Wet verbetering poortwachter

  • Leestijd
    4 minuten
  • 06 augustus 2019 aangemaakt
  • 08 maart 2022 bijgewerkt

De Wet verbetering poortwachter stelt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Doel is dat de werknemer via een tijdige en juiste aanpak zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk kan.  

 

 

wet verbetering poortwachter

verzuimabonnementVoldoen aan de Wet verbetering poortwachter?

Met een verzuimabonnement bij ArboNed voldoet u altijd aan de Wet verbetering poortwachter. Check welk abonnement het beste past bij uw bedrijf.

Bekijk hier onze verzuimabonnementen

Loon doorbetalen

U bent het als werkgever verplicht uw zieke werknemer twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Kunt u niet aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren? Dan kunt u verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben verschillende verplichtingen voor de wet, die al beginnen in de week van de ziekmelding, ook wel verzuimmelding genoemd.

Jaar 1

wet verbetering poortwachter Jaar 1

Jaar 2

wet verbetering poortwachter Jaar 2

 

Dag 1: Verzuimverlof aanvragen

Uw werknemer meldt zich ziek volgens het verzuimprotocol. Als werkgever geeft u deze ziekmelding door aan de arbodienst. Bij ArboNed werken we met het online verzuimsysteem ‘Vandaag’, zodat werkgevers snel en gemakkelijk verzuim kunnen melden. Ook kunt u via 'Vandaag' zelf de status van het verzuim van de werknemer volgen.

Week 6: Probleemanalyse

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de Probleemanalyse uiterlijk in de zesde verzuimweek zijn geschreven. De bedrijfsarts stelt een Probleemanalyse op aan de hand van het spreekuur. Hij beschrijft hierin onder andere de beperkingen en de mogelijkheden van uw werknemer. De analyse schat de kansen op werkhervatting in, geeft aan welke knelpunten er zijn en wat hiervoor de oplossingen zijn. Ook geeft de bedrijfsarts een richtinggevend advies. De Probleemanalyse vormt de basis voor het Plan van aanpak. 

Op basis van deze analyse en het Plan van aanpak (zie volgende alinea) beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen. Vanwege de privacywetgeving ontvangt de werkgever geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek. Lukt het niet om samen een Plan van aanpak op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen

Week 8: Plan van aanpak

Aan de hand van de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak op. Hierin legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en met welke middelen dit doel het beste kan worden bereikt. Beschrijf wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. En benoem samen een casemanager die het Plan van aanpak begeleidt en controleert, bij voorkeur iemand die ook bij u werkt. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende van de zieke werknemer die rol.

U stelt samen met uw werknemer het Plan van aanpak op, uiterlijk twee weken na ontvangst van de Probleemanalyse en het advies. Maar er is meer. Het Plan van aanpak is een momentopname, dus u komt minimaal eens per zes weken bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo nodig past u het plan aan, al dan niet op aanraden van de bedrijfsarts. U zorgt er als werkgever voor dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer over het verloop van de arbeidsongeschiktheid.

Week 42: verzuimmelding bij UWV

Bent u klant bij ons, dan geeft ArboNed de verzuimmelding door aan het UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als uw werknemer bijna een jaar ziek is, vult u met uw werknemer de (Eerstejaars)evaluatie van het UWV in. ArboNed plant voor klanten voorafgaand aan de (Eerstejaars)evaluatie een spreekuur in bij de (bedrijfs)arts. 

Week 87: Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie op de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van het UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode - uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving - en geeft een actueel oordeel over de situatie.

Week 93: WIA-beoordeling

UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek.

Als het UWV vindt dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan, kan een uitkering worden geweigerd. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie? Dan krijgt u een boete.

Verzuimproces ArboNed

Download de pdf voor een helder overzicht van alle stappen in het ArboNedverzuimproces. Uiteraard voldoet het aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter.

Download het verzuimproces (PDF)

Wet verbetering poortwachter en corona

Het UWV heeft in verband met corona een addendum gemaakt bij de Wet verbetering Poortwachter. Hierin staat hoe het UWV omgaat met vertragingen die ontstaan door de coronamaatregelen van de overheid.

wet-verbetering-poortwachterRegels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter)

Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen? Welke inspanningen worden verwacht? Hoe zit het met de privacywetgeving? Het antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de training 'Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter)'. Dit is een online training. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

Heeft u alles kunnen vinden?