Vertrouwenspersoon

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting. De taken zijn onder te verdelen in drie hoofdthema's:

  1. Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen
  2. Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon
  3. Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag

Lees meer over de taken van een vertrouwenspersoon.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Uw werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat uw werknemer zelf al heeft ondernomen, en bepalen mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Intern of extern vertrouwenspersoon?

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Vaak wordt iemand aangesteld die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In sommige, vaak grotere, organisaties word een interne vacature opgesteld en volgt er een selectieprocedure. In het geval van een externe vertrouwenspersoon wordt iemand ingehuurd.

Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij de bedrijfscultuur goed kent. Maar het is belangrijk te beseffen dat het soms moeilijke kwesties zijn. De interne vertrouwenspersoon zit bijvoorbeeld na een melding wel in een vergadering met de dader. Dat kan moeilijkheden geven. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis waardoor hij deskundig is op dit gebied. 

De dienstverlening van ArboNed

ArboNed biedt externe vertrouwenspersonen voor hulp aan slachtoffers bij ongewenst gedrag. Verder kunnen onze vertrouwenspersoon, die ook allemaal bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn, u ook op andere manieren helpen de sociale veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren.

Beleid ongewenste omgangsvormen
Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid bent u als werkgever verplicht aandacht te besteden aan de voorkoming van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Als voorkomen niet mogelijk is, moet ongewenst gedrag zoveel mogelijk worden beperkt. Bent u benieuwd of uw beleid voldoet aan de eisen van de wet? Controleer uw beleid via de PSA-check.

Samenstellen klachtencommissie
Soms is het gedrag zo ernstig dat het nodig is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Dat kan ook nodig zijn als de afgesproken maatregelen niet worden genomen. Het bieden van deze mogelijkheid is een voorwaarde voor het beleid op ongewenste omgangsvormen. Lees meer over de klachtencommissie.

Integriteitsbeleid
Als een werknemer melding maakt van een misstand op het gebied van integriteit, is het belangrijk dit serieus te nemen. De Wet huis van klokkenluiders verplicht werkgevers met tenminste vijftig werknemers een procedure op te stellen voor het melden van (een vermoeden van) een misstand bij zijn werkgever. Lees meer over de klokkenluidersregeling.

Wie is een geschikte kandidaat?

Kiest u voor een intern vertrouwenspersoon zijn er een paar kernkwaliteiten die van pas komt: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk vertrouwelijkheid / heeft vertrouwen van betrokkenen. Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan conflicten in de werkzaamheden tot gevolg hebben. Dit geldt trouwens niet alleen bij een werkgever. Ook bij andere functies kunnen conflicten ontstaan, ook wel “dubbele petten” genoemd. Denk aan juristen, leidinggevenden en zelfs bij leden van de medezeggenschap.

Opleiding vertrouwenspersoon
Omdat de materie complex kan zijn en de kwesties precair is het zinvol uw vertrouwenspersoon op te leiden. Wij bieden uitgebreide trainingen voor de beginnende vertrouwenspersoon en de de vertrouwenspersoon met meer ervaring.

Meer over de basistraining Meer over de experttraining

Naast individuele ondersteuning trainen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers ook groepen werknemers. Bijvoorbeeld in het omgaan met stress of agressief gedrag, met de training Omgaan met agressie en geweld.

Wat is ongewenst gedrag?

In de Arbowet staat vermeld dat elke bedrijf een beleid moet voeren dat gericht is op voorkomen, en als dat niet mogelijk is, beperken van psychosociale arbeidsbelasting (ook wel PSA-beleid genoemd). Hieronder vallen volgens de Arbowet vier punten:

  • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

De eerste drie vallen binnen het beleid ongewenste omgangsvormen, het werkterrein van de vertrouwenspersoon. 

Lees meer over het PSA-beleid

Vertrouwenspersoon aan het werk

ArboNed kan u dus bij staan met een externe vertrouwenspersoon en deskundige op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Wij spreken Marcel Oldenhuizing wat zijn rol is en hoe hij bedrijven kan bijstaan.

Marcel Oldenhuizing, vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen