ArboDuo Comfortabel

Kiezen voor financiële zekerheid

Voor een vast bedrag per werknemer per jaar houdt u de controle op uw verzuimkosten. Hierbij zijn veel activiteiten voor een effectieve verzuimbegeleiding gedekt, van verzuimmelding tot en met de werkhervatting en alle tussenliggende (poortwachter) activiteiten. Met dit abonnement houdt u controle over de kosten.

Betalen per afgenomen dienst

Betaalt u liever op basis van de ingezette activiteiten, dan start u met een laag instaptarief. U betaalt daarnaast per activiteit die wij voor uw organisatie uitvoeren.Hebt u zelf de juiste expertise in huis, en wilt u de eerste periode van het verzuim zelf registreren en bewaken? Dan is een alternatief startmoment mogelijk.

Werkproces

ArboDuo is een verzuimaanpak met een arboverpleegkundige als regisseur die het verzuimproces voor u coördineert. In duidelijke stappen werken we – samen met u - aan de terugkeer en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers vanaf de eerste dag dat uw werknemer verzuimverlof aanvraagt.

Actie op de eerste verzuimdag

Om de verzuimoorzaak zo goed mogelijk vast te stellen en zowel kort als lang verzuim structureel te verlagen, vragen wij al op de eerste dag van de verzuimmelding aan uw werknemer (online) een korte vragenlijst in te vullen. Via een mobiele telefoon, tablet of gewoon op de computer. Waarbij wij er uiteraard voor zorgen dat de privacy van werknemers en de beveiliging van deze gegevens goed gewaarborgd zijn.

De vragenlijst geeft onze experts inzicht in de oorzaak van het verzuim en bepaalt welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment, door de juiste professional. Door de verzuimbegeleiding af te stemmen op de verzuimoorzaak, kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk weer goed in het werk te functioneren.

Telefonisch consult arboverpleegkundige

Tijdens het telefonisch consult van de arboverpleegkundige staat alles in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat in op de arbeidsomstandigheden van de werknemer, zijn belastbaarheid, het tempo van herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting. De arboverpleegkundige werkt altijd onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De arts wordt verder in principe alleen ingezet op de verplichte momenten die genoemd zijn in de Wet verbetering poortwachter.

Oorzaakafhankelijke inzet 

Op basis van de uitkomsten van de digitale vragenlijst bepaalt de arboverpleegkundige, samen met de bedrijfsarts, welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment. Dat kan een spreekuur bij de bedrijfsarts zijn, of een telefonisch consult met de arboverpleegkundige.

Wanneer blijkt dat het verzuim een psychische oorzaak heeft, dan kan de arboverpleegkundige de werknemer later ook oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Met de arbeidsdeskundige bespreekt de arboverpleegkundige en/of bedrijfsarts de re-integratiemogelijkheden gedetailleerd. Denk daarbij aan aanpassing van het werk, scholing en herplaatsing. De arboverpleegkundige koppelt de informatie uit zijn spreekuur altijd aan de werkgever terug.

Probleemanalyse bij langdurig verzuim

Dreigt het verzuim langdurig te worden, dan stelt de bedrijfsarts (uiterlijk in de zesde verzuimweek) een probleemanalyse op. De probleemanalyse en ons advies vormen de basis voor het plan van aanpak dat u samen met uw werknemer opstelt. Waar nodig begeleiden wij u bij de uitvoering van dit vastgestelde plan, bijvoorbeeld door de afgesproken interventies in gang te zetten. De bedrijfsarts zorgt ervoor dat het plan van aanpak concreet, haalbaar en voor zowel werkgever als werknemer acceptabel is. Uiteraard voldoet het ook aan de eisen die UWV stelt.

Online melding

Met het online verzuimvolgsysteem ‘Vandaag’ bieden wij u een makkelijke manier voor verzuim-, herstel- en verloopmelden en houdt u inzicht in lopende en uitgevoerde acties. Overzichtelijke verzuimcijfers en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces en herstel van uw werknemers.

Offerte aanvragen