

Eigenrisicodrager

Eigenrisicodragerschap betekent dat u als werkgever ervoor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest er dan voor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers. De werkgever kan als eigenrisicodrager kiezen om geen premie voor het WGA gedeelte te betalen. De eigenrisicodrager neemt dan wel de kosten van de eerste tien WIA-jaren op zich. ArboNed ondersteunt werkgevers bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering met speciaal eigenrisicodragerschap casemanagement. Meer over onze diensten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen