Wet verbetering poortwachter

  • Leestijd
    4 minuten
  • 06 augustus 2019 aangemaakt
  • 28 december 2020 bijgewerkt

De Wet verbetering poortwachter verplicht u als werkgever om er samen met uw werknemer en de arbodienst voor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer en uw werknemer moet hieraan meewerken.

 

 

wet verbetering poortwachter

verzuimabonnementVoldoen aan de Wet verbetering poortwachter?

Met een verzuimabonnement bij ArboNed voldoet u altijd aan de Wet verbetering poortwachter. Check welk abonnement het beste past bij uw bedrijf.

Bekijk hier onze verzuimabonnementen

Loon doorbetalen

U bent het als werkgever verplicht uw zieke werknemer twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Kunt u niet aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren? Dan kunt u verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben verschillende verplichtingen voor de wet, die al beginnen in de week van de verzuimmelding.

wet poortwachter

Dag 1: Verzuimverlof aanvragen

Uw werknemer vraagt op de eerste verzuimdag verzuimverlof aan via zijn directe leidinggevende. Als werkgever geeft u deze verzuimmelding door aan de arbodienst. Bij ArboNed werken we met het online verzuimsysteem ‘Vandaag’, zodat werkgevers snel en gemakkelijk verzuim kunnen melden. Ook kunt u via 'Vandaag' zelf de status van het verzuim van de werknemer volgen.

Week 6: Probleemanalyse

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de probleemanalyse uiterlijk in de zesde verzuimweek zijn geschreven. Hierin beschrijft de bedrijfsarts onder andere de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. Ook geeft hij een richtinggevend advies, waarmee u in afstemming met uw werknemer afspraken kunt maken over de mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting. Vanwege de privacywetgeving ontvangt u van ons geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek tussen uw werknemer en onze professional. 

De bedrijfsarts stelt een Probleemanalyse op aan de hand van het spreekuur. Op basis van van deze analyse en het Plan van aanpak (zie volgende alinea) beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen. Lukt het niet om samen een Plan van aanpak op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen

Week 8: Plan van aanpak

Aan de hand van de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak op. Hierin legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en met welke middelen dit doel het beste kan worden bereikt. Beschrijf wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. En benoem samen een casemanager die het Plan van aanpak begeleidt en controleert, bij voorkeur iemand die ook bij u werkt. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende van de zieke werknemer die rol.

U stelt samen met uw werknemer het Plan van aanpak op, uiterlijk twee weken na ontvangst van de Probleemanalyse en het advies. Maar er is meer. Het Plan van aanpak is een momentopname, dus u komt minimaal eens per zes weken bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo nodig past u het plan aan, al dan niet op aanraden van de bedrijfsarts. U zorgt er als werkgever voor dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer over het verloop van de arbeidsongeschiktheid.

Week 42: verzuimmelding bij UWV

Bent u klant bij ons, dan geeft ArboNed de verzuimmelding door aan UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Bij het ingaan van het tweede verzuimjaar verplicht de Wet verbetering poortwachter werkgever en werknemer om de voortgang van de re-integratie opnieuw te beoordelen en eventueel nieuwe afspraken vast te leggen. Omdat de bedrijfsarts een grote rol heeft in het re-integratietraject, is het verstandig om hem bij de evaluatie te betrekken.

Week 87: Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie op de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van het UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode - uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving - en geeft een actueel oordeel over de situatie.

Week 93: WIA-beoordeling

UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek.

Als het UWV vindt dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan, kan een uitkering worden geweigerd. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie? Dan krijgt u een boete.

Verzuimproces ArboNed

Download de pdf voor een helder overzicht van alle stappen in het ArboNedverzuimproces. Uiteraard voldoet het aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter.

Download het verzuimproces (PDF)

Wet verbetering poortwachter en corona

Het UWV heeft in verband met corona een addendum gemaakt bij de Wet verbetering Poortwachter. Hierin staat hoe het UWV omgaat met vertragingen die ontstaan door de coronamaatregelen van de overheid.

wet-verbetering-poortwachterRegels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter)

Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen? Welke inspanningen worden er volgens de wet van mij als werkgever verwacht? En wat mag ik verwachten van mijn werknemer? Hoe zit het met de privacywetgeving? En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken? Het antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de training 'Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter)'. U kunt deze training ook tegen een gereduceerd tarief online volgen.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten