Arbowet

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Lees hier wat de wijzigingen inhouden.

Wat betekent Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal in de Arbowet. Voor beide partijen gelden wettelijke verplichtingen. 

De Arbowet richt zich op:

 • De algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming
 • Het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden
 • Het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Arbowet: verantwoordelijkheid voor beide partijen

Kern van de Arbowet is dat werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk extra regels bovenop de richtlijnen van de Europese Unie komen. De overheid beperkt zich tot het formuleren van zo concreet mogelijke doelvoorschriften. Een doelvoorschrift bepaalt de mate waarin werkgevers hun werknemers bescherming moeten bieden. Bijvoorbeeld dat werknemers niet zonder bescherming aan geluid boven de 85 decibel mogen worden blootgesteld. Of dat een werknemer die op een hoogte van 2,5 meter werkt, moet worden beschermd tegen valgevaar. Deze doelvoorschriften schrijft de wetgever zo concreet mogelijk op in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

Wat is een arbocatalogus?

In een arbocatalogus wordt vastgelegd hoe de doelvoorschriften worden bereikt. Hiervoor beschrijven werkgevers technieken, middelen, methodes en normen beschreven. In de praktijk stellen vakbonden en werkgeversorganisaties vaak voor de hele branche of sector de arbocatalogus samen. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en arboconvenanten zijn daarbij een goede basis. Als de sociale partners een arbocatalogus voor de branche hebben gemaakt, verwacht de Arbeidsinspectie van alle werkgevers uit de branche dat zij de doelvoorschriften zoals beschreven in die catalogus uitvoeren. Als een branche geen arbocatalogus heeft, dan kan de werkgever er samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging van zijn bedrijf een maken. ArboNed kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een arbocatalogus. Bij het opstellen van een branchecatalogus treedt ArboNed regelmatig op als adviseur.

Welke zaken moet een werkgever regelen volgens de Arbowet?

In de Arbowet staat beschreven dat u en uw werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Samen werkt u aan een gezonde en veilige werkomgeving. Wordt een van uw werknemers toch ziek? Dan moet u al het mogelijke doen om uw werknemer zo snel mogelijk te laten reïntegreren.

Wettelijke verplichtingen voor de werkgever:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor uw werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
 • Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico's in uw organisatie in kaart.  
 • Een plan van aanpak opstellen naar aanleiding van de RI&E. Hierin geeft u aan welke risico’s worden aangepakt en binnen welke termijn.
 • Toegang tot een deskundige werknemer op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld een preventiewerknemer (intern of extern) of een veiligheidskundige.
 • Beleid voeren gericht op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (psa): factoren als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die verzuim kunnen veroorzaken.
 • Voorlichting geven aan uw werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Direct melden van arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname aan de Arbeidsinspectie. Ook moet u een lijst bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. 
 • Bedrijfshulpverlening. Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (BHV-er).
 • Uw werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Hiermee spoort u in een vroeg stadium mogelijke (werkgerelateerde) gezondheidsklachten op.

Verantwoordelijkheid van werknemers

Van werknemers wordt 'verantwoord gedrag' verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere werknemer zijn eigen veiligheid, maar ook die van anderen niet in gevaar mag brengen. Werknemers moeten instructies na komen en materialen op een juiste manier gebruiken.

Verplichtingen voor de werknemer:

 • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste manier gebruiken.
 • Door de werkgever beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en opbergen.
 • Meewerken aan georganiseerde instructies. 
 • De werkgever inlichten bij opgemerkte gevaren voor de gezondheid en veiligheid in de organisatie.
 • De werkgever en andere deskundigen indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Vangnet- of maatwerkregeling

U bent als werkgever, volgens de Arbowet, verplicht om u door deskundigen te laten ondersteunen bij uw verzuimbeleid. U kunt daarbij kiezen voor een vangnet- of maatwerkregeling.

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling sluit u een contract af voor een dienstenpakket met een gecertificeerde Arbodienst, zoals ArboNed. ArboNed bewaakt de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en re-integratie, inclusief de relevante administratieve processen. U voldoet met de inzet van ArboNed dan aan uw wettelijke verplichting op het gebied van verzuimbegeleiding.

Maatwerkregeling

Bij de maatwerkregeling bepaalt u zelf hoe en door wie u zich deskundig laat bijstaan op het gebied van verzuimbegeleiding. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelfstandige bedrijfsartsen in te huren. In deze situatie bent u zelf verantwoordelijk voor afstemming tussen die deskundigen en de arbodienst, zoals bijvoorbeeld bij een re-integratietraject of een Periodiek medisch onderzoek. De contracten met de deskundigen en de arbodienst moeten voldoen aan wettelijke en professionele normen.

Instemming werknemers

Uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met uw keuze voor een vangnet- of maatwerkregeling. Deze overeenstemming moet u – wettelijk verplicht – schriftelijk vastleggen. Wanneer het voorstel om over te stappen op de maatwerkregeling door uw werknemers wordt afgekeurd, dan bent u verplicht om de vangnetregeling toe te passen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen