Wat zijn de taken en voordelen van een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft een sterke positie in de Arbowet. Zo heeft de werknemersvertegenwoordiging (OR, PVT) instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en bij de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Hierdoor kan hij op groot draagvlak rekenen binnen de organisatie. Wat zijn de taken en voordelen van een preventiemedewerker?

Wat zijn de taken en voordelen van een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies op arbovlak aan werknemers en leidinggevenden. De ideale preventiemedewerker is administratief handig, weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s. De preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten:

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Aanvullende taken kunnen zijn:

Signalering en melding
 • Aanspreekpunt voor externe arbo-deskundigen.
 • Signaleren en melden van arboknelpunten.
 • Het lopen van periodieke inspectierondes om te kijken of de arborichtlijnen worden nageleefd.
 • Arbomeldpunt voor gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en arboklachten en het analyseren en evalueren ervan.
 • Voortgangsbewaker bij de uitvoering van het arbobeleid, de RI&E en Plan van Aanpak.
Aanlevering input
 • Coördinator van activiteiten rond arbobeleidsvoering.
 • Adviseur management bij ontwikkeling arbobeleid.
 • Meewerken aan formuleren of bijstellen van arbobeleidsdocumenten (plannen, doelen, middelen).
 • Bijwonen van werkoverleggen die over arbo gaan.
Voorlichting en instructie
 • Arbo-vraagbaak zijn door vragen van werknemers te beantwoorden.
 • Verzorgen of laten verzorgen van voorlichting/instructie/onderricht rond arbo (zoals een tiltraining of BHV-cursus). De preventiemedewerker hoeft overigens niet alles zelf te weten, maar moet wel weten waar de kennis dan vandaan kan komen.
Evaluatie
 • Evalueren gerealiseerde uitvoering plan van aanpak.
 • Evalueren van werking van het arbozorgsysteem in het licht van gestelde doelen.

Preventiemedewerker in de praktijk

Coaching voor de preventiemedewerker

De voordelen van een preventiemedewerker

Een preventiemedewerker in het mkb heeft deze taak meestal naast zijn eigen functie, op zijn eigen locatie en onder zijn eigen leidinggevende. De deskundigheid, ervaring en beschikbaarheid van de preventiemedewerker sluit dan ook aan bij de specifieke arbeidsrisico’s in de branche. De preventiemedewerker kent het reilen en zeilen binnen de organisatie over het algemeen heel goed, waardoor hij de aangewezen gesprekspartner is als het gaat om preventie. Hij kan mogelijke problemen snel signaleren en hierover onderbouwd adviseren. Hij is hierdoor een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. Uiteraard is het belangrijk dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt om zijn taken uit te voeren.

Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker:

Boek de training preventiemedewerker

Gerelateerde nieuwsberichten