Prinsjesdag 2021 - interessant voor u als werkgever

 • Leestijd
  2 minuten
 • 22 september 2021 aangemaakt

Prinsjesdag 2021 is achter de rug, de Miljoenennota voor 2022 is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn in volle gang. Lees hier de belangrijkste afspraken uit de Prinsjesdagstukken voor u als werkgever op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken.

prinsjesdag 2019

1. Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet komt kleinere werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Hierover berichtten we eerder al hier en hier. De belangrijkste maatregelen:

 • Vanaf 1 januari 2022 betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers. U bent 'kleine werkgever' wanneer u een loonsom heeft tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. 
 • Structureel is er € 450 miljoen beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld met een MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierin is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals een groot deel van de re-integratieverplichtingen over van de werkgever.
 • In 2022 is er incidenteel € 300 miljoen extra beschikbaar en in 2023 is dat € 150 miljoen.

2. Gezond en veilig werken

 • Een gezond en veilig bedrijf begint bij de de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarom blijft het kabinet hier aandacht aan besteden. Meer werkgevers moeten weten dat een RI&E verplicht is en werkgevers krijgen hulp bij de aanpak van de risico's in hun bedrijf.
 • Om het gezond en vitaal thuiswerken te bevorderen, heeft het kabinet € 5 miljoen vrijgemaakt. Bedrijven mogen hun werknemers belastingvrij een thuiswerkvergoeding geven van 2 euro per dag.
 • Ook maakt het kabinet er werk van om burn-outklachten te verminderen en de vitaliteit te verhogen. Daarvoor komen er concrete trajecten als ‘Bewegen het nieuwe normaal’ en ‘Elk half uur even bewegen’. 
 • Het veilig werken met gevaarlijke stoffen blijft een belangrijk thema. Het kabinet verbetert het asbeststelsel en past de Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie aan. 
 • In 2022 komt er een nieuwe langetermijnvisie op het arbobeleid: de Arbovisie 2040. Belangrijke onderwerpen zijn preventie, het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg en de verbinding daarvan met de reguliere zorg en het verbeteren van de naleving. 

3. Investeringen Duurzame Inzetbaarheid

 • De coronacrisis heeft het belang van een leven lang ontwikkelen onderstreept. Het houdt mensen inzetbaar op een veranderende arbeidsmarkt. Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Om werkgevers in het mkb hierbij te helpen, is er de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb: de SLIM-regeling
 • In 2020 startte het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP). Vanuit dit programma is structureel € 10 miljoen beschikbaar, ook in 2022.
 • In het pensioenakkoord zijn middelen vrij gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Via de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor sectoren die knelpunten ervaren bij het treffen van regelingen voor eerder uittreden.