Voldoen aan de wet

Weet u aan welke wettelijke regels u moet voldoen? En hebt u alles al op orde op het gebied van gezondheid en veiligheid? Kent u de Wet verbetering poortwachter? Er zijn wettelijke regelingen voor verzuimbegeleiding, gezond aan het werk en veilig aan het werk. 

Wijziging Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht.  Na een overgangsjaar moet u sinds 1 juli 2018 uw arbobeleid op orde hebben om boetes te voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

Wat u moet weten

Arbowet

Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal in de Arbowet. Voor beide partijen gelden wettelijke verplichtingen. Weet u welke?

Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Aan welke spelregels moet u zich houden?

Eigenrisicodrager WGA

Als een werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te zijn, dan hoeft de werkgever geen premie voor het WGA te betalen.

Ziektewet

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' wordt u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract.

Goed geregeld check

Met de Goed geregeld check weet u snel en makkelijk vragen of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen, welke bedrijfsrisico’s u loopt en wat u moet regelen als werknemers ziek worden. In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid beter kunt regelen.

Second opinion

In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts.

AVG en privacywetgeving

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hieronder vindt u een toelichting op de wijzigingen in de AVG en overzicht van veel gestelde vragen rond de privacywetgeving

Arbodienst

Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. De werkgever schakelt een arbodienst in voor verzuimbegeleiding van de zieke werknemer, het beperken van de verzuimduur en het voorkomen van verzuim.

WIA

Werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en ten minste 35% arbeidsongeschikt, hebben recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Ziekmelding

Zowel u als werkgever als de zieke werknemer hebben - volgens de Wet verbetering poortwachter -een aantal rechten en plichten waaraan u moet voldoen bij een ziekmelding. Bijvoorbeeld wanneer moet u de verzuimmelding doorgeven aan uw arbodienst? En wanneer meldt u de zieke werknemer bij het UWV.

Risico-inventarisatie en -evalutie

Met een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Als de Inspectie SZW u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

De professionals van ArboNed ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én de vastlegging van de RI&E.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid in combinatie met werk en leefstijl. En adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt drie verschillende PMO's, afgestemd op uw wensen:

  • Het online ePMO.
  • Het PMO Persoonlijk, voor een uitgebreide gezondheidscheck voor uw werknemers.
  • Bij PMO Vitaal krijgt u maatwerk.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen