Een ziekmelding. Wie zijn er allemaal betrokken?

Als werkgever krijgt u er vroeg of laat mee te maken: een ziekmelding. Is iemand langer ziek, dan komen er meer partijen en verplichtingen bij kijken. Wij zetten de betrokkenen en hun verplichtingen op een rij.

betrokkenen bij een ziekmelding

De werkgever

U ontvangt de ziekmelding van uw werknemer. Bij voorkeur gebeurt dit volgens de regels uit het verzuimprotocol dat u samen met uw werknemer(s) heeft opgesteld. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en wat u hierover heeft afgesproken, kan het ook zijn dat de HR-verantwoordelijke of de leidinggevende van de zieke werknemer de ziekmelding ontvangt.
Het bedrijf meldt de ziekmelding altijd direct aan de arbodienst, ook als u verwacht dat uw werknemer binnen een week aan het werk is.

Is uw werknemer langer ziek, dan komt de Wet verbetering poortwachter om de hoek kijken. Hierin staan alle stappen beschreven die u als werkgever moet doorlopen. Tijdens ziekte blijft u het salaris van de werknemer doorbetalen. Wettelijk gezien is dat minimaal 70%, maar daar kan in de cao of arbeidsovereenkomst naar boven van worden afgeweken.

De werknemer

Uw werknemer meldt zich ziek volgens uw verzuimprotocol. Hij hoeft hierbij niet te melden wat zijn klachten zijn. Is hij langer ziek, dan gelden er ook verplichtingen vanuit de werknemer. Zo moet hij meewerken aan zijn re-integratie en/of aangepast of vervangend werk accepteren. 

Dit mag u vragen bij een ziekmelding

Als uw werknemer zich ziek meldt, mag u een aantal vragen stellen en een aantal niet. Wij zetten het hier op een rij.

Vragen bij een ziekmelding

De bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is de enige medische specialist die uw werknemer mag beoordelen op arbeidsongeschiktheid. Hij geeft ook adviezen over terugkeer naar werk in zijn eigen of andere functie. De bedrijfsarts is onafhankelijk en zorgt voor een duurzame terugkeer naar werk. Hij mag geen medische informatie delen met u als werkgever. Afhankelijk van de duur en de aard van de ziekmelding kan ook ‘interventie’ ingezet worden. Dit kan een arbeidsdeskundige of andere professional zijn, zoals een psycholoog of een bedrijfsmaatschappelijk werker. De werkgever is verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen van een bedrijfsarts en een eventuele interventie en betaalt de kosten.

De casemanager

Als uw werknemer langer dan 8 weken ziek is, moet u een Plan van aanpak maken en daarin een casemanager aanwijzen. In het geval van langdurend verzuim, is het prettig als u een casemanager heeft met meer ervaring in deze processen. Bijvoorbeeld een HR-medewerker, een casemanager bij u in loondienst, of een externe casemanager. De casemanager is contactpersoon voor de werknemer, verzuimbegeleider, heeft een informerende en adviserende rol en kan als dat nodig is bemiddelen tussen alle betrokken partijen.

Het UWV

Bij langdurige ziekte komt het UWV om de hoek kijken, bijvoorbeeld bij een WIA-aanvraag of voor het aanvragen van een Deskundigenoordeel. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.

Training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen neemt u mee vanaf het moment dat er een ziekmelding wordt gedaan. U krijgt heldere uitleg over de inspanningen die van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten