Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 10 mei 2019 aangemaakt
  • 14 mei 2019 bijgewerkt

Valt uw werknemer voor langere tijd uit, is de kans groot dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en hoe? Wij geven antwoord op deze vragen.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over re-integratie mogelijkheden van een zieke werknemer

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Hij kijkt naar de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Dit doet hij door een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer. Vier vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn: kan de werknemer terug naar het eigen werk? Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan? Als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar ander werk bij de eigen werkgever. En mocht er ook daar niet geschikte arbeid zijn, moet er gezocht worden naar werk buiten de eigen werkgever (het zogenoemde tweede spoor).

Wanneer wordt het arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet expliciet in de Arbowet genoemd. De wet verplicht de werkgevers echter wel om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door het onderzoek van een arbeidskundige. Als u niet onderbouwd met een rapport wat u heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd. In de 42e week moet namelijk vanuit de Wet verbetering poortwachter een ziekmelding bij het UWV gedaan worden. Omdat bij het ingaan van het tweede verzuimjaar de wet verplicht werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen, is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode sterk raadzaam.

Kunt u ook eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Ja, dat kan. Soms kan het slim zijn om eerder een onderzoek in te zetten bijvoorbeeld als het snel duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren naar zijn eigen werk. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder voor maar kan ook. Bijvoorbeeld als bedrijfsarts aangeeft dat het geen toegevoegde waarde heeft omdat de werknemer bijna hersteld is na dat eerste jaar.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Een arbeidsdeskundige zal samenwerken met de bedrijfsarts met de inachtneming van privacy en medische geheimhouding. Dan zal de arbeidsdeskundige altijd contact hebben met de werknemer, de werkgever en de werkplek bezoeken. Door zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts kan hij een gewogen advies uitbrengen. Dit advies schrijft hij in een re-integratie rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de herintreding. Deze ontvangen beide partijen.

Samengevat

In deze korte video leggen we de taken van de arbeidsdeskundige en het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek nogmaals uit.

Benieuwd wat ArboNed voor u kan doen?

ArboNed voert zo’n 4.200 onderzoeken per jaar uit. Daarbij kunnen wij een multidisciplinaire check inzetten. Hierbij beoordeelt een arbeidsdeskundige in teamverband met verschillende disciplines (zoals bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, re-integratie & preventie adviseur en eventueel psycholoog) aan de hand van het dossier of de re-integratie mogelijkheden voldoende worden benut. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn en of de re-integratie kan worden versneld. Verder geven onze arbeidsdeskundigen ook voorlichting en advies om te helpen bij organisatiebrede re-integratievraagstukken. Benieuwd wat een arbeidsdeskundige voor u kan doen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed of via 030 299 62 77 en salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten