Wet- en regelgeving

 • Mag ik bij ziekmelding aan een werknemer vragen wat hij/zij nog wel kan doen?

  Een werkgever mag, als een werknemer zich ziek meldt, de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  1. het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  2. de vermoedelijke duur van het verzuim;
  3. de lopende afspraken en werkzaamheden;
  4. of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  5. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  6. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

  De gegevens die een werkgever mag verwerken, naast de gegevens van de ziekmelding, zijn de gegevens die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

  Kijk in deze leaflet (download) voor meer informatie over wat u wel of niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding, gebaseerd op gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

  Wilt uw zieke werknemer op vakantie, dan adviseren wij u om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie op medische gronden schadelijk is voor het herstel. De bedrijfsarts bepaalt niet voor de werkgever en de werknemer. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk zelf. De informatie van de bedrijfsarts is een hulpmiddel. Als vakantie het herstel niet in de weg staat, zijn de wensen van de werknemer leidend. Tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven wegens gewichtige redenen. Bijvoorbeeld omdat er onderbezetting ontstaat. 

  De vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regeling is opgenomen. Meer over verzuim en vakantie.

 • Geeft de Arbowet werknemers ook verplichtingen?

  Ja, werknemers moeten zich inzetten voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun collega’s. Hieronder staan een aantal belangrijke verplichtingen waar een werknemer zich volgens de Arbowet aan moet houden:

  • Werknemers moeten veilig werken en zich houden aan veiligheidsvoorschriften
  • Werknemers moeten alle arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten verplicht worden gebruikt door de werknemer wanneer deze zijn voorgeschreven
  • Werknemers zullen er voor moeten zorgen dat ze de juiste voorlichting en instructie van de werkgever kunnen ontvangen
  • Werknemers moeten de aan hen toevertrouwde gereedschappen, werktuigen en machines gebruiken conform de (veiligheids) voorschriften
  • Werknemers moeten onveilige situaties direct melden aan de leidinggevende zodra ze de onveilige situatie hebben opgemerkt
  • Werknemers zijn verplicht om mee te werken aan een onderzoek van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid
 • Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

  De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer.

 • Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling ten aanzien van veilig werken?

  Volgens artikel 5 van de Arbowet moet u beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Als u de risico’s kent, kunt u ze gericht aanpakken. U kunt ArboNed inschakelen voor de gehele uitvoering of alleen de toetsing van uw RI&E. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E kunt u ook bij de specialisten van ArboNed terecht.

 • Vanaf welk aantal werknemers moet ik een RI&E uitvoeren?

  Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. Dat staat in artikel 5 van de Arbowet. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunt u in kaart te brengen welke risico’s in uw bedrijf voorkomen. Want pas als u weet welke risico’s er zijn, kunt u de juiste maatregelen treffen. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. 

  Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

  De Inspectie SZW controleert of uw RI&E actueel, compleet en getoetst is.

 • Verzuim door zwangerschapsklachten

  Verzuim door zwangerschapsklachten geeft u door als een normale ziekmelding. Meldt het ook aan UWV. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door. Uw arbodienstverlener sluit de ziekmelding dan af, en bewaakt de einddatum van het verlof. Bent u klant bij ArboNed en is uw werknemer ziek door zwangerschapsklachten? Aan het einde van het verlof neemt uw vaste contactpersoon contact op met u, om te vragen of de werknemer aan het werk is of dat er sprake is van doorlopend verzuim.

 • Verzuim en zwangerschap; wat moet ik melden?

  Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft u niet te melden. Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen, moet u uiterlijk tussen de vier en twee weken vóór ingang van het verlof (afhankelijk van het moment dat het zwangerschapsverlof ingaat) een aanvraag bij UWV indienen.

 • Waarom heeft ArboNed het BSN van mijn werknemer nodig?

  ArboNed is zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om goede, doeltreffende en doelmatige zorg te verlenen aan onze klanten en hun werknemers. En zijn wij verplicht het BSN van werknemers te registreren in het kader van de zorgverlening, om zo een eenduidig en zorgvuldig dossier op te bouwen in onze administratie.

 • Wat doet een arbodienst?

  Een arbodienst is adviseur op het gebied van werk en gezondheid met de volgende vier (wettelijk verplichte) deskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of advies geven bij het opzetten van een arbobeleid. Een arbodienst helpt ook om werknemers snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen als ze verzuimen.

  ArboNed helpt mkb-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat ook u kunt blijven doen waar u goed in bent: ondernemen. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.

 • Wat is de Arbowet?

  De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet is een kaderwet met algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal.

  Met de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. 

 • Wat is een basiscontract, en hoe kom ik daaraan?

  De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

  Bij ArboNed regelt u het basiscontract snel en simpel door online een abonnement af te sluiten via de ‘verzuimabonnementenkiezer’.

  Bent u al klant bij ArboNed en heeft u vragen over uw contract? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. U vindt de contactgegevens in klantportal Vandaag.

 • Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

  Een arbodienst helpt bij verzuimbegeleiding, het voorkomen van verzuim en het beperken van de verzuimduur. Dat is belangrijk voor werknemers én werkgevers, want verzuim is voor niemand leuk en kan voor bedrijven een grote kostenpost zijn.

  De arbodienst helpt u ook om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het aanbieden van Preventief medisch onderzoek (PMO) en het uitvoeren en toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 • Welke begeleiding krijgen werkgever en werknemer bij verzuim?

  Alle partijen zijn gebaat bij een zo snel mogelijke, verantwoorde re-integratie. Een persoonlijke, individuele aanpak gericht op duurzaam herstel is daarbij essentieel. Lees hier alle informatie over de begeleiding die uw werknemer en u kunnen verwachten bij verzuim.

Onze dienstverlening

 • Hoe is de gegevensuitwisseling van de bedrijfsarts met andere professionals geregeld(taakdelegatie)?

  Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor de re-integratie van uw werknemers. Hij helpt ze om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Maar een aantal van zijn uitvoerende taken kan de bedrijfsarts net zo goed door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening laten uitvoeren. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd. Meer over taakdelegatie en hoe we dat binnen ArboNed hebben geregeld vindt u hier.

 • Wie is mijn vaste contactpersoon bij ArboNed?

  Als klant bij ArboNed heeft u één vast aanspreekpunt. Hij is de vraagbaak voor u en uw werknemers én waar nodig adviseert hij u proactief over verzuim, arbeidsomstandighedenbeleid en preventie. Uw vaste contactpersoon vindt u via de online portal Vandaag. Rechts onder in het menu vindt u uw contactpersoon en contactgegevens. Kunt u niet in Vandaag? Neem dan contact op de groepspraktijk bij u in de buurt, zij kunnen u direct vertellen wie uw vaste contactpersoon is en de contactgegevens delen. De telefoonnummers van de groepspraktijken vindt u hier.

 • Hoe verzet ik een spreekuur?

  U bent klant en wil een spreekuur plannen of wijzigen? Neem dan telefonisch contact op met uw vaste contactpersoon. Hij of zij kan in de agenda’s van de specialisten en samen met u een afspraak plannen of wijzigen.

 • Ik heb hulp nodig bij het invullen van een Plan van Aanpak.

  Wanneer uw werknemer ziek is, werken u en uw werknemer samen met ons aan de re-integratie. U en uw werknemer maken afspraken over het doel van de re-integratie, en hoe dit doel het beste kan worden bereikt. Dit legt u vast in een Plan van aanpak. Het opstellen van het Plan van aanpak is een wettelijke verplichting wanneer uw werknemer langer dan zes weken ziek is. U stelt het plan op aan de hand van het advies van de bedrijfsarts. Dat vindt u in de Probleemanalyse. Voor klanten van ArboNed staat er in het online portal Vandaag een Plan van aanpak dat ingevuld kan worden. Uw vaste contactpersoon kan u hierbij helpen.

  U en uw werknemer bewaren allebei een ingevuld en getekend exemplaar van het Plan van aanpak, en u stuurt een kopie naar de arbodienst, dat is wettelijk verplicht. Bij een eventuele WIA-aanvraag of beëindiging van het arbeidscontract tijdens ziekte moet u dit document aan het UWV sturen.

 • Ik kan niet inloggen in Vandaag

  Als klant van ArboNed sturen wij u eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord van de online portal Vandaag. Weet u de gebruikersnaam niet meer, of bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan hier voor meer informatie over welke situatie voor u van toepassing is. 

 • Wat kost een arbodienst?

  Volgens de Arbowet bent u verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. Elke arbodienstverlener werkt met andere contracten en tarieven. Bij ArboNed heeft u de keuze tussen drie abonnementen. Zo kiest u het abonnement dat het best bij uw bedrijf past. U betaalt een vast bedrag per maand per werknemer en afhankelijk van uw abonnement per activiteit. Meer weten over prijzen? Neem dan contact op met onze collega’s van Salessupport op salessupport@arboned.nl of 030 299 62 77.

 • Hoe meld ik mijn werknemer gedeeltelijk beter?

  Om te bepalen voor welk percentage uw werknemer blijft werken, of het werk gedeeltelijk hervat, is de ‘loonwaarde’ van de werkzaamheden van belang. De loonwaarde wordt door de werkgever vastgesteld. Als de werknemer het eigen werk gedeeltelijk hervat, is de loonwaarde gelijk aan het percentage dat de werknemer werkt ten opzichte van het normale rooster. Dit is het percentage gedeeltelijke werkhervatting dat u moet doorgeven aan ArboNed.

  Een rekenvoorbeeld: Werknemer A werkt parttime, 24 uur per week (60%). Na twee weken volledige arbeidsongeschiktheid, gaat werknemer A het werk voor 12 uur per week hervatten. Werknemer A gaat in deze uren z’n eigen werkzaamheden verrichten. Het percentage gedeeltelijke hervatting is dus 50%, dit geeft u aan ArboNed door. Als het gaat om gedeeltelijke werkhervatting met aangepast werk kan de loonwaarde lager uitvallen. Zijn de werkgever en de werknemer het niet eens over de loonwaarde, dan kan de arbeidsdeskundige ingeschakeld worden. 

 • Ik heb een vraag over de terugkoppeling van de bedrijfsarts

  Onze bedrijfsartsen zijn gecertificeerde professionals en hebben medisch beroepsgeheim. Zo mogen zij medische informatie over werknemers nooit zonder toestemming van de betreffende werknemer verstrekken. De bedrijfsarts geeft alleen informatie aan de werkgever over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer wel of niet meer in staat is;
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin werknemer arbeidsongeschikt is;
  • eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

  Heeft u vragen over de terugkoppeling van de bedrijfsarts? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

 • Ik wil een overzicht van mijn contract

  In de Arbowet bent u verplicht in bezit te zijn van een basiscontract. Dit contract moet u ook kunnen tonen aan de inspecteur bij een inspectie. Als u een abonnement heeft bij ArboNed heeft u een basiscontract. In de online portal Vandaag vindt u het tabblad Contract onder Werkgever info. Daaronder zit het Overzicht (contactgegevens) en Dienstverlening (diensten die in het contract zitten).

 • Ik wil graag een werknemer aanmelden of afmelden in Vandaag

  In de online portal Vandaag kunt u nieuwe werknemers toe voegen. Dit is noodzakelijk als een werknemer ziek gemeld dient te worden die nog niet in het Vandaag staat. Wilt u een werknemer verwijderen omdat deze niet meer bij u werkt of verplaatsen naar een andere afdeling? Ook dit kan in Vandaag in het Werknemerdossier. Kijk hiervoor in de handleiding, linksboven in Vandaag. Op dezelfde pagina waar u een werknemer naar een andere afdeling verplaatst heeft u ook een knop Uit dienst.

