Wet- en regelgeving

 • Geeft de arbowet werknemers ook verplichtingen?

  Samengevat wordt van werknemers 'verantwoord gedrag' verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere werknemer zijn eigen veiligheid, maar ook die van anderen niet in gevaar mag brengen. Werknemers dienen onder andere instructies na te komen en materialen op een juiste manier te gebruiken. 

 • Ben ik als werkgever verplicht een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden?

  Ja, u bent als werkgever verplicht een PMO aan te bieden. Het PMO is de verbeterde versie van de PAGO. In artikel 18 van de Arbeidsomstandigheden wet staat: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Hoewel u als werkgever verplicht bent om periodiek een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Aan u de taak om werknemers te informeren en het belang van het PMO uit te leggen. 

 • Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

  De werkgever en werknemer stellen samen de vakantie van de werknemer vast. De wensen van de werknemer zijn leidend, tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven. Bijvoorbeeld omdat er onderbezetting ontstaat. Ook is het belangrijk te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te beoordelen, kan de werkgever de vakantie aan de bedrijfsarts voorleggen. In een spreekuur bespreekt de bedrijfsarts de voorgenomen vakantie met de werknemer, waarna hij de eventuele beperkingen aan beide partijen terugkoppelt. De bedrijfsarts bepaalt niet voor de werkgever en de werknemer of de werknemer ook daadwerkelijk op vakantie mag. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk zelf. De informatie van de bedrijfsarts is daarbij een hulpmiddel. De vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regeling is opgenomen. 

 • Mag ik bij ziekmelding aan een werknemer vragen wat hij/zij nog wel kan doen?

  Een werkgever mag, als een werknemer zich ziek meldt, de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  1. het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  2. de vermoedelijke duur van het verzuim;
  3. de lopende afspraken en werkzaamheden;
  4. of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  5. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  6. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

  De gegevens die een werkgever mag verwerken, naast de gegevens van de ziekmelding, zijn de gegevens die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
  • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

  Kijk in deze leaflet (download) voor meer informatie over wat u wel of niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding, gebaseerd op gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Vanaf welk aantal werknemers moet ik een RI&E uitvoeren?

  De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

  Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

  Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E:

  RI&E

  Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

  Plan van aanpak

  In het Plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren. Dit Plan van aanpak moet wettelijk gezien getoetst worden door een deskundige, veelal de veiligheidsdeskundige.

  Bespreken met het personeel

  De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid. En ook ten aanzien van de partij die de werkgever en werknemers daarbij gaat ondersteunen.

  Toetsen

  De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. U dient zelf te achterhalen of u wel of niet verplicht bent uw RI&E te laten toetsen.

  Actueel houden

  Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

  En als u niets doet?

  Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. 

 • Waarom heeft ArboNed het BSN van mijn werknemer nodig?

  ArboNed is zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om goede, doeltreffende en doelmatige zorg te verlenen aan onze klanten en hun werknemers. En zijn wij verplicht het BSN van werknemers te registreren in het kader van de zorgverlening, om zo een eenduidig en zorgvuldig dossier op te bouwen in onze administratie.

 • Wat houdt de wet op de privacy in?

  De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd. In het privacyreglement van ArboNed staat beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

 • Wat is de arbowet?

  De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal.

  Met de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij is er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Kijk hier voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet.

Onze begeleiding

 • Hoe meld ik mijn werknemer gedeeltelijk beter?

  Om te bepalen voor welk percentage uw werknemer blijft werken, danwel het werk gedeeltelijk hervat, is de ‘loonwaarde’ van de werkzaamheden van belang. Als de werknemer het eigen werk gedeeltelijk hervat, is de loonwaarde gelijk aan het percentage dat de werknemer werkt ten opzichte van het normale rooster. Dit is het percentage gedeeltelijke werkhervatting dat u moet doorgeven aan ArboNed. Een rekenvoorbeeld: Werknemer A werkt parttime, 24 uur per week (60%). Na twee weken volledige arbeidsongeschiktheid, gaat werknemer A het werk voor 12 uur per week hervatten. Werknemer A gaat in deze uren z’n eigen werkzaamheden verrichten. Het percentage gedeeltelijke hervatting is dus 50%, dit geeft u aan ArboNed door. Als het gaat om gedeeltelijke werkhervatting met aangepast werk kan de loonwaarde lager uitvallen. Zijn de werkgever en de werknemer het niet eens over de loonwaarde, dan kan de arbeidsdeskundige ingeschakeld worden. 

 • Hoe verzet ik een spreekuur?

  Dit kan telefonisch. U kunt bellen met uw vaste contactpersoon, de re-integratie- en preventieadviseur of de procesregisseur.

 • Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling ten aanzien van gezond werken?

  U bent wettelijk verplicht om uw werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. ArboNed heeft een online PMO, het ePMO. Met het ePMO krijgt u snel duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Voor slechts 25 euro per werknemer krijgt u inzicht in hoe uw mensen hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert. Uw werknemers vullen een online vragenlijst in en ontvangen direct een rapport.

 • Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling ten aanzien van veilig werken?

  Volgens de Arbowet moet u beschikken over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Want, als u weet waar de risico’s schuilen kunt u deze gericht aanpakken. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft ArboNed een specialist in huis: ergonomen,  arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Zij pakken onder andere de volgende risico’s aan: lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties. U kunt ArboNed inschakelen voor de gehele uitvoering of alleen de toetsing van uw RI&E. De RI&E van ArboNed is niet zomaar een RI&E. Met de online RIE-monitor van ArboNed krijgt u elke dag inzicht in de risico’s en de verbeterpunten die gepland staan. Dit webbased systeem houdt de voortgang van uw actiepunten in het Plan van aanpak bij, zo heeft u altijd zicht en grip op uw RI&E en is deze voortdurend actueel.

 • Ik heb hulp nodig bij het invullen van een Plan van Aanpak.

  Wanneer uw werknemer ziek is, gaan u en uw werknemer samen met ons aan de slag met de re-integratie. U maakt met de werknemer afspraken over het doel van de re-integratie, en met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. Dit legt u vast in een Plan van aanpak. Het opstellen van het Plan van aanpak is een wettelijke verplichting wanneer uw werknemer langer dan zes weken ziek is. U stelt het plan op aan de hand van het advies van de bedrijfsarts, dat is opgenomen in de Probleemanalyse en advies.

  Uw re-integratie- en preventie-adviseur of procesregisseur kan u helpen bij het opstellen van het Plan van aanpak.

  U en uw werknemer bewaren allebei een ingevuld en getekend exemplaar van het Plan van aanpak, en – wettelijk verplicht - u stuurt een kopie naar de arbodienst. Bij een eventuele WIA aanvraag of beëindiging van het arbeidscontract tijdens ziekte moet u dit document aan het UWV overhandigen.

 • Verzuim en zwangerschap; wat moet ik melden?

  Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan ArboNed. Vanaf 1 december 2001 valt dit verlof onder de Wet arbeid en zorg en niet meer onder de Ziektewet. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft vanaf deze datum niets meer met arbeidsongeschiktheid te maken. Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen dient u uiterlijk tussen de vier en twee weken vóór ingang van het verlof (afhankelijk van het moment dat het zwangerschapsverlof ingaat) een aanvraag bij UWV in te dienen. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige bijgevoegd, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. 

 • Wanneer volgt een oproep voor de bedrijfsarts?

  Doorgaans volgt een oproep voor het spreekuur uiterlijk in de zesde week van het verzuim. Afhankelijk van de klachten kan dit ook eerder. Bijvoorbeeld bij een conflict of bij psychische klachten.

 • Wat doet een arbodienst?

  Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid met de volgende vier (wettelijk verplichte) deskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of advies geven bij het opzetten van een arbobeleid.

  Een arbodienst helpt ook om werknemers snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen als ze verzuimen. ArboNed biedt een pakket aan diensten van preventie tot en met re-integratie. Om werknemers gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. 

 • Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

  Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor bedrijven zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En de kosten van een medewerker die uiteindelijk de WIA bereikt, kost een organisatie gemiddeld 120.000 euro. Het inschakelen van een arbodienst om te helpen bij de verzuimbegeleiding, verzuim te voorkomen en de verzuimduur te beperken helpt dus werknemers én organisaties.

  De arbodienst biedt ook dienstverlening om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, denk aan het aanbieden van Preventief medisch onderzoek (PMO) en het uitvoeren en toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

  ArboNed ondersteunt bij het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden (gezond en veilig werken), we maken mensen en organisaties vitaal. 

 • Welk abonnement voor verzuimbegeleiding past bij mijn bedrijf?

  Bij ArboNed kunt u zelf aangeven hoe én wanneer wij in actie komen. Scherp op de bal zitten en direct actie op de dag van de ziekmelding? Of wilt u het eerst even aankijken, zelf de regie pakken en pas later ArboNed inschakelen? Bij ArboNed ontdekt u snel en simpel welk abonnement het best bij uw onderneming past, door online een abonnement af te sluiten via de ‘verzuimabonnement-kiezer’. Na het beantwoorden van vier korte vragen ontvangt u advies welk abonnement het best bij uw onderneming past en regelt u simpel uw arbodienst online.

 • Welke begeleiding krijgen werkgever en werknemer bij verzuim?

  Alle partijen zijn gebaat bij een zo snel mogelijke, verantwoorde re-integratie. Een persoonlijke, individuele aanpak gericht op duurzaam herstel is daarbij essentieel. Lees hier alle informatie over de begeleiding die uw werknemer en u kunnen verwachten bij verzuim.

 • Zwangerschapsklachten

  Verzuim ten gevolge van zwangerschapsklachten dient als een normale ziekmelding aan ArboNed te worden doorgegeven. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet de werkgever de ingangsdatum van het verlof aan ArboNed doorgeven. ArboNed sluit de ziekmelding dan af, en bewaakt de einddatum van het verlof. Aan het einde van het verlof neemt ArboNed contact met de werkgever op, om te vragen of de werknemer aan het werk is of dat er sprake is van doorlopend verzuim. 

Acuut probleem

 • Er is een ongeval gebeurd, wat nu?

  Bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname bent u direct telefonisch verplicht de Inspectie SZW in te lichten. Bij bedrijfsongevallen met verzuim dat langer dan 3 dagen duurt, moet u een aantekening maken in het interne ongevallenregister dat u verplicht bent bij te houden. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd, en is er een derde partij betrokken, neem dan contact met ons op voor het mogelijk verhalen van loon- en letselschade.

  Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving aan te bieden en arbeidsrisico’s te minimaliseren. Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geven we u direct inzicht in de risico’s en een plan van aanpak om ongevallen te voorkomen.

 • Hoe kan ik een spoedspreekuur aanvragen?

  Als u om een specifieke reden een werknemer eerder de bedrijfsarts wil laten bezoeken, dan kunt u bij uw vaste contactpersoon (de re-integratie- en preventie-adviseur of de procesregisseur) een spoedspreekuur aanvragen.

 • Ik heb een conflict met een werknemer, wat nu?

  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Na een goed gesprek kom je er doorgaans wel uit. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is: conflictbemiddeling. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met de werknemer en de werkgever naar een oplossing. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

 • Ik wil een werknemer ontslaan, wat nu?

  Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht, als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), ingegaan. Met ingang van deze datum zal de rechter zich bij bepaalde ontslaggronden ook moeten buigen over de zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Over wat die zorg inhoudt, bestaat nog onduidelijkheid en onvoldoende kennis. Omdat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschouwd kan worden als een wettelijk minimum in de van werkgevers te vergen zorgplicht, moet deze in ieder geval op orde zijn.

  Welke invloed het ontbreken van de zorg voor arbeidsomstandigheden kan hebben op bepaalde ontslaggronden, leest u in dit artikel.