Second opinion

Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion. Dat betekent dat hij een andere bedrijfsarts mag raadplegen bij twijfel over het advies van de behandelend bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot arbeid.

Second opinion

Wanneer een second opinion?

U kunt als werkgever geen second opinion aanvragen. Een werknemer kan wel een second opinion aanvragen als hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot arbeid. Dit kan gaan om zaken als:

De second opinion gaat over de individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts en niet over collectieve zaken als bijvoorbeeld het verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

Hoe werkt een second opinion bij ArboNed?

Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen. U als werkgever kunt dat niet. Als een werknemer een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een conflict tussen werkgever en werknemer, waarbij de second opinion als instrument wordt ingezet;
  • de werknemer heeft geen concrete vraag;
  • als er al meerdere malen om een second opinion is gevraagd.

In dat geval moet de bedrijfsarts kunnen motiveren waarom er geen second opinion komt. Gaat de bedrijfsarts wel akkoord met een second opinion? Dan verwijst hij de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde organisatie als hijzelf. De bedrijfsarts stuurt - met toestemming van de werknemer - alle relevante en noodzakelijke informatie naar de second opinion arts.

Een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van de Landelijke poule bedrijfsartsen voert de second opinion uit. Vanzelfsprekend voldoet deze poule aan de geldende regelgeving. De meest actuele lijst van bedrijfsartsen vindt u op bedrijfsartsensecondopinion.nl

Deze werkwijze staat ook beschreven in het basiscontract dat u - zoals verplicht vanuit de Arbowet - met ArboNed afsluit.

basiscontractHeeft u al een basiscontract?

De Arbowet verplicht werkgevers in bezit te zijn van een basiscontract met een arbodienstverlener. Gemakkelijk en snel uw basiscontract regelen, op een moment dat het u uitkomt?

Kies het basiscontract dat past bij uw bedrijf

Terugkoppeling en verdere behandeling

De second opinion arts moet een eigen advies geven, dus geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Hij bespreekt zijn advies met uw werknemer en stuurt het, met toestemming van de werknemer, naar de behandelend bedrijfsarts.

De behandelend bedrijfsarts pakt de begeleiding verder op en geeft bij de werknemer aan in hoeverre hij het advies van de second opinion arts overneemt. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Wat kost een second opinion en wie betaalt het?

De second opinion, zoals overeengekomen in onze overeenkomst met u, moet volgens de Arbowet door de werkgever worden betaald. Wanneer uw werknemer zich bij de aanvraag van een second opinion niet houdt aan de overeengekomen werkwijze (u heeft bijvoorbeeld geen toestemming gegeven), dan komen de kosten voor rekening van de werknemer.

Voor de second opinion wordt het binnen ArboNed geldende tarief in rekening worden gebracht. De bedrijfsarts die second opinion uitvoert, stuurt zijn factuur aan uw eigen bedrijfsarts of aan uw arbodienst. Is de second opinion niet opgenomen in uw abonnementstarief? Dan berekenen wij de kosten aan u door.

aedWat zijn de kosten van een zieke werknemer?

De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?

Second opinion of klachtenprocedure?

ArboNed streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u als werkgever ontevreden over onze dienstverlening of is uw werknemer dat? Dan kunt u een klacht indienen. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure.

U kunt geen klacht indienen bij onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige, om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hiervoor kunt u of uw werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Het verschil met het deskundigenoordeel van het UWV

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie van uw werknemer. Als de re-integratie vastloopt, kunnen zowel u als uw werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. U krijgt dan een onafhankelijk oordeel over de situatie. Het UWV geeft alleen een oordeel bij de volgende vragen / meningsverschillen:

  • Kan de werknemer zijn eigen werk wel volledig uitvoeren?
  • Passen de werkzaamheden, binnen of buiten het bedrijf, wel bij de werknemer?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of als u de werknemer herplaatst in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Gerelateerde nieuwsberichten