Jaarplan Inspectie SZW 2020

  • Leestijd
    1 minuten
  • 21 november 2019 aangemaakt
  • 26 november 2019 bijgewerkt

Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor komend jaar gepubliceerd. In dit jaarplan beschrijft de Inspectie wat ze in 2020 als speerpunten beschouwen. Eén van de belangrijkste is het realiseren en zichtbaar maken (en meten) van het maatschappelijk effect door verbeterde naleving van de arbeidswetten, zoals de Arbeidsomstandighedenwet.

Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid. Met deze personele groei wil de Inspectie het komend jaar de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt dus ingezet op verbetering van de naleving van de arbeidswetten, zoals de Wet Minimumloon en minimumvakantietieslag, de Wet Arbeidsvreemdelingen en de Arbeidsomstandighedenwet. Het direct beboeten van bedrijven die geen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben, helpt hierbij. 

Komend jaar is het tweede jaar van het Meerjarenplan 2019-2022. De Inspectie beoordeelt dit najaar, halverwege het meerjarenprogramma, of en zo ja in hoeverre bij de risico’s, doelen en ontwikkelingen aanpassingen nodig zijn. En wat dit betekent voor de verdeling van menskracht en middelen.

Versterkte inzet op arbozorg

Verder kiest de Inspectie voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Hierbij kijken inspecteurs en bedrijven breed naar de algemene veiligheidssituatie in een bedrijf. Bij de inzet op de naleving van de arbozorgbepalingen ligt de focus - zoals al eerder aangegeven in de meerjarenprogrammering - op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. De RI&E is immers een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn.

Meer over Jaarplan Inspectie SZW

Training Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie

Het komend jaar zet de Inspectie weer extra in op de RI&E. Uit de Arbo in bedrijf 2018 blijkt dat 51% van de bedrijven in Nederland nog geen RI&E hebben uitgevoerd. In de praktische training van één dag helpen we u op weg zodat u zelf uw RI&E kunt opstellen.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten