Wet- en regelgeving

 • Geeft de Arbowet werknemers ook verplichtingen?

  Ja, werknemers moeten zich inzetten voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun collega’s. Hieronder staan een aantal belangrijke verplichtingen waar een werknemer zich volgens de Arbowet aan moet houden:

  • Werknemers moeten veilig werken en zich houden aan veiligheidsvoorschriften
  • Werknemers moeten alle arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten verplicht worden gebruikt door de werknemer wanneer deze zijn voorgeschreven
  • Werknemers zullen er voor moeten zorgen dat ze de juiste voorlichting en instructie van de werkgever kunnen ontvangen
  • Werknemers moeten de aan hen toevertrouwde gereedschappen, werktuigen en machines gebruiken conform de (veiligheids) voorschriften
  • Werknemers moeten onveilige situaties direct melden aan de leidinggevende zodra ze de onveilige situatie hebben opgemerkt
  • Werknemers zijn verplicht om mee te werken aan een onderzoek van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid
 • Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

  Wilt uw zieke werknemer op vakantie, dan adviseren wij u om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie op medische gronden schadelijk is voor het herstel. De bedrijfsarts bepaalt niet voor de werkgever en de werknemer. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk zelf. De informatie van de bedrijfsarts is een hulpmiddel. Als vakantie het herstel niet in de weg staat, zijn de wensen van de werknemer leidend. Tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven wegens gewichtige redenen. Bijvoorbeeld omdat er onderbezetting ontstaat. 

  De vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regeling is opgenomen. Meer over verzuim en vakantie.

 • Mag ik bij ziekmelding aan een werknemer vragen wat hij/zij nog wel kan doen?

  Een werkgever mag, als een werknemer zich ziek meldt, de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  1. het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  2. de vermoedelijke duur van het verzuim;
  3. de lopende afspraken en werkzaamheden;
  4. of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  5. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  6. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

  De gegevens die een werkgever mag verwerken, naast de gegevens van de ziekmelding, zijn de gegevens die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

  Kijk in deze leaflet (download) voor meer informatie over wat u wel of niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding, gebaseerd op gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Vanaf welk aantal werknemers moet ik een RI&E uitvoeren?

  Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. Dat staat in artikel 5 van de Arbowet. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunt u in kaart te brengen welke risico’s in uw bedrijf voorkomen. Want pas als u weet welke risico’s er zijn, kunt u de juiste maatregelen treffen. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. 

  Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

  De Inspectie SZW controleert of uw RI&E actueel, compleet en getoetst is.

 • Waarom heeft ArboNed het BSN van mijn werknemer nodig?

  ArboNed is zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om goede, doeltreffende en doelmatige zorg te verlenen aan onze klanten en hun werknemers. En zijn wij verplicht het BSN van werknemers te registreren in het kader van de zorgverlening, om zo een eenduidig en zorgvuldig dossier op te bouwen in onze administratie.

 • Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

  De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer.

 • Wat is de arbowet?

  De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet is een kaderwet met algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal.

  Met de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. 

 • Wat is een basiscontract, en hoe kom ik daaraan?

  De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

  Bij ArboNed regelt u het basiscontract snel en simpel door online een abonnement af te sluiten via de ‘verzuimabonnementenkiezer’.

  Bent u al klant bij ArboNed en heeft u vragen over uw contract? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. U vindt de contactgegevens in klantportal Vandaag.

Onze begeleiding

 • Hoe meld ik mijn werknemer gedeeltelijk beter?

  Om te bepalen voor welk percentage uw werknemer blijft werken, of het werk gedeeltelijk hervat, is de ‘loonwaarde’ van de werkzaamheden van belang. De loonwaarde wordt door de werkgever vastgesteld. Als de werknemer het eigen werk gedeeltelijk hervat, is de loonwaarde gelijk aan het percentage dat de werknemer werkt ten opzichte van het normale rooster. Dit is het percentage gedeeltelijke werkhervatting dat u moet doorgeven aan ArboNed.

  Een rekenvoorbeeld: Werknemer A werkt parttime, 24 uur per week (60%). Na twee weken volledige arbeidsongeschiktheid, gaat werknemer A het werk voor 12 uur per week hervatten. Werknemer A gaat in deze uren z’n eigen werkzaamheden verrichten. Het percentage gedeeltelijke hervatting is dus 50%, dit geeft u aan ArboNed door. Als het gaat om gedeeltelijke werkhervatting met aangepast werk kan de loonwaarde lager uitvallen. Zijn de werkgever en de werknemer het niet eens over de loonwaarde, dan kan de arbeidsdeskundige ingeschakeld worden. 

 • Hoe verzet ik een spreekuur?

  Dit kan telefonisch. U kunt bellen met uw vaste contactpersoon, de re-integratie- en preventieadviseur of de procesregisseur.

 • Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling ten aanzien van veilig werken?

  Volgens artikel 5 van de Arbowet moet u beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Als u de risico’s kent, kunt u ze gericht aanpakken. U kunt ArboNed inschakelen voor de gehele uitvoering of alleen de toetsing van uw RI&E. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E kunt u ook bij de specialisten van ArboNed terecht.

 • Ik heb hulp nodig bij het invullen van een Plan van Aanpak.

  Wanneer uw werknemer ziek is, werken u en uw werknemer samen met ons aan de re-integratie. U en uw werknemer maken afspraken over het doel van de re-integratie, en hoe dit doel het beste kan worden bereikt. Dit legt u vast in een Plan van aanpak. Het opstellen van het Plan van aanpak is een wettelijke verplichting wanneer uw werknemer langer dan zes weken ziek is. U stelt het plan op aan de hand van het advies van de bedrijfsarts. Dat vindt u in de Probleemanalyse. Voor klanten van ArboNed staat er in het online portal Vandaag een Plan van aanpak dat ingevuld kan worden. Uw re-integratie- en preventie-adviseur of procesregisseur kan u hierbij helpen.

  U en uw werknemer bewaren allebei een ingevuld en getekend exemplaar van het Plan van aanpak, en u stuurt een kopie naar de arbodienst, dat is wettelijk verplicht. Bij een eventuele WIA-aanvraag of beëindiging van het arbeidscontract tijdens ziekte moet u dit document aan het UWV sturen.

 • Verzuim en zwangerschap; wat moet ik melden?

  Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan ArboNed. Vanaf 1 december 2001 valt dit verlof onder de Wet arbeid en zorg en niet meer onder de Ziektewet. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft vanaf deze datum niets meer met arbeidsongeschiktheid te maken. Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen dient u uiterlijk tussen de vier en twee weken vóór ingang van het verlof (afhankelijk van het moment dat het zwangerschapsverlof ingaat) een aanvraag bij UWV in te dienen. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige bijgevoegd, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. 

 • Wanneer volgt een oproep voor de bedrijfsarts?

  Doorgaans volgt een oproep voor het spreekuur uiterlijk in de zesde week van het verzuim. Afhankelijk van de klachten kan dit ook eerder. Bijvoorbeeld bij een conflict of bij psychische klachten.

 • Wat doet een arbodienst?

  Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid met de volgende vier (wettelijk verplichte) deskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of advies geven bij het opzetten van een arbobeleid.

  Een arbodienst helpt ook om werknemers snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen als ze verzuimen. ArboNed biedt een pakket aan diensten van preventie tot en met re-integratie. Om werknemers gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. 

 • Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

  Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor bedrijven zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En de kosten van een medewerker die uiteindelijk de WIA bereikt, kost een organisatie gemiddeld 120.000 euro. Het inschakelen van een arbodienst om te helpen bij de verzuimbegeleiding, verzuim te voorkomen en de verzuimduur te beperken helpt dus werknemers én organisaties.

  De arbodienst biedt ook dienstverlening om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, denk aan het aanbieden van Preventief medisch onderzoek (PMO) en het uitvoeren en toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

  ArboNed ondersteunt bij het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden (gezond en veilig werken), we maken mensen en organisaties vitaal. 

 • Welk abonnement voor verzuimbegeleiding past bij mijn bedrijf?

  Bij ArboNed kunt u zelf aangeven hoe én wanneer wij in actie komen. Scherp op de bal zitten en direct actie op de dag van de ziekmelding? Of wilt u het eerst even aankijken, zelf de regie pakken en pas later ArboNed inschakelen? Bij ArboNed ontdekt u snel en simpel welk abonnement het best bij uw onderneming past, door online een abonnement af te sluiten via de ‘verzuimabonnement-kiezer’. Na het beantwoorden van vier korte vragen ontvangt u advies welk abonnement het best bij uw onderneming past en regelt u simpel uw arbodienst online.

 • Welke begeleiding krijgen werkgever en werknemer bij verzuim?

  Alle partijen zijn gebaat bij een zo snel mogelijke, verantwoorde re-integratie. Een persoonlijke, individuele aanpak gericht op duurzaam herstel is daarbij essentieel. Lees hier alle informatie over de begeleiding die uw werknemer en u kunnen verwachten bij verzuim.

 • Zwangerschapsklachten

  Verzuim door zwangerschapsklachten geeft u aan ArboNed door als een normale ziekmelding. Meldt het ook aan UWV. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet de werkgever de ingangsdatum van het verlof aan ArboNed doorgeven. ArboNed sluit de ziekmelding dan af, en bewaakt de einddatum van het verlof. Aan het einde van het verlof neemt ArboNed contact met de werkgever op, om te vragen of de werknemer aan het werk is of dat er sprake is van doorlopend verzuim. 

Acuut probleem

 • Er is een ongeval gebeurd, wat nu?

  Bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname bent u direct telefonisch verplicht de Inspectie SZW in te lichten. Bij bedrijfsongevallen met verzuim dat langer dan 3 dagen duurt, moet u een aantekening maken in het interne ongevallenregister dat u verplicht bent bij te houden. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd, en is er een derde partij betrokken, neem dan contact met op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed (de preventie- en re-integratieadviseur of procesregisseur) voor het mogelijk verhalen van loon- en letselschade. De gegevens van uw vaste contactpersoon vindt u in de online klantportal Vandaag, of u neemt contact op met uw vestiging.

  Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving aan te bieden en arbeidsrisico’s te minimaliseren. Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geven we u direct inzicht in de risico’s en een plan van aanpak om ongevallen te voorkomen.

 • Hoe kan ik een spoedspreekuur aanvragen?

  Een spoedspreekuur is om op korte termijn te laten beoordelen door een (bedrijfs)arts of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet. Als u een werknemer eerder de bedrijfsarts wil laten bezoeken, dan kunt u bij uw vaste contactpersoon (de re-integratie- en preventie-adviseur of de procesregisseur) een spoedspreekuur aanvragen. In de online portal Vandaag staat wie uw vaste contactpersoon is.

 • Ik heb een conflict met een werknemer, wat nu?

  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Na een goed gesprek kom je er doorgaans wel uit. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is: conflictbemiddeling. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de werknemer en de werkgever naar een oplossing. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

 • Mijn werknemer is ziek, wat nu?

  De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. In uw verzuimprotocol staat beschreven bij wie de werknemer zich kan ziekmelden en op welke wijze hij dit moet doen. U als werkgever geeft de ziekmelding door aan de arbodienst. Bent u klant bij ArboNed? Dan meldt u verzuim via de online portal Vandaag. Klik hiervoor bovenaan deze website op de oranje knop 'Verzuim melden'. Afhankelijk van de aard van de klachten en de duur van het verzuim volgt een oproep om naar het spreekuur te komen.

  Download voorbeeld verzuimprotocol