Vertrouwenspersoon

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Snel naar:

Waarom een vertrouwenspersoon?

Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Uw werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat uw werknemer zelf al heeft ondernomen, en bepalen mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over psychosociale arbeidsbelasting en de vertrouwenspersoon. 

Veelgestelde vragen & antwoorden

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

De taken zijn onder te verdelen in drie hoofdthema's:

 1. Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
 2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
 3. Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
 4. Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

De bevoegdheden zijn van groot belang voor het onafhankelijk uitvoeren van de functie. Vaak worden deze opgenomen in de functieomschrijving en/of het contract tussen bedrijf en externe vertrouwenspersoon:

 1. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
 2. Hij kan externe deskundigen raadplegen, zoals een externe, gecertificeerde vertrouwenspersoon;
 3. Hij mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij ziet;
 4. De vertrouwenspersoon mag de werknemer doorverwijzen naar een andere (externe) vertrouwenspersoon;
 5. Hij heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet hij wel openheid van zaken geven.

Interne of externe vertrouwenspersoon?

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Vaak wordt iemand aangesteld die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In sommige, vaak grotere, organisaties word een interne vacature opgesteld en volgt er een selectieprocedure. In het geval van een externe vertrouwenspersoon wordt iemand ingehuurd.

Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij de bedrijfscultuur goed kent. Maar het is belangrijk te beseffen dat het soms moeilijke kwesties zijn. De interne vertrouwenspersoon zit bijvoorbeeld na een melding wel in een vergadering met de dader. Dat kan moeilijkheden geven. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief omdat hij geen binding heeft met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis waardoor hij deskundig is op dit gebied. 

Wie is een geschikte kandidaat?

Kiest u voor een interne vertrouwenspersoon zijn er een paar kernkwaliteiten die van pas komen: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk vertrouwelijkheid / heeft vertrouwen van betrokkenen.

Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan leiden tot conflicten in de werkzaamheden. Dat geldt trouwens niet alleen bij een werkgever. Ook bij andere functies kunnen conflicten ontstaan, ook wel “dubbele petten” genoemd. Denk aan juristen, leidinggevenden en zelfs bij leden van de medezeggenschap.

Opleiding vertrouwenspersoon

Omdat de materie complex kan zijn en de kwesties precair is het zinvol uw vertrouwenspersoon op te leiden. Wij bieden een compacte training met alle essentiële informatie voor de beginnende vertrouwenspersoon

Meer over de basistraining

Naast individuele ondersteuning trainen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers ook groepen werknemers. Bijvoorbeeld in het omgaan met stress of agressief gedrag, met de training Omgaan met agressie en geweld.

Vertrouwenspersoon van ArboNed 

De functie van vertrouwenspersoon wordt door een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed vervuld. Deze deskundige is bekend met uw organisatie, maar is door zijn onafhankelijkheid in staat met open blik naar uw organisatie te kijken. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij kan u van beleidsadvies voorzien en optreden als externe vertrouwenspersoon. Voor de inzet van een vertrouwenspersoon betaalt u bij ArboNed per uur. Het kennismakings- en adviesgesprek is éénmalig en duurt twee uur en u ontvangt dan jaarlijks een jaarrapportage (1 uur). Daarnaast kunt u optioneel een protocol ongewenste omgangsvormen laten opstellen.

Offerte aanvragen

Rol en positie vertrouwenspersoon

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark vindt het belangrijk dat een werknemer die het slachtoffer is van ongewenst gedrag dit kan bespreken met een vertrouwenspersoon: “Deze kan helpen door te luisteren, mee te denken over oplossingen en eventueel door te verwijzen. Ook kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen door ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren en erger te voorkomen.”

Uit onderzoek van het ministerie van SZW naar de rol en positie van vertrouwenspersonen binnen organisaties komen een aantal aandachtspunten naar voren:

 • Ongeveer de helft van de ondervraagde organisaties heeft een vertrouwenspersoon.
 • De bekendheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen is niet altijd optimaal.
 • Er is een risico op loyaliteitsconflicten voor interne vertrouwenspersonen doordat ze de betrokkenen kennen.
 • De taak- en rolomschrijving is vaak niet helder.
 • Bijna driekwart van de interne vertrouwenspersonen heeft geen training gevolgd en de kwaliteit en professionaliteit loopt sterk uiteen.

Wat is ongewenst gedrag?

In de Arbowet staat vermeld dat elk bedrijf een beleid moet voeren dat gericht is op voorkomen, en als dat niet mogelijk is, beperken van psychosociale arbeidsbelasting (ook wel PSA-beleid genoemd). Hieronder vallen volgens de Arbowet vier punten:

 • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Werkdruk

De eerste drie vallen binnen het beleid ongewenste omgangsvormen, het werkterrein van de vertrouwenspersoon. 

Lees meer over het PSA-beleid

Meer dienstverlening van ArboNed

ArboNed biedt externe vertrouwenspersonen voor hulp aan slachtoffers bij ongewenst gedrag. Verder kunnen onze vertrouwenspersoon, die ook allemaal bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn, u ook op andere manieren helpen de sociale veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren.

Beleid ongewenste omgangsvormen
Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid bent u als werkgever verplicht aandacht te besteden aan de voorkoming van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Als voorkomen niet mogelijk is, moet ongewenst gedrag zoveel mogelijk worden beperkt. Bent u benieuwd of uw beleid voldoet aan de eisen van de wet? Controleer uw beleid via de PSA-check.

Samenstellen klachtencommissie
Soms is het gedrag zo ernstig dat het nodig is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Dat kan ook nodig zijn als de afgesproken maatregelen niet worden genomen. Het bieden van deze mogelijkheid is een voorwaarde voor het beleid op ongewenste omgangsvormen. Lees meer over de klachtencommissie.

Integriteitsbeleid
Als een werknemer melding maakt van een misstand op het gebied van integriteit, is het belangrijk dit serieus te nemen. De Wet huis van klokkenluiders verplicht werkgevers met tenminste vijftig werknemers een procedure op te stellen voor het melden van (een vermoeden van) een misstand bij zijn werkgever. Lees meer over de klokkenluidersregeling.

Marcel Oldenhuizing, vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed

Vertrouwenspersoon aan het werk

ArboNed kan u dus bij staan met een externe vertrouwenspersoon en deskundige op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Wij spreken Marcel Oldenhuizing wat zijn rol is en hoe hij bedrijven kan bijstaan.