Ongewenste omgangsvormen op het werk: waar ligt de grens?

Pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer hebben een enorme impact op de slachtoffers en op het bedrijf. Dit ongewenste gedrag – door collega’s of externen – valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurig) verzuim. Maar wanneer is iets “gewoon een geintje” en wanneer is er sprake van ongewenst gedrag? We gaan hier in op pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Ongewenste omgangsvormen op het werk, dit is de grens

Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie volgens de Arbowet

Zo omschrijft de Arbowet pesten, discriminatie en seksuele intimidatie:

Pesten: herhaald, ongewenst negatief gedrag waartegen het slachtoffer zich niet kan verdedigen. Bij pesterijen kan het gaan om woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen, of lichamelijk contact. Het is kwetsend voor de gepeste, die zich in zijn waardigheid voelt aangetast.

Discriminatie: er is sprake van ongelijke behandeling, of het achterstellen of uitsluiten van mensen op grond van persoonlijke kenmerken. Een werknemer die gediscrimineerd wordt, wordt anders behandeld dan anderen en het kan effect hebben op zijn arbeidsvoorwaarden.

Seksuele intimidatie: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

In de praktijk

Ook al bedoelt de één het als onschuldig grapje, de ander kan het als heel vernederend of intimiderend ervaren. Uiteindelijk bepaalt het slachtoffer waar de grens ligt tussen gewenste en ongewenste omgangsvormen.   

U kunt helpen voorkomen dat uw werknemers last krijgen van deze vormen van ongewenst gedrag, als voor iedereen duidelijk is welk gedrag binnen uw organisatie wordt geaccepteerd. Ook mag er geen misverstand over bestaan dat ongewenste omgangsvormen worden bestraft. Maak – gezamenlijk – duidelijke afspraken in een protocol ongewenste omgangsvormen. Welk gedrag accepteert u niet? Hoe zorgt u dat de afspraken worden nageleefd? Wat zijn de gevolgen van ongewenst gedrag? Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn van de afspraken en geef zelf het goed voorbeeld.

Vaak ligt ongewenst gedrag gevoelig, dus zorg er tot slot voor dat er voldoende steun is voor werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren. En dat ze eenvoudig terechtkunnen bij iemand, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon. Denk verder na over het invoeren van een klachtenprocedure en een klachtencommissie.

Wat kan ArboNed doen?

Heeft u te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer? Of wilt u het voorkomen? De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kunnen u helpen. Kijk hier wat de mogelijkheden zijn. 

Hulp bij ongewenst gedrag

 

Gerelateerde nieuwsberichten