Second opinion

  • Leestijd
    3 minuten
  • 06 augustus 2019 aangemaakt
  • 08 augustus 2019 bijgewerkt

Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion. Dat betekent dat een werknemer een andere bedrijfsarts mag raadplegen als hij twijfelt over het advies van de behandelend bedrijfsarts.

Second opinion

Wanneer een second opinion?

U kunt als werkgever geen second opinion aanvragen. Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij twijfelt over het advies van een bedrijfsarts in het kader van:

De second opinion gaat over de individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts en niet op zijn ‘collectieve’ advisering zoals over het verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

Hoe werkt een second opinion bij ArboNed?

Een werknemer die een second opinion wilt, vraagt dit aan bij zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.

De bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, die niet bij ArboNed mag werken. De bedrijfsarts stuurt - met toestemming van de werknemer - alle relevante en noodzakelijke informatie naar de second opinion arts.

Een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van de Landelijke poule bedrijfsartsen voert de second opinion uit. Vanzelfsprekend voldoet deze poule aan de geldende regelgeving. De meest actuele lijst van bedrijfsartsen vindt u op bedrijfsartsensecondopinion.nl. Deze bedrijfsarts werkt zoals gezegd niet voor of namens ArboNed B.V.

Deze werkwijze staat ook beschreven in het basiscontract dat u - zoals verplicht vanuit de Arbowet - met ArboNed afsluit.

basiscontractHeeft u al een basiscontract?

De Arbowet verplicht werkgevers in bezit te zijn van een basiscontract met een arbodienstverlener. Gemakkelijk en snel uw basiscontract regelen, op een moment dat het u uitkomt?

Kies het basiscontract dat past bij uw bedrijf

Terugkoppeling en verdere behandeling

De second opinion arts moet een eigen advies geven, geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Hij bespreekt zijn advies met uw werknemer en stuurt het, met toestemming van de werknemer, naar de behandelend bedrijfsarts.

De behandelend bedrijfsarts pakt de begeleiding verder op en zal bij de werknemer gemotiveerd aangeven in hoeverre hij het advies van de second opinion arts overneemt. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Wat kost een second opinion en wie betaalt het?

De second opinion, zoals overeengekomen in onze overeenkomst met u, moet volgens de Arbowet door de werkgever worden betaald. Wanneer uw werknemer een second opinion laat uitvoeren buiten de overeengekomen werkwijze en u heeft hiervoor geen toestemming aan de werknemer gegeven, dan komen de kosten voor rekening van de werknemer.

Voor de second opinion wordt het binnen ArboNed geldende tarief in rekening worden gebracht. De bedrijfsarts second opinion stuurt zijn factuur aan uw eigen bedrijfsarts of aan uw arbodienst. Is de second opinion niet opgenomen in uw abonnementstarief, dan berekenen wij het bedrag aan u door.

aedWat zijn de kosten van een zieke werknemer?

De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?

Second opinion of klachtenprocedure?

ArboNed streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of uw werknemer, ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure.

U kunt geen klacht indienen bij onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige, om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hiervoor kunt u of uw werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Het verschil met het deskundigenoordeel van het UWV

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van uw werknemer. Als de re-integratie vastloopt, kunnen zowel u als uw werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U krijgt dan een onafhankelijk oordeel over de situatie. UWV geeft alleen een oordeel in de volgende situaties:

  • Is er een meningsverschil of de werknemer volledig eigen werk kan doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Gerelateerde nieuwsberichten