Arbodienst

Leestijd
3 minuten

Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. Kerntaak van de arbodienst is om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Daarvoor heeft de arbodienst vier kerndeskundigen in huis: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeid- en organisatiedeskundige.

De voordelen van een arbodienst

Een werknemer heeft bij langdurig verzuim vaak te maken met bijvoorbeeld achteruitgang in inkomen. Voor werkgevers komt de continuïteit van het werk in gevaar en kunnen de kosten van het verzuim hoog oplopen. Het inschakelen van een arbodienst helpt zowel werknemers als werkgevers. Dankzij een goede verzuimbegeleiding, het beperken van de verzuimduur en het voorkomen van verzuim, kunt u veel vervelende gevolgen van verzuim voor zijn.

Wettelijke verplichting

Werkgevers zijn verplicht om bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid deskundige ondersteuning te regelen.

Als werkgever kunt u nog steeds kiezen tussen een vangnet- of een maatwerkregeling. Bij de vangnetregeling brengt u uw arbotaken onder bij een gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed. Een maatwerkregeling betekent dat u de arbotaken intern organiseert. Hierbij huurt u minimaal een externe bedrijfsarts in. De meeste organisaties maken gebruik van de vangnetregeling.

Als u kiest voor een gecertificeerde, externe arbodienst, dan kiest u zelf de arbodienst die het beste aansluit bij uw wensen. Sommige brancheverenigingen en verzekeraars hebben een samenwerkingsverband met een arbodienst. Het kan voordelig zijn om u hierbij aan te sluiten.

 

U bent verplicht om als werkgever de volgende diensten af te nemen bij een arbodienst:

De Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht bij de keuze voor de arbodienst, de preventiemedewerker en arbeidsomstandighedenbeleid. Zo worden ook de werknemers betrokken bij het arbeidsomstandighedenbeleid van uw bedrijf.

Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
  • In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt de second opinion.
  • Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben, zodat een werknemer een klacht kan indienen.

Dit doet een arbodienst

1. Verzuimbegeleiding

Het bekendst is de arbodienst van de verzuimbegeleiding, want u bent verplicht om u bij de begeleiding van zieke werknemers bij te laten staan door een bedrijfsarts. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de bedrijfsarts binnen 6 weken een Probleemanalyse met richtinggevend advies opstellen. Hiermee kunnen u en uw werknemer een Plan van aanpak maken voor de re-integratie. Een casemanager, bij ArboNed is dat de procesregisseur of re-integratie- en preventie-adviseur, zorgt ervoor dat alle stappen in de verzuimbegeleiding zorgvuldig en op tijd worden doorlopen.

Een goede ziekteverzuimbegeleiding draagt bij aan een spoedig herstel en daar hebben alle partijen baat bij.

verzuimVerzuimabonnementenkiezer

Bij ArboNed kiest u zelf hoe u het verzuim binnen uw organisatie wilt aanpakken. Lees hier meer over de mogelijkheden.

2. Beperken van de risico’s op ziekteverzuim

De verzuimbegeleiding van de arbodienst is van cruciaal belang. Maar ook het beperken van de risico’s op ziekteverzuim is een van de zaken waarmee een arbodienst zich voor u bezig houdt. Dit gebeurt onder andere met een wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Iedere werkgever moet de RI&E (laten) uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is.

U kunt uw RI&E zelf uitvoeren. Als u in totaal voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt en niet gebruikmaakt van een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging, is het wel verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodienstverlener. U kunt de RI&E ook helemaal samen met een arbodienst uitvoeren.

3. Voorkomen van verzuim

Het devies blijft altijd: voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor diensten van de arbodienst. Is er verzuim binnen uw bedrijf, kan de arbodienst u daarbij helpen. Maar de professionals staan ook voor u klaar bij het voorkomen van verzuim. Dit zijn overigens ook belangrijke onderdelen van het verplichte basiscontract. Daarin zijn bijvoorbeeld zaken opgenomen als de vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers, afstemming door de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en toegang tot alle werkplekken voor de bedrijfsarts.

Omdat verzuim voorkomen zo belangrijk is, zijn werkgevers ook wettelijk verplicht om hun werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Bij dat onderzoek wordt er gekeken of de werknemer gezond aan het werk is en of er kans is op gezondheidsproblemen (zowel fysiek als mentaal). Een PMO kan afgenomen worden middels een digitale vragenlijst, maar soms zijn er ook aanvullende fysieke onderzoeken nodig. Dat gebeurt meestal door een bedrijfsarts.

Het PMO geeft uw werknemer inzicht in zijn energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Alle werknemers krijgen een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten uit hun onderzoek. Hierdoor biedt het PMO niet alleen inzicht, maar ook oplossingen.

Voor sommige beroepen moeten er verplicht periodieke medische keuringen plaatsvinden. Deze worden ook uitgevoerd door, en onder supervisie van een bedrijfsarts.

Kwaliteitseisen

Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarnaast kunnen arbodiensten ervoor kiezen om ook ISO-gecertificeerd te zijn. ArboNed was in 1999 de eerste landelijke arbodienst met het certificaat ISO-9001.

Direct online aansluiten bij een arbodienst

Bij ArboNed kunt u direct online een verzuimabonnement afsluiten. Met een verzuimabonnement bent u aangesloten bij een arbodienst en bent u verzekerd dat u voldoet aan deze wettelijke verplichting. ArboNed heeft drie verschillende verzuimabonnementen zodat u kunt kiezen welke het best bij uw onderneming past.

Direct afsluiten

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer