Second opinion

Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts.

Wanneer een second opinion?

De second opinion heeft betrekking op individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts en niet op zijn ‘collectieve’ advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt over het advies van een bedrijfsarts in het kader van:

  • Verzuimbegeleiding.
  • Een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek, beter bekend als PAGO/PMO.
  • Consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met werk(omstandigheden), beter bekend als het open spreekuur.

U kunt als werkgever geen second opinion aanvragen.

Hoe werkt een second opinion bij ArboNed?

Uitvoering van de second opinion moet gebeuren volgens de werkwijze zoals u als werkgever dit afspreekt met ArboNed, en uiteraard conform de wetgeving hierover. ArboNed komt onderstaande werkwijze met u overeen in het basiscontract, zodat u voldoet aan de nieuwe Arbowet.

Als een werknemer een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, die niet werkzaam mag zijn bij ArboNed. De bedrijfsarts stuurt alle relevante en noodzakelijke informatie, met toestemming van werknemer, naar de second opinion arts.

De second opinion wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van de Landelijke poule bedrijfsartsen. De meest actuele lijst vindt u op bedrijfsartsensecondopinion.nl. Deze bedrijfsarts is niet werkzaam voor of namens ArboNed B.V. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever tenzij de werknemer zelf kiest om een bedrijfsarts buiten de in de lijst genoemde bedrijfsarts te kiezen voor de second opinion. Voor de second opinion wordt het binnen ArboNed geldende tarief in rekening worden gebracht. Vanzelfsprekend voldoet deze poule aan de nieuwe regelgeving.

De bedrijfsarts second opinion stuurt zijn factuur aan uw eigen bedrijfsarts of uw arbodienst. Indien de second opinion geen onderdeel uitmaakt van uw abonnementstarief berekenen wij het bedrag aan u door.

Terugkoppeling en verdere behandeling

Een second opinion arts moet een eigen advies geven, en geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Dit advies wordt met uw werknemer besproken en met zijn toestemming doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de werknemer in hoeverre hij het advies overneemt in zijn eigen advisering naar u en uw werknemer. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Wat kost een second opinion en wie betaalt het?

De second opinion, zoals overeen-gekomen in onze overeenkomst met u, moet volgens de Arbowet door de werkgever worden betaald. Wanneer uw werknemer een second opinion laat uitvoeren buiten de overeengekomen werkwijze en u heeft hiervoor geen toestemming aan de werknemer gegeven, dan komen de kosten voor rekening van de werknemer.

Wat is het verschil met de klachtenprocedure?

ArboNed streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatie-voorziening een rol. Bent u, als werkgever of uw werknemer, ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u of uw werknemer een klacht indienen. Hiervoor is een aparte klachtenprocedure. Er kan geen klacht ingediend worden wanneer er onvrede is over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige, om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hiervoor kunt u of uw werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Wat is het verschil met het deskundigenoordeel van het UWV?

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van uw werknemer. Zowel u en/of uw werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, wanneer de re-integratie vastloopt. UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel over de situatie. Op uwv.nl geeft UWV aan alleen een oordeel te geven in de volgende situaties:

  • Is er een meningsverschil of de werknemer volledig eigen werk kan doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Een deskundigenoordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over de second opinion? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen