Checklist wijzigingen Arbowet

HEEFT U ZE ALLEMAAL

OP EEN RIJTJE?

Wij bieden praktisch inzicht in de zaken die sinds 1 juli 2018 volgens de gewijzigde Arbowet geregeld moeten zijn.

Met de Arbowet-checklist ziet u direct aan welke wettelijke verplichting u moet voldoen

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet afgelopen. De wijzigingen die op 1 juli 2017 zijn ingegaan, moet u hebben doorgevoerd, om boetes te voorkomen. Om zeker te zijn dat u op tijd voldoet aan uw wettelijke verplichtingen hebben wij een overzichtelijke checklist gemaakt.

Download Checklist 

Heeft u alles op een rij?

Checklist gewijzigde Arbowet

pdf, 147.7 kB

Een basiscontract met een arbodienst is sinds 1 juli verplicht.

Voorkom boetes met een verzuimabonnement van ArboNed.

Basiscontract

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. De overheid heeft geconstateerd dat er een grote diversiteit aan contracten is tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Daarom is het basiscontract geïntroduceerd.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Hieronder vindt u wat volgens de nieuwe Arbowet minimaal in het basiscontract moet staan. 

 • Bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving. Lees hier welke taken dat moeten zijn.
 • In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld. Hier vindt u een voorbeeld van hoe wij dat doen en een voorbeeld van een verzuimprotocol.
 • De arbodienstverlener moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen. Een voorbeeld is de klachtenprocedure van ArboNed.
 • De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een gegeven advies. De uitvoering van de second opinion moet de arbodienstverlener vastgelegd hebben. Hier ziet u hoe ArboNed dit geregeld heeft.
 • Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. Ook dit moet worden vastgelegd in het basiscontract. 
 • Er moet geregeld worden dat zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens, dat de bedrijfsarts onafhankelijk kan werken, dat er onderlinge afstemming tussen de kerndeskundigen plaatsvindt. Dit zijn naast de bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een hogere veiligheidskundige en een arbeids-en organisatiedeskundige. De samenwerking tussen de interne en externe (kern)deskundigen moet gefaciliteerd worden.

Heeft u een verzuimabonnement bij ArboNed? Dan heeft u een contract dat voldoet aan de eisen van het basiscontract. Dit contract moet in uw bezit zijn en uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging moet hiermee akkoord zijn. Heeft u geen OR of PVT, dan stemt u dit af met de betrokken werknemers. Voor vragen over uw contract kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ArboNed. 

Bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. 

 • In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of geen klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. U moet uw werknemers actief wijzen op dit spreekuur. Dat kunt u doen met dit voorbeeld.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. 
 • Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken. De website Inpreventie (speciaal voor de preventiemedewerker) heeft een handig overzicht gemaakt met overzichtelijk poster over de verschillende samenwerkingen binnen het bedrijf om gezond en veilig werk te bevorderen. 

De preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Nu wordt de rol nog belangrijker.

 • De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.
 • Om in te stemmen met de positie van de preventiemedewerker is het raadzaam om een omschrijving van taken op te stellen. Een voorbeeld van zo'n omschrijving vindt u hier. 
 • De rol van preventiemedewerker is bekend bij de betrokken werknemer én uw organisatie. Dit kunt u doen door een algemene mail naar al uw werknemers. Hier ziet u een voorbeeld.

Meer over de Arbowet?

Wilt u meer weten over de achtergrond van de Arbowet, de veranderende rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de boetes op het niet hebben van een basiscontract? Check dan onze uitgebreide informatiepagina.

Wijzigingen Arbowet