 • Ik wil graag mijn gegevens wijzigen

  In de online portal Vandaag onder Werkgever info vindt u alle gegevens die bij ArboNed bekend zijn en zijn geregistreerd over uw organisatie. U kunt zelf uw adresgegevens wijzigen, een nieuw contactpersoon doorgeven, een nieuwe gebruiker aanmaken. In de gebruiksaanwijzing van Vandaag staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit doet. U vindt de gebruiksaanwijzing van Vandaag linksboven onder Handleiding.

 • Waar kan ik mijn verzuimcijfers inzien?

  Meten is weten. Door een duidelijke analyse van uw verzuimcijfers, aantallen en frequentie worden snel de eventuele problemen duidelijk. In de online portal Vandaag vindt u verschillende verzuimcijfers en kunt u direct rapporten exporteren. In de gebruiksaanwijzing staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit doet. Uiteraard helpen wij u graag bij het analyseren van die cijfers, inzicht geven in de oorzaken en het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid. Dit noemen wij een Verzuimanalyse. Heeft u nog vragen over uw eigen verzuimcijfers uit de online klant portal Vandaag? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

 • Welk abonnement voor verzuimbegeleiding past bij mijn bedrijf?

  Bij ArboNed kunt u zelf aangeven hoe én wanneer wij in actie komen. Scherp op de bal zitten en direct actie op de dag van de ziekmelding? Of wilt u het eerst even aankijken, zelf de regie pakken en pas later ArboNed inschakelen? Bij ArboNed ontdekt u snel en simpel welk abonnement het best bij uw onderneming past, door online een abonnement af te sluiten via de ‘verzuimabonnement-kiezer’. Na het beantwoorden van vier korte vragen ontvangt u advies welk abonnement het best bij uw onderneming past en regelt u simpel uw arbodienst online.

Acuut probleem

 • Ik heb een conflict met een werknemer, wat nu?

  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Meestal komt u er samen uit. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is: conflictbemiddeling. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de werknemer en de werkgever naar een oplossing. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

 • Hoe kan ik een spoedspreekuur aanvragen?

  Een spoedspreekuur is er om op korte termijn door een (bedrijfs)arts te laten beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet. U kunt een spoedspreekuur aanvragen bij uw vaste contactpersoon. In de online portal Vandaag staat wie uw vaste contactpersoon is.

 • Er is een ongeval gebeurd, wat nu?

  Bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname bent u verplicht de Inspectie SZW direct telefonisch in te lichten. Is er een bedrijfsongeval met verzuim dat langer dan drie dagen duurt, dan moet u een aantekening maken in het (verplichte) interne ongevallenregister. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd, en is er een derde partij betrokken, neem dan contact met op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed voor het mogelijk verhalen van loon- en letselschade. De gegevens van uw vaste contactpersoon vindt u in de online klantportal Vandaag, of u neemt contact op met uw vestiging.

  Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving aan te bieden en arbeidsrisico’s te minimaliseren. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft u direct inzicht in de risico’s en met het plan van aanpak kunt u ongevallen voorkomen.

 • Hoe ga ik om met (oplopend) verzuim?

  Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor de medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Niet iedereen of elke situatie is hetzelfde. Daarom is er voor iedere vorm van verzuim een specifieke aanpak. In onze training Verzuimmanagement leert u alles over wettelijke verplichtingen, persoonlijke gesprekstechnieken en analyseren van verzuimcijfers zodat u verzuim effectief leert beheersen en beperken.

 • Wat kan ik met verzuimcijfers?

  Meten is weten. Door een duidelijke analyse van verzuimcijfers, aantallen en frequentie in uw bedrijf, per afdeling, persoonlijk of uit uw branche worden snel eventuele problemen duidelijk. Uiteraard helpen wij u graag bij het analyseren van die cijfers, het inzicht geven in de oorzaken en het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid. Dit noemen wij een Verzuimanalyse. Bent u klant van ArboNed? Dan kunt u uw verzuimcijfers terug zien in de online portal Vandaag. Heeft u nog vragen over uw eigen verzuimcijfers uit de online klant portal Vandaag? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.