Wanneer geldt voor u de Wet verbetering poortwachter?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 27 juli 2018 aangemaakt
  • 12 november 2019 bijgewerkt

Doel van de Wet verbetering poortwachter is om het langdurig verzuim te verminderen. Werkgever en werknemer zijn er samen met de arbodienst verantwoordelijk voor dat de zieke werknemer zo snel mogelijk, verantwoord weer aan het werk kan. De wet geldt voor iedere werkgever en al in de eerste week dat uw werknemer zich ziekmeldt, krijgt u ermee te maken. Lees hier welke stappen u doorloopt.

Wanneer geldt voor u de Wet verbetering poortwachter?

Verplichtingen in week 1

Zodra de werknemer ziek is, meldt hij dit bij zijn directe leidinggevende. De werkgever geeft de verzuimmelding door aan de arbodienst. Dat moet uiterlijk op de vierde dag van de ziekmelding gebeuren.

Vervolgstappen jaar 1

In de eerste maand van verzuimmelding heeft de werknemer een eerste gesprek met de bedrijfsarts. Uiterlijk in week 6 moet er volgens de wet een probleemanalyse liggen. Deze analyse van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer stelt de bedrijfsarts op naar aanleiding van het eerste gesprek. Aan de hand hiervan kunt u als werkgever samen met uw werknemer afspraken maken over (mogelijke) werkhervatting.

Uiterlijk twee weken nadat de probleemanalyse binnen is, stelt u in overleg met uw werknemer een Plan van aanpak op. Dit is de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer; in het plan is te lezen wat beiden zullen doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Als het einde van het eerste ziekteverzuimjaar in zicht is, in week 42, geeft u de ziekmelding door aan het UWV. Uw arbodienstverlener kan dit ook voor u doen.

Het tweede jaar

De Wet verbetering poortwachter verplicht dat u bij het ingaan van het tweede verzuimjaar, tussen week 46 en week 52, een eerstejaarsevaluatie doet. U en uw werknemer zijn er samen voor verantwoordelijk dat u het afgelopen jaar evalueert en doelen stelt voor het komende jaar. Welk re-integratieresultaat wilt u beiden behalen?

Als de werknemer na 20 maanden nog niet (volledig) aan het werk is, volgt een re-integratieverslag. Hierin beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie op de re-integratie. Het UWV gebruikt dit verslag om in week 93 de eventuele WIA-aanvraag te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat werkgever en werknemer er alles aan moeten hebben gedaan om instroom in de WIA te voorkomen. Heeft de werknemer zich hieraan niet gehouden, dan krijgt hij geen uitkering. Voldoet de werkgever niet aan de wettelijke verplichtingen, dan moet hij een boete betalen.

Voldoen aan de wet

Bij de abonnementen van ArboNed coördineert de re-integratie- en preventieadviseur het re-integratieproces. Zo voldoet u altijd aan uw wettelijke verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Alle stappen binnen de Wet verbetering poortwachter nog eens helder op een rij? Klik hier.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, het Plan van aanpak en de diverse verzuimgesprekken via de training 'Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen'. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten