Uw werknemer wil niet re-integreren. Wat kunt u als werkgever doen?

Als een werknemer ziek is, bent u er als werkgever samen met uw werknemer voor verantwoordelijk dat hij op een gezonde en verantwoorde manier weer aan het werk gaat, ook tijdens de coronacrisis. Maar nu kan het zijn dat u de indruk krijgt dat uw werknemer niet erg meewerkt. Wat kunt u dan nog doen als werkgever?

Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie

Verplichtingen werknemer

Laten we beginnen bij de verplichtingen van de zieke werknemer. Die heeft vanuit de Arbowet namelijk ook een aantal verplichtingen. Wanneer de werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt, heeft de werkgever een aantal wettelijke mogelijkheden om de naleving te kunnen afdwingen. De werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV om de re-integratieinspanningen van werknemer te laten toetsen. Daarnaast is het mogelijk om, nadat u uw werknemer zonder succes schriftelijk gewaarschuwd hebt, het loon op te schorten of het loon stop te zetten.

Loon opschorten of stopzetten?

U mag als werkgever het loon alleen opschorten wanneer u niet de mogelijkheid heeft/krijgt om te controleren of uw medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt/ziek is. Opschorten betekent dat u het salaris met terugwerkende kracht moet uitbetalen, zodra de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, zich bijvoorbeeld heeft laten controleren door een bedrijfsarts en als daaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt was.

Een loonstop is een verdergaande maatregel dan de loonopschorting. Het stopzetten van loon kan onder meer als uw werknemer zijn genezing belemmert, hij weigert zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten en als uw medewerker bijvoorbeeld weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan van aanpak.

Als een loonstop er niet toe leidt dat de werknemer zich houdt aan de re-integratieinspanningen, kunt u uiteindelijk de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. Let hierbij wel goed op, u moet er alles aan hebben gedaan om de werknemer de kans te geven aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Het is raadzaam om deze stappen af te stemmen met een arbeidsrechtjurist.

Rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol bij de re-integratieverplichtingen. Hij geeft aan wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn en wat dit inhoudt voor het werk.

Als een bedrijfsarts een werknemer wel geschikt vindt voor passend werk (kan bijvoorbeeld nog niet het eigen zware werk doen maar wel lichte werkzaamheden), dan is het aan de werkgever om na te gaan of dit passende werk er is. Zo ja, dan is de werknemer verplicht hieraan gehoor te geven. Als de bedrijfsarts vindt dat er geen beperkingen meer aanwezig zijn om het eigen werk te hervatten, dan moet de werknemer ook hieraan gehoor geven en zijn eigen werk hervatten.

Second opinion en deskundigenoordeel

Als de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts kan hij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Ook kan hij naar UWV voor een deskundigenoordeel. Een second opinion of deskundigenoordeel betekent overigens niet dat uw werknemer zijn re-integratie kan opschorten.

Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts de werknemer arbeidsongeschikt vindt, terwijl u van mening bent dat de werknemer best kan werken. U kunt dan geen second opinion aanvragen, dat kan alleen de werknemer. Wel kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Voorkom escalatie van een conflict

Waar de bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van medische beperkingen bij de werknemer, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker optreden als bemiddelaar bij conflicten en escalatie van de situatie helpen voorkomen.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten